Politiattest for tilsynsperson

må tilsynsperson ha politiattest?

Barneloven har en ordning hvor BuFetat ved barnevernet (beskyttet tilsyn) eller ved familievernet (støttet tilsyn) kan pålegges å føre tilsyn. Noen ganger ser man at barnevernet eller familievernet ikke selv har mulighet å føre tilsyn og at de leier inn tilsynspersoner. Det er viktig i slike tilfeller at det ikke bare tas hensyn til krav til kompetanse (egen bestemmelse), men også at den som leies inn må ha en politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.  For at dette ikke skal forsinke en prosess med tilsyn.

 

§ 8. Politiattest for tilsynsperson

Den som skal oppnemnast som tilsynsperson etter barnelova § 43a skal før oppnemninga leggje fram politiattest som nemnd i politiregisterlova § 39 første ledd (barneomsorgsattest). Politiattest skal ikkje vere eldre enn tre månader. Dersom tilsynsperson allereie er omfatta av barnevernlova sine reglar om politiattest, gjeld ikkje krava til politiattest i denne forskrifta.

Person med merknad på attesten etter første ledd skal ikkje ha høve til å vere tilsynsperson.

Den som skal gjere teneste som tilsynsperson skal i annonsetekst eller på annan måte gjerast merksam på at det vert kravd politiattest før tildeling av oppdraget.

Den som får kjennskap til opplysningar gjennom politiattest, pliktar å hindre at uvedkommande får tilgang eller kjennskap til desse. Brot på denne føresegna kan straffast etter straffelova § 121.

Politiattesten skal oppbevarast av ansvarleg myndigheit så lenge tilsynsoppdraget varer, og skal deretter makulerast

Hva står det i barneloven om vinterferien?

samvær vinterferie

Det står svært lite. Som med det meste i barneloven så er det overlatt til foreldrene eller domstolen (etter hvor saken står) å ta stilling til hva som er best for barnet. Noen foreldre synes det er helt fint å «slippe» vinterferien da de elv ikke har fri fra jobb da, mens for andre kan det være veldig viktig for å få kvalitetssamvær med barnet. Det er ikke bare samværsforelder som er opptatt av «kvalitetssamvær», men også for den barnet bor fast hos kan det være viktig med disse feriene som kommer i tillegg til hverdager med skolearbeid, fritidsaktiviteter og en hektisk hverdag.

Men hva står i barneloven om vinterferie? vel, det eneste stedet loven sier noe om vinterferien er i barneloven § 43, 2. ledd hvor loven sier at

Vert det avtala eller fastsett «vanleg samværsrett», gjev det rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka med overnatting, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter– og påskeferie.

Noen ser ut til å tenke at dette samværet slik det er formulert er et «minstesamvær» eller «minimumsamvær», men om man leser bestemmelsen grundig så ser man at det bare er en definisjon på vanlig samvær dersom retten bestemmer at det skal være vanlig samvær eller foreldrene avtaler at det skal være vanlig samvær.

Jeg har så lang i mine snart 20 år med saker etter barneloven ikke opplevd at retten i dom har bestemt at det skal være vanlig samvær. Jeg har opplevd ved et par anledninger at foreldre har avtalt vanlig samvær, men også det er sjeldent.

Nye økonomiske grenser for fri rettshjelp

 

grenser for fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Fra 1. januar 2022 er det flere som vil oppfylle de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp. Det har lenge vært slik at brutt inntektsgrense for enslige har vært på 246.000,- kroner, men nå er dette hevet til 320.000 kroner.

Det var også en felles grense før på 369.000 for ektefeller og samboere, men denne er nå hevet til 490.000. Resultatet er at enda flere nå vil ha krav på fri rettshjelp.

Formuesgrensen på 100.000 er fortsatt den samme.

Husk at retten til fri rettshjelp bare gjelder enkelte typer saker. Dette gjelder f.eks. saker om fast bosted, samvær eller foreldreansvar etter barneloven. Når det gjelder saker etter barnevernloven (f.eks. sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda) innvilges rettshjelp til alle uansett hvilken inntekt de har.