Tilbakemelding til barn som har blitt hørt

mockups-new (825)Etter barneloven § 31 har barn rett til å si sin mening dersom de har fylt 7 år og noen ganger yngre dersom alder og modenhet tilsier det. Men hva skjer etter meningen er innhentet? Forutenom den vekt uttalelsene kan ha i en sak for domstolene så har nå barn rett på tilbakemelding om hvordan meningen er tatt hensyn til. Dette følger nå av barneloven § 61, første ledd nr. 4.

Sammen med en del andre endringer ble det innført et nytt nr. 4 i § 61 i barneloven med virkning fra 01.01.2014. Denne lyder nå

Dommaren kan gjennomføre samtalar med barnet, jf. § 31. Retten kan oppnemne ein sakkunnig eller annan eigna person til å hjelpe seg, eller la ein sakkunnig ha samtale med barnet aleine. Der barnet har formidla meininga si, skal dommaren eller den dommaren peiker ut orientere barnet om utfallet av saka og korleis meininga til barnet har blitt teke omsyn til.

Regelen er altså nå at barn som har blitt hørt etter barneloven § 31 skal ha tilbakemelding på hvordan deres mening har blitt tatt hensyn til i saken. Noen domstoler har innført gode rutiner hvor sakkyndige sammen med foreldrene forteller barna hvordan deres mening har blitt tatt med i vurderingen og spilt inn på det resultatet som er. Andre tingretter synes ikke å ha fått med seg lovendringen og snakker ikke om den eller tematiserer hvordan tilbakemeldingen skal gis.

Egen advokat for barn

mockups-new (944)I saker etter barnevernloven har barn som har fylt 15 år partsstatus. Det hender at nemnda eller tingretten vurderer at barn under 15 år skal få innvilget partsstatus, men det hører til sjeldenheten etter min erfaring. Med status som part følger blant annet rett til å la seg representere av advokat på statens regning.

Generelt i barneretten og barnevernretten ser man en økende tendens til å sette barnet i fokus. Ikke bare at avgjørelser skal rettes etter hva som er barnets beste, men i større grad at barn skal ta del i prosessen. Dette har vi sett gjennom grunnlovens § 104 og nye § 61, første ledd nr. 4 i barneloven. Et spørsmål som bør tas opp med økende fokus på barns rettigheter og rolle er om yngre barn enn 15 år bør ha lovfestet rett til egen advokat og om de bør ha partsstatus.

Det er flere fordeler ved å tildele advokat til barn som er yngre enn 15 år også:

  • Økt sjanse for at barnevernsaker «forlikes» tidlig og sparer barn og foreldre for påkjenning. Ved at en advokat får formidlet barnets ønsker på en ryddigere og bedre måte enn talspersonordningen i dag klarer og mye tidligere i prosessen, så vil nok en del foreldre lettere slå seg til ro med en ordning de er uenige i, men som de forstår at barnet ønsker eller aksepterer.
  • Ved at barn også under 15 år får egen advokat er det grunn til å tro at fokuset på barnet i saken blir større og mer reelt. Barn vil ofte ikke vite sine rettigheter og hvordan hevde disse. Ved hjelp fra en systemkjenner vil barnet få en mer sentral rolle i prosessen.
  • Talspersonordningen fungerer dårlig. Fremmede personer som barnet ikke har tillit til og som refererer saken uten at mulighet for kontroll av om referatet er riktig, er ikke betryggende. En advokat som kommer inn med en gang 4-12-vedtak fattes vil ha større mulighet til å få tillitt hos barnet.

Det kan tenkes en del utfordringer med en slik ordning:

  • En risikerer at foreldre eller andre forsøker å påvirke barnet og advokaten. Eldre barn vil i større grad kunne gjennomføre møter alene og uten ytre påvirkninger.

Nedre Romerike tingrett – Sak etter barneloven

Nedreromeriketingrett9. desember 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Nedre Romerike tingrett på Lillestrøm i sak etter barneloven.

Tingretten ligger sentralt i Lillestrøm, kun noen minutters gange fra Lillestrøm stasjon/bussterminal. Tinghuset ligger i samme byggkompleks som Romerike politidistrikt. Les mer på Domstol.no

 

Sør-Østerdal tingrett – Sak etter barneloven

sorosterdaltingrett

8. desember 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Sør-ØSterdal tingrett på Elverum i sak etter barneloven.

Sør-Østerdal Tingrett er førsteinstansdomstol for Elverum, Åmot, Trysil, Våler og Åsnes kommuner. Tinghuset er lokalisert i Elverum. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger og vigsler. Domstolen består av fire dommere, hvorav to faste dommere(sorenskriver og tingrettsdommer) og to dommerfullmektiger og fem saksbehandlere. Finn ut mer på Domstol.no eller på Wikipedia 

Fylkesnemnda for Troms og Finnmark – Sak etter barnevernloven

20151203_101359

3-4 desember  er advokat Christian Wulff Hansen i Fylkesnemnda for Troms og Finnmark (Tromsø) i sak etter barnevernloven.

Fylkesnemnda avgjør flere sakstyper enn bare barnevern, men det er nok barnevernsakene som dominerer. Da spesielt akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 og omsorgsovertakelse etter § 4-12. Saker om samvær og tilbakeføring av omsorg er det også en del av.