Brønnøy tingrett – Sak etter barneloven

bronnoytingrettdomstol28. april 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Brønnøy tingrett i sak etter barneloven. Når jeg skriver sak etter barneloven så er dette nesten alltid en sak etter kapittel 5-7 og vil da si sak om fast bosted, samvær og/eller foreldreansvar.

Mer eller mindre alle saker som omhandler fast bosted (noen sier fortsatt omsorg, men det brukes ikke som begrep i barneloven) handler også om samvær. Den som ikke har barnets faste bosted skal som regel ha en samværsløsing. Derimot er det saker som bare omhandler samvær. Samværssaker kan omhandle hyppighet, omfang, tilsyn, opptrapping og diverse kontrolltiltak. Saker om foreldreansvar bringes ikke så ofte inn for retten da terskelen til å få ha del i foreldreansvaret er svært lav. Dette da det meste av bestemmelsesrett følger fast bosted, jf barneloven § 37.

Brønnøy Tingrett – Sak etter barneloven

bronnoytingrettdomstol227. april 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Brønnøy tingrett i sak etter barneloven.  Dette er første av to dager i Brønnøy tingrett i to forskjellige saker.

Det hender relativt ofte at jeg feirer bursdagen min i en tingrett. Denne gangen feiret jeg 38-års dagen i Brønnøy tingrett. Brønnøy tingrett ligger i rådhuset i Brønnøysund. I rådhuset er det foruten om de vanlige kommunale funksjonene også kino og lensmannskontor. Altså nok et eksempel på at utøvende makt og dømmende makt er på samme hus. Ettersom kommunen har en del delegerte lovgivningsoppgaver mht lokale forskrifter så har man i Brønnøysund klart å samle lovgivende, utøvende og dømmende makt i samme hus.

Løst forhold til prosessreglene i Fylkesnemndene

gsv-1I fylkesnemnda gjelder noen egne prosessregler, men i all hovedsak gjelder reglene i tvisteloven.

Jeg har nå opplevd gjennomgående over tid at Fylkesnemndas prosessforståelse og prosesstyring er svært svak.

Eksempelvis så tillattes mye ledende, lukkede spørsmål, som hvor kommunens advokat spør på en slik måte:

«Skolen har sagt at barnet ikke konsentrerer seg og helsesøster bekrefter dette. Kan du si noe mer om dette» (fiktivt spørsmå)

Nemndsleder stopper nesten aldri slik utspørring og om advokat på andre siden protesterer så sklir det like fort ut igjen.

De samme problemstillingene har vist seg i hvordan bevis fremlegges. Kontradiksjon er nedprioritert og saksforberedelsene synes ikke avsluttet før prosedyren tar til. Nye dokumenter og beviser tillattes fremlagt over en lav sko med svært begrensede muligheter til å konferere med klient. Hvis man protesterer heftig nok så kanskje man får 5 minutt for å diskutere det nye beviset med sin klient.

Kritikken er ikke teoretisk men erfaringsbasert. Å gjøre prosessuelle innsigelser i nemndsbehandlingen fører som regel ikke frem selv om det er åpenbart at fremgangsmåten er lovstridig.

At sakene er indispositive (uten fri rådighet) er nok bare en liten del av forklaringen. En større del vil jeg tro at nemndene har utviklet seg så langt i retning av å være særdomstoler at de også har utviklet en tanke om at de kan styre prosessen på en helt annen måte.

Sak for Fylkesnemnda for Troms- og Finnmark i Tromsø

Fylkesnemnda i Troms- og Finnmark
Fylkesnemnda i Troms- og Finnmark

23-24. april 2015 førte advokat Wulff Hansen sak for Fylkesnemnda for Troms- og Finnmark i Tromsø etter barnevernloven. Slike saker er lukket for offenligheten og avgjørelsene er undratt offentlighet og skal ikke refereres.

Fylkesnemnda i Nordland har fine lyse lokaler i Tromsø sentrum. Advokat Christian Wulff Hansen representerer bare mødre og fedre (og barna når de har krav på egen advokat.) Wulff Hansen tar ikke oppdrag for noen kommuner.

Fylkesnemnda i Troms og Finnmark – Sak etter barnevernloven

fylkesnemndatromso23-24. april 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Fylkesnemnda i Troms og Finnmark i sak etter barnevenloven.

De fleste barnevernsakene omhandler barnevernloven § 4-12 om omsorgsovertakelse. Det finnes 12 fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker. Nemndene avgjør saker om tvang etter barnevernloven, helse- og omsorgstj09enesteloven og smittevernloven.

Les mer om Fylkesnemndene på regjeringens nettsider. 

Alta tingrett – Sak etter barneloven

Altatingrett21. april er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Alta tingrett.

Saker etter barneloven er ofte kalt barnefordelingssaker. Sakene omhandler som regel spørsmål om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Det er mulig å bringe andre problemstillinger inn i barnefordelingssaker. Man kan kreve bruk av tvang etter barneloven § 65 og man kan kreve utreiseforbud etter barneloven § 41. Etter barneloven § 60 kan man kreve en midlertidig avgjørelse, men da om fast bosted, samvær og foreldreansvar.