Alta tingrett – Sak etter barneloven

Alta tingrett
Alta tingrett

30. juli er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Alta tingrett. Advokat Wulff Hansen har og har hatt mange saker etter barneloven i Finnmark og spesielt i Alta. Alta tingrett følger ofte modellen med særmøter under saksforberedende møter etter barneloven § 61. Som nevnt i andre innlegg varierer det mye hvordan domstolene gjennomfører disse møtene. I de fleste saksforberedende møter benytter Alta tingrett sakkyndig bistand. Denne datoen var det hovedforhandling. I hovedforhandling, det de fleste forbinder med en rettssak, benytter advokatene kappe, det holdes innledningsforedrag og prosedyrer, samt at det føres vanligvis vitner.

Alta tingrett ligger sentralt i Alta sentrum. Alta tingrett ledes i dag av Sorenskriver Bjørn Leistad.

Les mer om Alta tingrett

Delt fast bosted

gulbrb-1Begrepet delt fast bosted benyttes formelt saker etter barneloven. Tidligere har begrep som omsorg vært brukt, men bestemmelsen reflekterer nå det som skal avgjøres, altså hvor barna skal bo og ikke hvem som skal gi dem omsorg. Delt fast bosted var frem til 1. juli 2010 noe foreldrene kunne avtale seg imellom, men ikke noe som domstolene kunne bestemme. Likevel var det slik at domstolene kunne bestemme bosted hos den ene og samvær som tilsvarte halvparten av tiden hos den andre. Rettighetene som følger med fast bosted følger av barneloven § 37. En lovendring som trådte i kraft 1. juli 2010 tillot domstolene å komme til delt fast bosted som løsning i dom.

Lovendringen kom etter NOU 2008:9 Med barnet i fokus

10.4.5 Utvalgets vurdering og konklusjon

Et samlet utvalg legger til grunn at flere forutsetninger i større eller mindre grad må være tilstede for at delt bosted skal kunne fungere som en god løsning for barnet: Foreldrene bør kunne samarbeide og være åpne for å endre ordningen dersom barnets situasjon eller behov endrer seg, barnet bør selv ønske og trives med to hjem, og det bør være en viss geografisk nærhet mellom de to hjemmene. Videre bør begge foreldrene stille opp i forhold til barnas fritidsaktiviteter og skole, samt bidra til at barnet blir inkludert og får en selvfølgelig og anerkjent plass i begge hjemmene.

 

Dagens § 36 i barneloven lyder

§ 36.Kvar barnet skal bu fast

Foreldra kan gjere avtale om at barnet skal bu fast hos anten ein av dei eller begge.

Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei. Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos begge.