Barneminister Audun Lysbakken

Audun Lysbakken er statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Han overtok 20. oktober 2009 ledelsen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Et sentralt spørsmål for alle bør være hvilke kvalifikasjoner statsrådene har for å styre de departement de er satt til å styre. Justisministeren er jurist, det er bra. At forsvarsministeren ikke har vært i militæret eller at helseministeren tidligere var forsvarsminister er noe mer spesielt. I denne bloggen tenkte jeg det var interessant å se på hva slags kvalifiksasjoner Barnas minister fra SV har.

CVen som ligger på regjeringens nettsider ser slik ut:

Stortingsperioder
2001 – 2005 Representant for Hordaland

Medlemskap i stortingskomiteer
2001 – 2005 Finanskomiteen, medlem
Valgkomiteen, varamedlem

Utdanning
1993 – 1996 Bergens Handelsgymnasium, allmennfag
1996 – 1998 Universitetet i Bergen, grunnfag i fransk og sammenlignende politikk

Verv
2008 – 2009 Leder SVs programkomité
2005 – Nestleder SV
2000 – 2002 Nestleder Sosialistisk Ungdom
1998 – 2000 Leder i Hordaland SU
1996 – 1998 Medlem i styret i Bergen SV

Yrkeserfaring
2000 – 2001 Klassekampen, journalist
1999 – 2000 Norsk Økologisk Landbrukslag, sivilarbeider

Offentlige verv
2007 – 2008 Medlem Mannspanelet
2006 – 2008 Medlem utviklingsutvalget
1999 – 2000 Meldem representanskapet for Stor-Bergen Boligbyggerlag
1999 – 2000 Medlem representantskapet for Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap
1999 – 2000 Medlem Bergen bystyre

Jeg stiller meg noe undrende til om eneste yrkesmessige bakgrunn som journalist i Klassekampen i 1 år og sivilarbeider i Norsk Økologisk Landbrukslag i 1 år kvalifiserer til å våke over barnas departement. Kanskje ville en person med psykologfaglig bakgrunn vært å foretrekke i stedet for å ha steget i de rette partigrader i det rette tempoet?

Barnefordelingstvister: håndbok i barnerettslige emner

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet til barnefordelingstvister. Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær.

Boken er skrevet av Gunn-Mari Kjølberg & Sigrid Redse Johansen

Boken kan kjøpes hos Bokkilden

Barnefordelingstvister: håndbok i barnerettslige emner

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet til barnefordelingstvister. Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær.

Boken er skrevet av Gunn-Mari Kjølberg & Sigrid Redse Johansen

Boken kan kjøpes hos Bokkilden

Barnerett: Gudrun Holgersen

Høyskoleforlaget har utgitt boken «Barnerett» skrevet av Gudrun Holgersen. Holgersen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet i Bergen.

Boken går utover den tradisjonelle barnerettsfremstillingen ved at den er lagt opp rundt barnets alder og utviling. Det er derfor større fokus på ufødt liv, barnehage, skole osv. Eksempelvis er det kapittel i som heter «Det ufødte barnet», Det nyfødte barnet» og «Før skolealder – barnehagebarnet.»

Boken kan kjøpes her:
Høyskoleforlaget: «Barnerett» av Gudrun Holgersen

Domstol.no

domstol.no er en nettsideav og fra Domstolsadministrasjonen.

Nettsiden har mange praktiske funksjoner. Hvis du lurer på hvilken tingrett saken din hører inn under kan du slå inn postnummeret i adressen der barnet bor fast. Du vil da finne ut hvilken tingrett du skal forholde deg til.

Du kan også gå på funksjonen «Når går rettssaken?» og finne ut dato og klokkeslett for din sak. Dersom det er en sak etter barneloven skal partsnavnene ikke fremgå, men vanligvis fremgår advokatnavnene og hvem som er dommer i saken. For å få tilgang til oversikten er det viktig at du klikker på «for publikum.» En praktisk funksjon for å kontrollere klokkeslettet for oppmøte, eller rettssalnummer.

Saker etter barneloven

rettsakbarnefordelingOslo tingrett har utgitt en brosjyre om saksbehandlingen i barnefordelingssaker. Denne gir en god innføring i de viktigste skrittene som tas på veien fra uenighet og mot et resultat i retten.
For alle som står i en barnefordelingssak eller som vurderer å ta dette skrittet er dette nyttig informasjon. Oslo tingrett beskriver selv brosjyren som en «Orientering om Oslo tingretts
behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær.» Selv om det på noen punkter vil være avvik i gjennomføringen av møter, vil orienteringen være like nyttig for personer som tilhører andre tingretter. Brosjyren er delt opp i følgende hovedkapittel:

Før saken reises

Saksbehandlingen for tingretten

Mekling i rettsmøter

Hovedforhandling

 Les brosjyren (pdf) her….