Rana Tingrett – Sak etter barneloven

Rana Tingrett
Rana Tingrett

29. oktober 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Rana tingrett.

I noen saker er det også begjært midlertidig avgjørelse slik at retten må bestemme hvordan bosted og samvær skal være frem til saken blir avgjort.

Hjemmel for å begjære midlertidig avgjørelse er barneloven § 60:

 

§ 60.Førebels avgjerd

Retten kan etter krav frå ein part ta førebels avgjerd om kven av foreldra som skal ha foreldreansvaret, om kven barnet skal bu hos fast, og om samværsrett. Slik avgjerd kan gjelde for ei viss tid eller til saka er endeleg avgjord. Retten kan også ta førebels avgjerd før saka er reist, dersom særlege grunnar talar for det. Etter krav frå ein part skal retten i alle høve ta førebels avgjerd dersom det er ein risiko for at barnet blir utsett for vald eller på anna vis handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare.

Retten kan samstundes forby den andre av foreldra å kome til den eigedommen eller det bustadhuset der barnet held til. Dersom det ikkje trengst avgjerd straks, skal retten så langt råd er gje den andre høve til å uttale seg.

Når avgjerd er teken før sak er reist, skal retten setje ein frist for å reise søksmål. Fristen kan forlengjast ved avgjerd av dommaren. Er det ikkje teke ut søksmål innan fristen, fell tekne avgjerder bort.

Avgjerdene vert tekne i orskurd. Det er ikkje nødvendig å halde munnleg forhandling på førehand.

Gratis advokat i barnevernsaker

Hvis kommunen v/ barnevernet fatter et vedtak etter barnevernloven § 4-12 har foreldrene krav på fri rettshjelp. Dette gjelder også akuttvedtak. Foreldrene kan da velge fritt hvilken advokat de ønsker å bruke, uansett hvor i Norge advokaten har kontor, og det offentlige vil betale for advokatens arbeidstimer. I flere av fylkesnemndene dekker også nemnda reise og opphold for advokaten, men med noen spesielle forbehold. Som regel får man ikke opphevet bostedsforbeholdet fullt ut når det velges en advokat som ikke bor der klienten bor eller i nærheten. Likevel velger de fleste fylkesnemndene å oppheve bostedsforbeholdet delvis ved at advokaten får skrive reiseregning fra der klienten bor. Altså utgifter som ville ha påløpt dersom klienten valgte en advokat i sitt eget hjemsted. dette gjelder både reisetid og utlegg til fly, tog osv. Det kan være mange grunner til at klienten ikke kan eller bør velge en advokat på sitt eget hjemsted. Det kan være habilitetsproblemer eller at advokatene der ikke har særlig kunnskap om fagfeltet. Jeg tenker derfor at nemndene er for strenge når de synes å føre en stram linje hva gjelder oppheving av bostedsforbeholdet.

Har du en sak etter barnevernloven og ønsker å bruke vår hjelp kan du ta kontakt her ved å trykke her.  eller ringe oss på 751 75 800. Vi bistår i barnevernsaker over 02hele landet.

Hva skjer om du ikke leverer tilsvar i sak etter barnevernloven § 4-12?

 

Barnevernloven § 7-11.Begjæring om tiltak. Tilsvar
Begjæring om tiltak sendes fylkesnemnda og skal inneholde eller vedlegges:
a) betegnelse på nemnda,
b) partenes, lovlige stedfortrederes og advokaters navn, stilling og adresse,
c) en kort angivelse av hva begjæringen gjelder,
d) saksfremstilling,
e) de bevis som vil bli ført, herunder oppgave over vitner og sakkyndige, med angivelse av hva forklaringene gjelder, og
f) forslag til vedtak, en kort oppsummerende redegjørelse for de omstendigheter som begrunner forslaget med henvisning til de rettsregler som kommer til anvendelse.
mockups (773)I begjæringen skal det redegjøres for forhold som kan ha betydning for nemndsleders vurdering av den videre behandling og avgjørelsesform, herunder nemndas sammensetning og fremdriftsplan for et eventuelt forhandlingsmøte.
Dersom en begjæring om tiltak ikke tilfredsstiller de krav som følger av første og annet ledd, skal nemndsleder gi pålegg om retting og sette en kort frist for dette.
De private parter skal umiddelbart varsles om begjæringen, og gis en kort frist for tilsvar, normalt ikke lenger enn ti dager. De skal redegjøre for sitt syn på begjæringen og det angitte grunnlaget for den, egne bevistilbud og forhold av betydning for nemndsleders vurdering av den videre behandling og avgjørelsesform, herunder fylkesnemndas sammensetning og fremdriftsplan for et eventuelt forhandlingsmøte.


Ingenting skjer dersom tilsvar ikke innleveres. Det fremgår av siste ledd at det skal gis en kort tilsvarsfrist. normalt 10 dager. Likevel opplever man ofte at tilsvar leveres mye senere eller ikke i det hele tatt. Man får fortsatt sagt sitt under prosessen. Saker etter barnevenloven, da også 4-12 saker som er omsorgsovertakelsesbestemmelsen, er indispositive. Med indispositiv menes at partene ikke har fri rådighet over saken. Når partene ikke rår fritt over saken vil saken som regel likevel bli gjennomført som planlagt selv om tilsvar ikke blir sendt inn eller forsåvidt om parten velger ikke å møte.

Det viktigste momentet er dommerens personlige mening

I flere og flere saker sitter jeg igjen med et inntrykk når sak etter barneloven er over at man kan bruke de prinsippene Høyesterett uttaler har høy relativ vekt, men de får aldri så stor betydning (vekt) som dommerens personlige mening. I flere saker (nå enn før) opplever jeg (uansett hvilken side jeg er på) at dommerens oppfatning av partene og dommerens frie skjønn blir helt avgjørende. Det blir nesten en konkurranse om å bli likt av dommeren i stedet for hvilke meritter saken har og da hva som er barnets beste. Her er utviklingen ikke god og jeg tror det vil føre til en økning i anker til lagmannsretten slik at man i det minste får saken vurdert av mer enn èn dommer.

Foreldreansvar etter dødsfall

mockups-new (719)Barneloven § 38 inneholder bestemmelser om hva som skjer mht foreldreansvaret dersom en av foreldrene før. Hovedregelen er at dersom foreldreansvaret har vært felles så har den gjenlevende dette alene ved den andres død. Dette fremgår av første ledd. Det er likevel slik at dersom foreldrene bodde sammen da den med foreldreansvar alene dør, så får den gjenlevende også foreldreansvaret alene. Reglene forutsetter at den gjenlevende ikke er siktet eller tiltalt for å ha forvoldt den andres død. Fører dødsfallet til at ingen står med foreldreansvaret reguleres dette av barneloven § 63  (se lengre ned.) Hovedregelen her er at den gjenlevende må reise sak innen 6 mnd og kreve foreldreansvaret.

 

§ 38.Foreldreansvar etter dødsfall

Døyr den eine av foreldra som har foreldreansvaret saman, får den attlevande foreldreansvaret aleine. Dersom den attlevande er sikta eller tiltala for forsettleg eller overlagt å ha valda at den andre er død, skal tingretten ta førebels avgjerd om foreldreansvaret etter reglane i § 60 a.

Bur barnet saman med begge foreldra og den eine av dei døyr, får den attlevande foreldreansvaret aleine, jamvel om berre den avdøde hadde foreldreansvar. Dette gjeld ikkje i høve der den attlevande er sikta, tiltala eller dømd slik det er omtala i første stykket andre punktum.

Fører dødsfall til at ingen lenger har foreldreansvaret for eit barn, skal lensmannen eller tingretten få opplysning om det i dødsfallsmeldinga. Tingretten skal ta avgjerd om foreldreansvaret etter reglane i § 63.

Andre enn foreldra kan krevje å få foreldreansvaret til barnet etter dødsfall etter reglane i § 63.

For den eller dei som får foreldreansvaret, gjeld reglane i kapitlet her og kapittel 6.

§ 63.Handsamingsmåten for krav om foreldreansvar etter dødsfall

Når den som får foreldreansvaret etter § 38 første stykket, ikkje budde saman med barnet, eller den av foreldra som får foreldreansvaret etter § 38 andre stykket, ikkje hadde foreldreansvaret da den andre døydde, kan andre innan seks månader etter dødsfallet reise sak med krav om å få foreldreansvaret og om å få bu fast saman med barnet. Retten kan ta førebels avgjerd etter § 60.

Der den attlevande er sikta, tiltala eller dømd for forsettleg eller overlagt å ha valda at den andre er død, kan andre alltid reise sak med krav om å få foreldreansvaret innan seks månader etter at siktinga eller tiltala er fråfallen eller dom i straffesaka er rettskraftig. Dersom den attlevande krev foreldreansvaret, skal retten berre gå med på kravet når dette klart er til beste for barnet. Retten tek førebels avgjerd etter § 60 a.

Retten skal avgjere spørsmålet i orskurd, som kan ankast. Retten skal til vanleg kalle inn til munnleg forhandling før det vert teke avgjerd. Det skal leggjast vekt på om den attlevande av foreldra ønskjer foreldreansvaret. Ingen kan få foreldreansvaret utan å oppfylle vilkåra i fjerde stykket.

Der ingen lenger har foreldreansvaret for eit barn, jf. § 38 tredje stykket, skal dei som ønskjer foreldreansvaret, vende seg til tingretten der barnet bur. Kjem det berre eitt krav om å få foreldreansvaret, skal retten gå med på kravet, utan når det er fare for at barnet ikkje vil få forsvarleg stell og fostring, eller det vil lide skade på annan måte. Avslag på eit krav om foreldreansvaret skal gjerast i orskurd, og kan ankast.

Før retten avgjer saka, skal dei næraste slektningane til barnet eller dei som barnet bur saman med, ha høve til å uttale seg. Retten kan sjå bort frå uttaleretten etter dette stykket når særlege grunnar gjer uttale uturvande. Barnet skal høyrast etter § 31.

Retten kan la ein person få foreldreansvaret aleine eller la gifte eller sambuande få det saman. Får nokon annan enn attlevande far, mor eller medmor foreldreansvaret, skal retten også avgjere om faren, mora eller medmora framleis skal ha del i foreldreansvaret. Har foreldra skriftleg gjeve uttrykk for kven dei ønskjer skal ha foreldreansvaret etter at dei er døde, bør det leggjast vekt på det.

Retten kan setje som vilkår for avgjerda at barnet i ei viss tid ikkje skal kunne flyttast frå heimen der det bur, dersom flyttinga kan vere uheldig for barnet, og det ikkje er rimeleg grunn til å flytte.

Dersom ingen har meldt seg eller retten gjev avslag på alle krav om foreldreansvaret, skal retten melde frå til barneverntenesta. Barneverntenesta skal plassere barnet etter reglane i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 4-14 og § 4-15 første stykket. §§ 4-16, 4-17, 4-18 første stykket og 4-20 gjeld tilsvarande.

Avgjerd etter paragrafen her kan innstemnast på ny for retten av den attlevande av foreldra og endrast dersom særlege grunnar talar for det. § 64 tredje stykket gjeld tilsvarande.

Tønsberg tingrett – Sak etter barneloven

Tonsbergtingrett20. oktober 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Tønsberg tingrett.

Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett har sine lokaler i Statens Park i Tønsberg. Tønsberg tingrett er førsteinstansdomstol for Andebu, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Tønsberg kommuner. Domstolen består av sorenskriver, fire tingrettsdommere, tre dommerfullmektiger, administrasjonssjef og flere saksbehandlere.

Les mer om Tønsberg tingrett på domstol.no sine sider

Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

sortrondelagtingrett16. oktober 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Sør-Trøndelag tingrett.

Saksforberedende møter etter barneloven styres i stor grad etter barneloven § 61, første ledd nr. 1. Dette er ikke bare en bestemmelse som sakkyndige oppnevnes etter, men er også en bestemmelse som sier at hovedregelen er at slike møter skal avholde i saker etter barneloven for tingretten. Her fremgår også formålet med møtet.

Retten skal som hovudregel innkalle partane til eitt eller fleire førebuande møte for mellom anna å klarleggje tvistepunkta mellom dei, drøfte vidare handsaming av saka og eventuelt mekle mellom partane der saka er eigna for det. Retten kan oppnemne ein sakkunnig til å vere med i dei saksførebuande møta. Retten kan jamvel be den sakkunnige ha samtalar med foreldra og barna og gjere undersøkingar for å klarleggje tilhøva i saka, med mindre foreldra set seg i mot dette. Retten fastset kva den sakkunnige skal gjere, etter at partane har fått høve til å uttale seg.

Hålogaland Lagmannsrett – Sak etter barneloven

Hålogaland lagmannsrett i Mosjøen
Hålogaland lagmannsrett i Mosjøen

13. oktober 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Hålogaland Lagmannsrett i Mosjøen.

Hålogaland lagmannsrett er den femte største av de seks lagmannsrettene i Norge. Lagmannsretten er Nord-Norges ankedomstol.

Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark samt Svalbard og Jan Mayen.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene i lagdømmet, samt i enkelte avgjørelser for seks jordskifteretter og en jordskifteoverrett. I tillegg er lagmannsretten første instans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten.

Lagmannsretten har sitt sete i Tromsø og alle ansatte har sitt faste arbeidssted der. Ca. halvparten av ankeforhandlingene blir holdt i Tromsø. Lagmannsretten har også faste rettssteder i Mosjøen og i Bodø, og setter i tillegg rett mange andre steder i lagdømmet. Les meg på domstol.no