Hva gjør advokater?

Advokater har svært forskjellige arbeidsdager ut fra hvilket rettsområde de jobber med og hvordan firmaet de jobber i er organisert. En god del advokater jobber helt alene uten sekretær og uten kollegaer av noe slag på samme kontor. Andre, og kanskje mest vanlig, jobber sammen med 1-2 advokater og har 1 eller 2 sekretærer.

For de fleste advokater består en arbeidsdag av å skrive (brev, prosesskriv, notater), snakke med klienter (på telefon og i møter) og delta i rettsmøter (rettssaker, dommeravhør, planleggingsmøter osv). Det er ikke uvanlig at advokaten er opptatt når du ringer. en rettssak kan gå over flere dager og varer gjerne fra kl 9 til kl 16. Advokaten er da opptatt hele kontordagen. Noen advokater er mye i retten og har derfor svært mange brev og prosesskriv å svare på når han eller hun igjen kommer på kontoret. Advokaten skal da forsøke å komme seg igjennom disse sakene mens mange ringer, skriver e-post og vil ha kontakt. Som klient er du derfor ofte prisgitt en hjelpsom sekretær som kan formidle beskjeder og som sørger for at du likevel når frem. Opplever du over lang tid at du ikke får tak i din advokat så kan det være greit å avklare med advokaten om han virkelig har kapasitet til å påta seg din sak.

Barneloven § 13. Når saka går til retten m.m.

Barnelova § 13. Når saka går til retten m.m.

Arbeids- og velferdsdirektoratet skal sende stemning til tingretten til avgjerd etter kapittel 4 dersom:
a) farskapsførelegg ikkje vert skrive ut, og heimelen for dette ikkje er § 11 femte stykket.
b) det ikkje har late seg gjere å få framsendt førelegget.
c) den utlagde faren ikkje har vedgått farskapen innan ein månad etter at han tok imot førelegget.

Når farskapen er vedgått i samsvar med § 4, skal saka ikkje i noko tilfelle gå til retten. Mora skal få melding om vedgåinga.

Endar ei rettssak utan at farskapen vert fastsett, og den heller ikkje vert fastsett seinare, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet skrive ut nytt farskapsførelegg og sende saka til retten dersom det kjem fram nye opplysningar som tyder på at faren kan vere ein mann som tidlegare ikkje har vore part i saka.