Tilrettelagt avhør

tilrettelagtavhør

30. november er advokat Wulff Hansen i et tilrettelagt avhør på videolink med barnehuset i Bodø. Avhøret gjennomføres på Justisbygget i Mosjøen i lokalene til Alstahaug tingrett.

Tilrettelagt avhør er det nye navnet på det som før var kalt «dommeravhør». Dommer (tingretten) er ikke lengre involvert og det er politiet som styrer disse avhørene nå. Nytt er også at som utgangspunkt deltar heller ikke forsvarer i slike avhør. Ofte ender disse avhørene med at det ikke er noen som blir siktet i saken. Bistandsadvokat oppnevnes som hovedregel.

Fylkesnemnda for Troms og Finnmark – Sak etter barnevernloven

Fylkesnemnda i Tromsø

16. november  er advokat Christian Wulff Hansen i Fylkesnemnda for Troms og Finnmark (Tromsø) i sak etter barnevernloven.

Fylkesnemnda avgjør flere sakstyper enn bare barnevern, men det er nok barnevernsakene som dominerer. Da spesielt akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 og omsorgsovertakelse etter § 4-12. Saker om samvær og tilbakeføring av omsorg er det også en del av.

Hvem bestemmer hvor barnet skal gå på skole?

mockups (593)Det bestemmer den forelder hvor barnet har fast bosted. Dette følger av barneloven § 37:

§ 37.Avgjerder som kan takast av den som barnet bur fast saman med.

Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet.


Hvis foreldrene har delt fast bosted og de ikke er enige vil den av foreldrene hvor barnet er folkeregistrert bestemme skole. Dette selv om § 37 nok må tolkes slik at foreldrene må bli enige. I praksis vil skoledistrikt følge av bostedsadresse i folkeregistret.

Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

Sør-Trøndelag tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

6. november 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Sør-Trøndelag tingrett.

Andre gangs saksforberedende møte fokuserer som regel på perioden etter det første møtet. Det er ofte ikke ønskelig at tema som ikke tidligere er brakt på banen nå skal tas opp om det gjelder forhold tilbake i tid. Selv om det skjer, så vil retten være fokusert på hvordan det har gått med den prøveløsningen som har vært og evt. arbeidet som den sakkyndige har gjort i saken.