Rett til opplysninger om ditt barn

Rett til opplysninger om barn
Rett til opplysninger om barn

Det er mange misforståelser når det kommer til hva du har rett til å vite om ditt barn og fra hvem du har rett å få denne informasjonen når barnet ikke bor fast hos deg.

Mange tror at de må ha del i foreldreansvaret for å få viktig informasjon. Dette er ikke riktig. Noen tror at hvis de ikke får informasjonen fra forelderen med fast bosted, så har de ingen alternativer. Dette er ikke riktig.

Retten til informasjon følger av barneloven § 47

 

§ 47.Rett til opplysningar om barnet.

Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan nektast gjeve dersom det kan vere til skade for barnet.

Avslag på krav om opplysningar etter første stykket andre punktum kan påklagast til fylkesmannen. Reglane i forvaltningslova kapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private.

I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape opplysningsretten etter paragrafen her.

Statens barnehus øker rettssikkerheten

I et innslag fra NRK Møre og Romsdal omtales barnehusene rettmessig som en suksess. Det er likvel slik at det ikke er ubetinget positivt slik situasjonen er i dag. Mange steder benyttes fortsatt politistasjonen fordi reiseavstanden til nærmeste barnehus er for lang. I noen tilfeller over 40 mil. Siden mange barneavhør skjer uten at barn og foreldre vet det på forhånd blir det vanskelig å benytte barnehuset uten at reisen skjer dagen før avhøret og dermed også noen ganger gjør det vanskeligere å få til et avhør uten påvikrning.

Bl.a. Helgeland burde få sitt eget barnehus med tilknytet kompetanse slik at folk i Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen ikke må reise til Bodø eller Trondheim for å gjennomføre avhør. Med beliggenhet i Mosjøen betjenes Helgeland best.

 

 

Om styrking av barns medvirkning etter barnevernsloven

CIMG4758Som tidligere gjennomgått så ble det innført en løvendring med virkning fra 01.01.2014 hvor også barn under 7 år skal vurderes hørt. 1. juni 2014 inntrådde nok en styrkning av barns medvirkningsrett, men denne gangen i barnevernloven.

Endringen er gjort i barnevernloven § 4-1 som nå lyder slik:

 4-1. Hensynet til barnets beste

Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon.

 

Regjeringen skriver på sine nettsider

Den styrker barns medvirkning i alle forhold som berører barnet og sikrer at det tilrettelegges for samtaler med barnet. Loven åpner også for at barn kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Dette er presisert nærmere i en ny forskrift som trådte i kraft samme dag. Alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven omfattes av forskriften.  

Hele artikkelen kan du lese her…