Varsel om søskmål i barnefordelingssaker etter tvl. § 5-2

Dersom en ønsker å ta ut et sivilt søksmål mot en annen så heter det i tvisteloven § 5-2 at motparten først skal varsles om dette slik at vedkommende har en mulighet til å imøtekomme kravet utenomrettslig først.

§ 5-2. Varsel om krav og grunnlag for kravet

(1) Før sak reises, skal parten skriftlig varsle den det er aktuelt å reise sak mot. Varslet skal opplyse om det krav som kan bli fremmet, og grunnlaget for det. Varslet skal oppfordre den annen part til å ta stilling til kravet og grunnlaget.

(2) Den som mottar varslet, skal innen rimelig tid ta stilling til kravet og grunnlaget. Bestrides kravet helt eller delvis, skal grunnlaget for dette angis. Mener parten på sin side å ha krav mot den som har gitt varslet, skal parten samtidig skriftlig varsle om sitt krav og grunnlaget for det og oppfordre den annen part til å ta stilling til dette.

(3) Skriftlig varsel etter første og annet ledd skal være på papir til private parter hvis ikke annet er avtalt eller partene har en løpende forretningsforbindelse hvor skriftlig kommunikasjon vanligvis skjer elektronisk.

Som i så mange andre sammenhenger er barneretten her spesiell ved at bestemmelsene i barneloven kapittel 7 er uttømmende. Det vil i denne sammenhengen si at da konfliktens tema og mulighet til å imøtegå ønsker og krav ivaretas av at det må gjennomføres en mekling (vanligvis på familievernkontoret), så er det ikke et krav om eller et behov for et brev som varsler om rettslig prosess.

Det er ganske utbredt blant advokater som ikke har barneretten som et av sine hovedarbeidsområder at det likevel sendes varselsbrev etter tvl. § 5-2 også i saker etter barneloven kap. 7.