Skal sakkyndige ha særlig kompetanse?

Norges beste barnefordelingsadvokat

I nesten alle saker etter barneloven om fast bosted, samvær og/eller foreldreansvar gjennomføres det et planleggingsmøte mellom saksforberedende dommer i retten og advokatene. Partene deltar som hovedregel ikke på disse møtene. Ett av punktene som er vanlig å drøfte hvis man kommer til at det skal oppnevnes sakkyndig er om den sakkyndige skal ha særskilt kompetanse.

Hvorfor fortjener dette tema oppmerksomhet? jo, fordi det ikke følges opp, det kan kanskje ikke følges opp og man burde nok like godt la være å spørre fordi retten i de fleste tilfeller velger blant de få de alltid velger.

Det man kan høre i slike møter er:

  • «Det er ønskelig med en sakkyndig med særlig kunnskap om sinnemestring»
  • «Det er ønskelig med en sakkyndig som har særlig kunnskap om vold i nære relasjoner»
  • «Det er ønskelig med en sakkyndig som har særlig kunnskap om spedbarn»
  • «Det er ønskelig med en sakkyndig som har særlig kunnskap om arabisk kultur»

og slik kan listen strekkes langt. Samtidig så ser jeg liten variasjon i bruken av sakkyndig og det er mulig disse vante sakkyndige har en viss kunnskap om flere felt, men det ligger i at det er et tema og ordets natur, at de neppe har særlig kunnskap om alle disse tema. Likevel blir det ofte så standardisert at man kan spørre seg om man rett og slett hadde stått seg bedre bevismessig uten sakkyndig og med større fokus på bevisføring.

Det er mange gode sakkyndige, men det blir fort bare en stemme til i saken om hva man mener utfallet skal bli. Det er ikke det en sakkyndig skal være. En sakkyndig skal ikke ta avgjørelsen for retten. Avgjørelsen er juridisk. Sakkyndige skal gjøre noen psykologfaglige vurderinger som blir ett av flere bevis i en sak som kan ha mange momenter. Det er kanskje også grunn til å vurdere bruken av standardmandat da det bygger opp under bruk av sakkyndige uten særlig kunnskap på et gitt felt. Og, burde det i det hele tatt være aktuelt med en sakkyndig om det ikke er et særskilt tema som gjør det nødvendig? Får man egentlig gode vurderinger når det er en liten håndfull av de samme sakkyndige som kommer med sine vurderinger i en mengde saker med vidt forskjellig faktum?

 

Forslag om å senke den seksuelle lavalderen i Norge fra 16 til 15 år

Straffelovrådet har nylig foreslått å senke den seksuelle lavalderen i Norge fra 16 til 15 år. Dette er en av flere endringer de har foreslått for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. En senkning av den seksuelle lavalderen betyr at det vil bli lovlig for 15-åringer å ha sex med hverandre, og straffbart for voksne å ha sex med noen under 15 år.

Seksuell omgang skal alltid være frivillig, og dette er bakgrunnen for at Regjeringen i Hurdalsplattformen har varslet at de vil legge frem forslag til en samtykkelov. Ifølge Strafferådet vil en senkning av den seksuelle lavalderen gi barn som nærmer seg seksuell lavalder større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende. Dette vil også gi barna en større forståelse av hva som er lov og ikke lov når det kommer til seksuell omgang.

Samtidig vil rådet styrke vernet for barn under seksuell lavalder, ved å gjøre det straffbart for den som får barnet til å ha seksuell omgang med en annen. Dette vil gi barna en ekstra beskyttelse mot overgrep og misbruk av deres sårbare situasjon.

En senkning av den seksuelle lavalderen vil også bringe Norge mer på linje med nabolandene Sverige og Danmark, hvor den seksuelle lavalderen allerede er 15 år. Dette vil gjøre det lettere å harmonisere lovverket og forebygge uønskede situasjoner, for eksempel at ungdommer krysser grensen for å ha sex med hverandre.

Det er viktig å huske at selv om den seksuelle lavalderen senkes, betyr ikke det at samtykke og respekt for den andres grenser blir mindre viktig. Seksuell omgang skal alltid være frivillig, og det er viktig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon for å sikre at begge parter er enige om hva som skjer. En senkning av den seksuelle lavalderen vil imidlertid gi større rom for unge mennesker til å utforske sin egen seksualitet på en sunn og trygg måte.

Barnelovens bestemmelse om forstringstilskudd

Barneloven § 67 fastslår at dersom foreldre ikke bor sammen med barnet, må de betale faste pengetilskudd til forsørging og utdanning. Selv foreldre som bor sammen med barnet, kan pålegges å yte pengetilskudd dersom de forsømmer sin fostringsplikt. Det er barnet som har rett til tilskuddet, og ingen kan gi avkall på denne retten.

I tillegg til det faste tilskuddet kan foreldrene pålegges å yte særtilskudd til særskilte utlegg så lenge underholdsplikten varer. For at krav om særtilskudd skal være gyldig, må utleggene være rimelige og nødvendige, og ikke dekkes av det faste tilskuddet. Kravet om særtilskudd må fremsettes innen ett år etter at de særskilte utleggene påløper. Departementet kan ved forskrift gi utfyllende regler om særtilskudd.

Det faste tilskuddet skal betales til barnet hver måned, og betales forskuddsvis til den forelderen som barnet bor fast hos. Tilskuddet skal betales fra den kalendermåneden kravet oppstår og ut den kalendermåneden vilkårene for tilskudd faller bort.

Formålet med dette kravet om faste pengetilskudd er å sikre at barnet får den økonomiske støtten de trenger for sin forsørgelse og utdanning, uavhengig av om foreldrene bor sammen eller ikke. Det er viktig å være oppmerksom på at barnet har en rett til å motta dette tilskuddet, og at foreldre ikke kan fraskrive seg denne retten. Samtidig kan foreldre pålegges å yte særtilskudd til spesielle utlegg dersom det er nødvendig og rimelig, og dette kan reguleres av forskrift fra departementet.

Opptak av møter med barnevernet

advokat Opptak av møter med barnevernet

Barnevernet har en viktig oppgave i samfunnet med å beskytte barn mot omsorgssvikt og andre former for overgrep. Det er derfor viktig at barnevernet har tilgang til all relevant informasjon for å kunne fatte de riktige beslutningene i hver sak. Samtidig er det også viktig å beskytte rettighetene til dem som er involvert i en barnevernssak, spesielt de som blir undersøkt og vurdert av barnevernet.

Det har blitt stadig vanligere å ta opp møter med barnevernet på lyd, enten for å sikre at man husker alt som blir sagt, eller for å kunne dokumentere eventuelle uenigheter eller feil i barnevernets fremgangsmåte. Mens mange mener det kan være en god idé, er det også viktig å huske på at det kan være negative konsekvenser av å ta opp slike møter uten å informere om det på forhånd.

Først og fremst kan det være at barnevernet ser på det som et tillitsbrudd dersom de oppdager at møtet ble tatt opp på lyd uten at de ble informert på forhånd. Dette kan gjøre det vanskeligere å bygge opp et godt samarbeid mellom partene i en barnevernssak, og det kan også føre til at barnevernet blir mer skeptisk til å dele informasjon i fremtiden.

Videre kan det også under noen omstendigheter være at det er ulovlig å ta opp en samtale på lyd uten samtykke fra alle parter som er til stede i møtet. Det kan også være at opptaket kan bli brukt mot deg senere i saken dersom det blir oppdaget at du har tatt opp møtet på lyd uten å informere om det på forhånd.

Hvis du likevel mener det er viktig å ta opp møter med barnevernet på lyd, er det viktig å være åpen om det og be om tillatelse fra barnevernet på forhånd. Legg opptakeren midt på bordet og informer de som er til stede om at du vil ta opp møtet. Hvis barnevernet ikke tillater det, kan du heller velge å skrive løpende referat selv og sende det inn kort tid etter møtet.

Det kan også være en god idé å sende inn egne skriv som redegjør for temaer som du mener er viktig, slik at de blir en del av saksdokumentene. På denne måten kan du sikre at din versjon blir riktig fremstilt, og at dine synspunkter blir tatt med i betraktningen når barnevernet tar beslutninger om saken.

Det er viktig å huske på at barnevernet har en viktig oppgave med å beskytte barn mot omsorgssvikt og andre former for overgrep. Samtidig er det også viktig å beskytte rettighetene til dem som blir undersøkt og vurdert av barnevernet. Ved å være åpen og transparent i din kommunikasjon med barnevernet, kan du bidra til at prosessen blir mer rettferdig og at dokumentasjonen i saken blir fullstendig.