Hvilke konvensjoner om barns rettigheter og integritet er Norge med i?

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

Barn er vår fremtid, og det er vår plikt å beskytte deres rettigheter og integritet. Dessverre lever ikke alle barn i en verden der disse rettighetene er garantert. Det er derfor viktig å ha internasjonale konvensjoner og avtaler som beskytter barns rettigheter og integritet. Norge er medlem av flere slike konvensjoner, og vi skal nå se på noen av dem og hva de betyr for barn.

FNs barnekonvensjon er den mest omfattende og grunnleggende konvensjonen som beskytter barns rettigheter. Konvensjonen fastsetter at alle barn har rett til å vokse opp i et trygt og kjærlig miljø, og til å ha tilgang til utdanning, helsevesen og tilstrekkelig ernæring. Denne konvensjonen anerkjenner også barnets rett til å uttrykke sin mening, og å bli hørt i saker som påvirker deres liv.

En annen viktig konvensjon som Norge er medlem av, er Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Denne konvensjonen har som mål å beskytte barn mot seksuell utnytting og misbruk, inkludert pornografi og prostitusjon. Konvensjonen fastsetter også at medlemslandene skal ha tiltak på plass for å hindre seksuell utnytting og misbruk, samt å straffe de som bryter loven.

I tillegg er Norge også medlem av ILOs konvensjon om barnearbeid, som har som mål å beskytte barn mot å måtte arbeide under farlige og usunne forhold, og å sikre at barn får tilgang til utdanning og fritid. Konvensjonen forbyr også utnyttelse av barnearbeid og krever at medlemslandene iverksetter tiltak for å forhindre dette.

Disse konvensjonene og avtalene viser viktigheten av å beskytte barns rettigheter og integritet. Det er viktig at vi som samfunn gjør vårt beste for å beskytte barn mot misbruk, utnyttelse og andre trusler mot deres integritet. Som voksne og samfunn har vi et ansvar for å sørge for at alle barn får en trygg og kjærlig oppvekst, og at deres rettigheter blir respektert og opprettholdt.

Norge har gjort mye for å beskytte barns rettigheter og integritet, men det er fortsatt mye å gjøre. Vi må jobbe videre for å forbedre tiltakene våre og sørge for at alle barn har like muligheter til å vokse opp i en trygg og kjærlig omgivelse. Det er viktig at vi som samfunn fortsetter å sette barns rettigheter og integritet i fokus, og at vi tar ansvar for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt.

Samtykke fra partene er en forutsetning for at en samtaleprosess kan igangsettes

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

Forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda, også kjent som «Samtaleprosessforskriften», er et viktig verktøy for å sikre at partene i en barnevernssak har en reell mulighet til å delta i beslutningsprosessen og komme frem til en felles forståelse av situasjonen.

§ 2 i Samtaleprosessforskriften fastslår at samtykke fra partene er en forutsetning for at en samtaleprosess kan igangsettes. Dette inkluderer også barnet, som må gi sitt samtykke til å delta i prosessen dersom de er part i saken. Kravet om samtykke gjelder gjennom hele prosessen, og en part kan trekke sitt samtykke på ethvert trinn i prosessen.

Ved vurderingen av om samtykke skal gis, skal barnevernstjenesten legge særlig vekt på om det er til barnets beste å igangsette en slik prosess. Det er derfor viktig å ta hensyn til barnets behov og ønsker, og å vurdere om en samtaleprosess vil kunne bidra til å styrke deres medvirkning og innflytelse i saken.

Nemndlederen har også en viktig rolle i å sikre at partene får god og tilrettelagt informasjon om hva en samtaleprosess innebærer, at den er frivillig, og om konsekvensene ved ulike utfall av prosessen. Det er særlig viktig å sørge for at barnet har forstått hva samtykket innebærer og hva som skiller en samtaleprosess fra en ordinær prosess.

Samtaleprosessforskriften er et viktig verktøy for å sikre at alle partene i en barnevernssak får en reell mulighet til å delta i beslutningsprosessen og at barnets interesser blir ivaretatt på en god måte. Det er derfor viktig at både barnevernstjenesten og nemndlederen er bevisst på sine roller og ansvar i denne sammenhengen, og at de tar hensyn til barnets behov og ønsker gjennom hele prosessen.

Tilknytningspsykologi for 4-åringer: Hva foreldre bør vite

Tilknytningspsykologi for 4-åringer: Hva foreldre bør vite
Tilknytningspsykologi er en viktig del av barnets utvikling, og det er spesielt relevant for barn som er rundt 4 år gamle. Dette er en alder hvor barn begynner å utvikle en større grad av selvstendighet, men fortsatt har et sterkt behov for trygghet og støtte fra foreldrene sine. Her er noen av de viktigste aspektene ved tilknytningspsykologi for barn på denne alderen:
 1. Trygg base: Foreldre bør være en trygg og stabil base som barnet kan komme tilbake til når de føler seg usikre eller engstelige. Dette kan gi barnet en følelse av trygghet og stabilitet, og hjelpe dem å utvikle selvtillit og utforskertrang.
 2. Responsivitet: Foreldre bør være lydhøre og responsive overfor barnets behov og ønsker. Dette kan hjelpe barnet å føle seg sett og forstått, og gi dem et grunnlag for å utvikle empati og sosiale ferdigheter.
 3. Emosjonell støtte: Barn på denne alderen har fortsatt begrenset evne til å regulere sine egne følelser, og trenger derfor støtte fra foreldrene sine til å håndtere stressende situasjoner. Foreldre kan gi emosjonell støtte ved å trøste, berolige og validere barnets følelser.
 4. Lekestil: Lekestilen til foreldre kan også påvirke tilknytningsbåndet mellom foreldre og barn. Å delta i lek med barnet og støtte deres utforskning og læring kan hjelpe dem å utvikle selvtillit og oppleve glede ved å lære.
 5. Konsekvent grensesetting: På denne alderen begynner barn å teste grensene sine, og det er viktig at foreldre setter konsekvente grenser og gir klare forventninger til barnet. Dette kan hjelpe barnet å føle seg trygg og forstå hva som forventes av dem.
Barn som er rundt 4 år gamle befinner seg i en viktig fase av utviklingen sin, og tilknytningspsykologi kan spille en stor rolle i å støtte dem gjennom denne prosessen. Ved å gi barna en trygg base, være lydhøre og responsive, gi emosjonell støtte, delta i lek og sette konsekvente grenser, kan foreldre hjelpe barna sine til å utvikle seg til sunne og selvstendige individer.   Kilder: Noen potensielle kilder som kan være relevante om tilknytningspsykologi for 4-åringer inkluderer:
 • «The Development of Attachment in Human and Nonhuman Primates» av Harlow HF og Suomi SJ (1974)
 • «Attachment and Loss» av John Bowlby (1969)
 • «Attachment in Preschool Children» av Mary Ainsworth (1978)
 • «The Emotional Life of the Toddler» av Alicia F. Lieberman (1993)
 • «The Strange Situation: Ainsworth’s Attachment Research» av Joan Stevenson-Hinde, et al. (1980)
 • «Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications» av Jude Cassidy og Phillip R. Shaver (2016)
 • «Attachment and Human Survival» av Jeanne Magagna (1993)
FNs barnekonvensjon, internasjonal avtale, barns rettigheter, beskyttelse, FNs generalforsamling, ratifisert, Norge, 54 artikler, barns rett til liv, utvikling, beskyttelse, vold, misbruk, utnyttelse, artikkel 11, frihet fra ulovlig frihetsberøvelse, arrestasjon, fengsling, utvisning, utlevering, utskillelse fra foreldrene, rettferdig behandling, advokat, retten til å anke, umiddelbar og regelmessig kontakt med foreldrene, familien, medisinsk behandling, helse, utdanning, kultur, religion, fritid, diskriminering, urfolksbarn, flyktningbarn, asylsøkerbarn
FNs barnekonvensjon artikkel 11
I dette blogginnlegget vil vi fokusere på artikkel 11 i FNs barnekonvensjon, som omhandler beskyttelse...
Om oppnevning av egen advokat for barnet
Om oppnevning av egen advokat for barn i saker etter barneloven
I Norge er det ikke uvanlig at barn blir involvert i foreldrenes konflikter, spesielt i forbindelse med...
Artikkel 20 i FNs Barnekonvensjon: Barns rett til beskyttelse og omsorg når de ikke kan bo hos foreldrene sine
Artikkel 20 i FNs Barnekonvensjon: Barns rett til beskyttelse og omsorg når de ikke kan bo hos foreldrene sine
Artikkel 20 i FNs barnekonvensjon omhandler barn som midlertidig eller permanent er fratatt sin familie...
Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen
Barnevernets avslutning av undersøkelser
  Barnevernet har en viktig oppgave med å ivareta barns rettigheter og behov. En av de sentrale...
mekling, protokollføring, meklingsattest, begjæring om mekling, foreldres personalia, møtetidspunkt, avslutning av saken, ikke-møtende foreldre, innkalling, innsynsrett, informasjonsplikt, meklingsprotokoll, kassasjon, elektronisk protokoll, papirbasert protokoll, familievernet, klientjournal, journalforskriften, oppbevaring av dokumenter, korrespondanse, personvern, datasikkerhet, eksterne meklere, Bufetat, kontorrutiner, statistiske formål, forsvarlig dokumentasjon, sensitive opplysninger, konfidensialitet, meklingsprosessen
Sakkyndighet i barnefordelingssaker: Hvor viktig er observasjon av begge foreldre?
Når foreldre går fra hverandre, kan det være utfordrende å bestemme hva som er det beste for barna. I...
FNs barnekonvensjon, barns rettigheter, barns beskyttelse, ratifisering, artikkel 10, foreldrekontakt, barns rett til liv og utvikling, vold mot barn, misbruk av barn, utnyttelse av barn, adskilte foreldre, regelmessig personlig kontakt, barns beste interesse, beskyttelse mot mishandling, hindring av kontakt, internasjonale avtaler, barnebortføringsloven, barneloven, skilsmisse, separasjon, domstolsavgjørelser, implementering av artikkel 10, retningslinjer for foreldre, og staters ansvar for å beskytte barns rettigheter.
FNs barnekonvensjon artikkel 10
FNs barnekonvensjon er en av de mest omfattende internasjonale avtalene om barns rettigheter og beskyttelse....
mekling, protokollføring, meklingsattest, begjæring om mekling, foreldres personalia, møtetidspunkt, avslutning av saken, ikke-møtende foreldre, innkalling, innsynsrett, informasjonsplikt, meklingsprotokoll, kassasjon, elektronisk protokoll, papirbasert protokoll, familievernet, klientjournal, journalforskriften, oppbevaring av dokumenter, korrespondanse, personvern, datasikkerhet, eksterne meklere, Bufetat, kontorrutiner, statistiske formål, forsvarlig dokumentasjon, sensitive opplysninger, konfidensialitet, meklingsprosessen
Viktigheten av Protokollføring i Meklingssaker
I henhold til Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven § 9 er det pålagt meklere å føre...
Beskytta tilsyn, samvær med tilsyn, barneloven, barneverntenesta, tilsynsperson, pålegg om samvær, timar per år, kommunen, oppnemnd tilsynsperson, Noreg, avtale, rettens pålegg, ansvar, barnet sitt beste, behov, vilkår for samvær, fastsettelse, utførelse, egnethet, beskyttelse, tilsynsordning, kommunalt ansvar, barnefordelingssaker, barneoppdragelse
Forskrift om beskytta tilsyn etter barnelova - Hva er beskytta tilsyn og når skal det brukes?
Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova regulerer samvær mellom foreldre og barn når det er behov...
Viktigheten av arbeidsgivere som tilrettelegger for aleneforeldre: En analyse av utfordringene i aleneforeldresituasjonen
Viktigheten av arbeidsgivere som tilrettelegger for aleneforeldre: En analyse av utfordringene i aleneforeldresituasjonen
Aleneforeldre står overfor mange utfordringer når det gjelder å balansere arbeid og omsorg for barna....
Forskrift om samvær med tilsyn, barneloven, rettsforlik, beskyttet tilsyn, støttet tilsyn, grunngivelse, tvisteloven, foreldrerett, tilsynsvilkår, gjennomføring av tilsyn, barnets behov, ansvarlig myndighet, uttalelse, varighet, timetall, nødvendige vilkår, rettens avgjørelse, tilsynsordning, tilsynsperson, samværsrett, tilsynskostnader, samværsavtale, barnevernet, domstolsbehandling
Samvær med tilsyn etter barneloven: Retten sin avgjørelse og vilkår for gjennomføringen
Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova § 2 er en regulering som fastsetter rettens avgjørelse...

Barnets beste

Barnets beste

Avgjørelser om samvær skal alltid rette seg etter hva som er til barnets beste. Dette prinsippet er nedfelt både i barneloven og i barnekonvensjonen. Grunnloven gir også barnet beskyttelse gjennom § 104 andre ledd. Samværsrett er en av de viktigste rettighetene barn har, og det er derfor avgjørende at den ivaretas på en måte som er til barnets beste.

Barneloven § 48 andre ledd påpeker at det skal tas hensyn til barnets fysiske og psykiske helse når det fastsettes samvær. Dette er en viktig bestemmelse som skal beskytte barnet mot skade eller fare. Det er derfor viktig at retten tar hensyn til dette når den fastsetter samværsretten.

Barneloven bygger på en presumpsjon om at det er til barnets beste å ha kontakt med begge foreldrene. Dette prinsippet er nedfelt i § 42. Dette betyr at barnet har rett til samvær med begge foreldrene, med mindre det er til skade for barnet. Dette er også i tråd med barnekonvensjonen, som påpeker at barnet har rett til å opprettholde kontakt med begge foreldrene.

Selv om barnet ikke bor sammen med en av foreldrene, har denne likevel rett til samvær med barnet, jf. barneloven § 43 første ledd første punktum. Dette er viktig for å ivareta barnets rettigheter, og for å sikre at barnet har kontakt med begge foreldrene.

Retten har imidlertid mulighet til å unnlate å fastsette samvær dersom det ikke er til det beste for barnet, jf. § 43 første ledd tredje punktum jf. barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3. Dette betyr at dersom samvær med en av foreldrene vil være til skade for barnet, kan retten unnlate å fastsette samvær.

Navneplikt i Navneloven §1 og §2

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

Navneplikt er et av de mest grunnleggende og viktige aspektene ved identiteten til en person. Navneloven er derfor en viktig lov som regulerer navneplikten og gir veiledning om hvordan man velger og bruker navn. Navneloven består av flere bestemmelser, men to av de mest sentrale bestemmelsene om navneplikt finner vi i §1 og §2.

§1 i Navneloven fastslår at alle fysiske personer skal ha et fornavn og et enkelt eller dobbelt etternavn, og kan også ha mellomnavn. Enhver har en plikt til å bruke sitt fornavn og etternavn som personnavn, og ingen kan ta, endre eller slette navn på annen måte enn etter loven. Denne bestemmelsen er en del av det grunnleggende prinsippet om navneplikt, som fastslår at alle personer skal ha et navn. Navneloven gir også veiledning om hvordan navnene skal utformes, som innebærer at navnene skal bestå av bokstaver i det norske alfabetet og ikke kan inneholde talltegn eller skilletegn som punktum eller skråstrek.

§2 i Navneloven pålegger foreldre å velge navn for sitt barn senest seks måneder etter fødselen. Hvis ingen navn er valgt, eller navnet ikke kan godtas, vil barnet få morens etternavn. Dette er et viktig prinsipp i Navneloven, da det sikrer at alle barn har en identitet og et navn som kan brukes til å identifisere dem. Det gir også veiledning om hvordan navnene skal velges, som kan hjelpe til med å sikre at barnas navn ikke kan brukes på en negativ måte.

Bakgrunnen for opprettelsen av Navneloven var å sikre at alle personer har et navn, og at navnet deres brukes riktig i samfunnslivet. Navneloven gir veiledning om hvordan navn skal velges og utformes, og den fastsetter også prinsipper for navneendringer. Det er viktig å merke seg at Navneloven gir personer frihet til å velge navn for seg selv og sine barn, men samtidig krever at navnet er utformet på en måte som er forenlig med loven.

I tillegg til de to sentrale bestemmelsene om navneplikt i Navneloven, finnes det flere andre bestemmelser som regulerer hvordan navn kan brukes og endres. For eksempel kan personer søke om å endre navnet sitt på visse vilkår, for eksempel hvis de ønsker å bytte etternavn etter ekteskap eller skilsmisse. Det er imidlertid viktig å merke seg at Navneloven fastsetter klare begrensninger for hvordan navn kan endres, og at en slik endring kun kan gjøres etter at melding er sendt og godkjent av forvaltningen.

Retten til å velge navn følger av foreldreansvaret som foreldrene har for sine barn. Foreldreansvaret omfatter en rekke ansvarsområder, inkludert å ta viktige beslutninger for barna, som valg av navn. Foreldre har derfor rett til å velge navnene på barna sine, selv om det er noen begrensninger knyttet til valget av navn. Navneloven gir blant annet regler for hva som kan være et godkjent navn, og det er også enkelte navn som er forbudt å bruke. Det er viktig å huske på at navnet et barn får kan ha stor betydning for dets identitet og fremtidige liv, og derfor bør det velges med omhu.

Innlegg

Hva menes med «tilknytning» til barn i saker etter barneloven?

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

Tilknytning er et psykologisk og folkelig begrep som handler om barnets tilpasning til omsorgen de får og har fått fra sine omsorgspersoner. John Bowlbys teoretiske rammeverk og Mary Ainsworths eksperimentelle arbeid med små barn i den såkalte «Fremmedrom situasjonen» har gitt opphav til klassifiseringer av tilknytningsrelasjonen (A, B, C og senere D).

Fra et psykologfaglig perspektiv er det kvaliteten på tilknytningen som må vurderes. Kvaliteten vil variere avhengig av hvordan omsorgen utøves og de relasjonserfaringene barnet har med sine omsorgspersoner. Det skilles mellom tilknytningskvalitet og tilknytningsatferd, hvor tilknytningskvaliteten vurderes ut fra sensitiviteten til omsorgspersonen og tilknytningsatferden avleses som atferd i stressende situasjoner.

Barnets tilknytning til sine omsorgspersoner er personspesifikk, og barnet kan vise ulik tilknytning til forskjellige omsorgspersoner. Sensitivitet hos omsorgspersonen er nøkkelbegrepet her, og det uttrykkes ulikt avhengig av barnets alder. En sakkyndig kan gi vurderinger av graden av sensitivitet og utviklingsstøtte i samspillet, samt vurdere relasjonserfaringene barnet viser i samspill med omsorgsperson.

Tilknytningsstrategi handler om barnets atferds- og følelsesuttrykk som fungerer psykologisk hensiktsmessig i den omsorgssituasjonen barnet lever i. Disse strategiene er nyttige som tilpasning til omsorgsbetingelsene, men kan både være utviklingsfremmende og hemmende.

I sum viser dette at tilknytning er en kompleks og viktig faktor for barns utvikling, og at sensitivitet hos omsorgspersonen spiller en sentral rolle i å skape trygge tilknytningsrelasjoner. Det er derfor viktig å ha kunnskap om tilknytningsteori og å kunne vurdere barns tilknytningsatferd og tilknytningskvalitet for å kunne gi barnet best mulig utviklingsstøtte.

 

Artikkel 3 i FNs barnekonvensjon

Barnesakkyndig kommisjon

 

FNs barnekonvensjon er en internasjonal traktat som er utformet for å beskytte og fremme barns rettigheter over hele verden. Barnekonvensjonen består av 54 artikler som spesifiserer de forskjellige rettighetene som barn har og hva stater skal gjøre for å beskytte og fremme disse rettighetene. I denne bloggposten skal vi fokusere på en av de viktigste artiklene i barnekonvensjonen, nemlig artikkel 3.

Artikkel 3 i barnekonvensjonen fastslår at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som angår barn. Det betyr at når voksne og myndigheter tar beslutninger som kan påvirke barn, skal de alltid vurdere hva som vil være til barnets beste og prioritere dette over andre hensyn.

Her er fem viktige punkter å huske på i forhold til artikkel 3 i FNs barnekonvensjon:

 1. Barnets beste skal alltid være det primære hensynet i alle avgjørelser som angår barn. Dette gjelder for eksempel ved avgjørelser om barnevern, adopsjon, omsorgsrett og utdanning.
 2. Voksne og myndigheter må vurdere alle relevante faktorer for å avgjøre hva som vil være til barnets beste. Dette inkluderer barnets behov, ønsker og meninger, samt familiens og samfunnets situasjon.
 3. Artikkel 3 gjelder ikke bare for myndigheter og offentlige instanser, men også for private aktører og foreldre. Alle voksne som påvirker barns liv og velvære, må ta hensyn til hva som vil være til barnets beste.
 4. Barnets beste kan ikke alltid defineres på samme måte i ulike situasjoner og kulturer. Det er viktig å ta hensyn til lokale forhold og kulturelle forskjeller når man vurderer hva som vil være til barnets beste.
 5. Artikkel 3 krever ikke bare at voksne tar hensyn til hva som er til barnets beste i øyeblikket, men også at de tenker langsiktig og tar hensyn til konsekvensene av sine handlinger for barnets fremtidige velvære.

Det er viktig å huske på at artikkel 3 i FNs barnekonvensjon ikke bare handler om å gi barn det de vil ha eller ønsker seg, men å ta hensyn til deres beste langsiktig. Dette krever at voksne og myndigheter tenker grundig gjennom konsekvensene av sine handlinger, og tar hensyn til alle relevante faktorer. Når artikkel 3 blir opprettholdt og etterlevd, kan vi skape en verden hvor alle barn kan vokse opp og oppfylle sitt potensiale.

Hva innebærer en farskapserklæring?

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

Barneloven § 4 gir faren muligheten til å erklære farskap hvis det ikke følger av reglene i § 3. Farskapserklæringen kan skje enten under svangerskapet eller etter at barnet er født.

Erklæringen må skje skriftlig og kan gjøres enten digitalt til arbeids- og velferdsetaten eller ved personlig fremmøte for jordmor eller lege ved svangerskapskontroll eller fødsel, folkeregistermyndigheten, tilskotsfuten, dommeren eller arbeids- og velferdsetaten. Hvis faren er i utlandet, kan farskapserklæringen også gjøres ved utsend utenrikstjenestemann.

Det er også mulig å erklære farskap ved retur av skjema fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, men da må direktoratet sende skjemaet i rekommandert brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon hvis det er brukt en betryggende metode for å sikre at skjemaet er mottatt. Erklæringen gjelder kun når den er gitt av den som mora har oppgitt som far, eller når mora skriftlig har godkjent erklæringen. Ved digital erklæring må både mor og far identifisere seg elektronisk på en sikker måte, og erklæringen er bare gyldig hvis barnet blir født i Norge.

Hvis den som vil erklære farskapen er under 18 år, må også de som har foreldreansvaret for ham, skrive under på erklæringen.

Hvis et barn er født etter assistert befruktning, kan moras kvinnelige samboer erklære medmorskap etter reglene i paragrafen her. Den assisterte befruktningen må ha skjedd innenfor godkjent helsestell, og moras kvinnelige samboer må ha gitt samtykke til befruktningen. Bare myndige personer kan gi slikt samtykke.

Hvis det er nødvendig å fastslå farskapen til et barn født i utlandet, kan myndighetene be om en egnet prøve til DNA-analyse for barnet og for han som vil erklære seg som far. Dette kan skje hvis barnet, mora eller han som vil erklære seg som far, ikke kan godtgjøre identiteten sin eller hvis det er grunn til å tro at det for å få norsk statsborgerskap til barnet er gitt uriktige opplysninger om hvem som er far. Det er også et vilkår at opplysningene i saken ellers ikke gir grunnlag for med rimelig sikkerhet å fastslå farskapen. Hvis DNA-analysen viser at mannen ikke kan være far til barnet, kan han ikke erklære farskap. Det samme gjelder hvis han avslår en oppfordring om DNA-analyse.

Departementet kan ved forskrift gi utfyllende regler om gjennomføringen av reglene i femte ledd.

Når kan fastsettelse av farskap og medmorskap skje i Norge?

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

Ifølge loven kan farskap og medmorskap fastsettes i Norge dersom mora hadde vanlig bosted i Norge da barnet ble født, hvis barnet senere har fått vanlig bosted i Norge eller hvis den oppgitte faren eller medmora har vanlig bosted i Norge.

Det er imidlertid viktig å merke seg at farskap ikke skal fastsettes i Norge dersom partene har nær tilknytning til en annen stat der de kan kreve fastsetting av farskapen, og saken vil bli bedre opplyst og behandlet i denne staten.

Det kan imidlertid være situasjoner der en mann ønsker å få fastsatt farskap selv om barnet ikke er født i Norge eller mor eller verge ikke ønsker å få fastsatt farskapet. I slike tilfeller foreslår loven en endring som gjør det tilstrekkelig at barnet er bosatt i Norge for at norsk domstol skal ha jurisdiksjon.

Dette vil også omfatte barn som er født i utlandet, men som senere blir bosatt i Norge, og hvor utenlandsk farskap ikke kan anerkjennes etter § 85 andre ledd eller hvor det er behov for at det offentlige fastsetter farskap etter § 5.

Selv om moren eller barnets verge ikke ønsker å få fastsatt et farskap, kan det være rimelig at en mann som påstår at han er barnets far får anledning til å prøve saken når barnet er bosatt i Norge. Derfor foreslår loven å oppheve vilkåret om at moren eller vergen til barnet må ønske å få fastsatt farskapet i Norge.

Barneombudenes fem trinn for å ivareta barns rettigheter

Barneombudenes fem trinn for å ivareta barns rettigheter

Å ivareta barns rettigheter er en av de viktigste oppgavene for alle samfunn. De europeiske barneombudene har utviklet en modell for å vurdere hvordan nye lover og politikk vil påvirke barns rettigheter. Modellen består av fem trinn som kan hjelpe beslutningstakere med å identifisere og håndtere mulige negative konsekvenser for barn.

Hoveddeler:

 1. Fase 1: «Screening»: finne ut om forslaget påvirker barns rettigheter
 2. Fase 2: «Analyse»: utfyllende analyse av forslaget.
 3. Fase 3: «Kunnskapsinnhenting», inkludert hva barn og unge mener.
 4. Fase 4: «Konsekvensvurdering»: vurdere konsekvensene av forslaget for barn og unge.
 5. Fase 5: Konklusjoner og anbefalinger.

Hvordan kan politikere og beslutningstakere bruke disse trinnene for å ivareta barns rettigheter? I første trinn bør man raskt finne ut om forslaget vil påvirke barns rettigheter. Hvis svaret er ja, går man videre til neste trinn hvor man utfører en grundig analyse av forslaget. Her vurderer man hvilke av barns rettigheter som sannsynligvis vil bli påvirket, hva som er målet med forslaget og hvilke barn og unge som blir berørt av forslaget.

Det tredje trinnet handler om å samle inn kunnskap og informasjon som kan hjelpe beslutningstakerne å forstå hvordan barns rettigheter kan bli påvirket. Her kan man samle inn synspunkter fra ulike grupper av barn og unge som kan bli berørt av den nye loven eller politikken.

Det fjerde trinnet er konsekvensvurderingen, hvor man undersøker og avgjør hva man tror konsekvensene vil være for barns og unges rettigheter. Her må man gjøre en vurdering av om det vil være ulike konsekvenser for ulike grupper av barn og unge. Hvis man tror at konsekvensene vil være negative, kan man foreslå forskjellige måter å forhindre dette på.

I det femte trinnet oppsummerer man sine konklusjoner og hva man tror de endelige konsekvensene vil være for barns og unges rettigheter. Hvis man tror at forslaget vil ha negative konsekvenser, bør man gi forslag til de viktigste tingene som må endres og hvordan.

ILOs konvensjon om barnearbeid

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

ILOs konvensjon om barnearbeid, også kjent som ILO-konvensjon nr. 138, er en viktig internasjonal avtale som søker å beskytte barn mot utnyttende og farlig arbeid. Konvensjonen ble vedtatt i 1973 og har siden den gang blitt ratifisert av 187 land.

Her er de fem viktigste punktene i konvensjonen:

 1. Aldersgrense for arbeid: Konvensjonen fastsetter en minimumsalder for arbeid, som er 15 år. Dette kan reduseres til 14 år for utviklingsland under visse omstendigheter, men bare for lett arbeid som ikke skader barnets helse eller utvikling.
 2. Beskyttelse av barnearbeidere: Konvensjonen krever at arbeid som utføres av barn under den fastsatte minimumsalderen, skal være strengt begrenset og underlagt spesielle beskyttelsestiltak for å sikre deres helse, sikkerhet og utvikling.
 3. Forbud mot farlig arbeid: Konvensjonen krever at arbeid som er farlig eller skadelig for barnets helse, sikkerhet eller moral, skal være forbudt for barn under 18 år.
 4. Skolegang: Konvensjonen krever at alle barn under 15 år skal ha tilgang til grunnskoleutdanning, og at skolegangen ikke skal hindres av arbeidet deres. Det kreves også at barn som utfører lett arbeid, skal få tilstrekkelig tid og mulighet til å delta i skolegangen.
 5. Overholdelse og tilsyn: Konvensjonen krever at landene som har ratifisert den, skal overholde bestemmelsene i konvensjonen og skal ta nødvendige tiltak for å sikre at den blir effektivt håndhevet. Dette kan inkludere tilsyns- og inspeksjonsordninger for å overvåke at bestemmelsene i konvensjonen følges.

Det er viktig å merke seg at selv om konvensjonen setter en minimumsalder for arbeid, betyr ikke det at barn mellom 15 og 18 år kan arbeide under alle omstendigheter. Arbeid som er farlig eller skadelig for deres helse, sikkerhet eller moral, skal fortsatt være forbudt for denne aldersgruppen. Konvensjonen er et viktig skritt i retning av å beskytte barn mot farlig og utnyttende arbeid, og det er viktig at den blir effektivt håndhevet for å sikre barnas rettigheter og sikkerhet.

5 råd når du skal ha ditt første møte med barnevernet

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen
Når du skal møte barnevernet for første gang, kan det være en utfordrende og følelsesmessig opplevelse. Det kan være spesielt vanskelig å vite hva du skal si og hvordan du skal presentere din sak. For å hjelpe deg med å forberede deg på møtet, har jeg satt sammen fem konkrete råd du kan følge i samarbeid med din advokat.
 1. Få en klar forståelse av hva som skjer Det første du bør gjøre er å snakke med advokaten din og få en klar forståelse av hva som skjer. Be om informasjon om hva barnevernet er bekymret for og hva som er formålet med møtet. På denne måten kan du forberede deg bedre på å svare på spørsmålene som vil bli stilt.
 2. Vær ærlig og åpen Når du møter barnevernet, er det viktig å være ærlig og åpen om situasjonen din. Gi så mye informasjon som mulig og forsøk å svare på spørsmålene som blir stilt. Hvis du ikke vet svaret på et spørsmål, er det bedre å si det, i stedet for å prøve å gjette.
 3. Få klarhet i hva som vil skje videre Få klarhet i hva som vil skje videre og hva du kan forvente deg. Spør barnevernet om hva slags tiltak de vurderer å iverksette og hva som vil være din rolle i dette. Dette vil hjelpe deg å planlegge og forberede deg på hva som kommer.
 4. Ta med støttepersoner Det kan være en god idé å ta med en støtteperson eller to til møtet med barnevernet. Dette kan være en venn eller et familiemedlem som du føler deg trygg med og som kan støtte deg under møtet. Sørg for å informere barnevernet på forhånd om at du vil ha med deg en støtteperson.
 5. Skriv ned spørsmål og bekymringer Skriv ned spørsmål og bekymringer du har før møtet med barnevernet. Dette vil hjelpe deg å huske alt du ønsker å ta opp under møtet og gjøre det enklere å kommunisere effektivt. Diskuter spørsmålene og bekymringene dine med advokaten din på forhånd, slik at du er godt forberedt til møtet.
Å møte barnevernet kan være en overveldende opplevelse, men med disse tipsene og støtten fra en advokat og støttepersoner, kan du føle deg mer forberedt og trygg under møtet. Husk å være ærlig og åpen om situasjonen din, og ta deg tid til å forstå hva som skjer og hva du kan forvente deg videre.
Ett år med barnerettstelefonen
Barnerettstelefonen: 820 90 009 ble lansert på denne tiden i 2016 og har det siste året hjulpet mange...
Fylkesnemnda for Troms og Finnmark - Sak etter barnevernloven
15. august 2016 og 16. august 2016 er advokat Wulff Hansen i Fylkesnemnda for Barnevern og sosiale saker...
inntrøndelag tingrett
Inntrøndelag tingrett - Sak etter barneloven
I dag, 6. november 2019, er advokat Christian Wulff Hansen i Inntrøndelag tingrett (i Steinkjer) i sak...

Preklusive og ikke-preklusive frister

Oppkonstruerte påstander om vold i rettssaker om omsorg: Konsekvenser for tillit og hvordan håndtere dem

I juridisk språkbruk er en frist en tidsperiode innenfor hvilken en bestemt handling må utføres. Fristene kan være preklusive eller ikke-preklusive, avhengig av hvilken betydning de har for å beskytte en parts rettigheter i en sak. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på forskjellen mellom en preklusiv og en ikke-preklusiv frist.

Preklusiv frist

En preklusiv frist er en tidsbegrensning som hindrer en part i å utøve en rettighet eller gjøre en påstand dersom tidsfristen overskrides. Det betyr at hvis en part ikke overholder fristen, kan de miste retten til å gjøre en bestemt påstand eller kreve en bestemt handling. Preklusjonsfrister er ofte fastsatt i loven og må overholdes strengt. De kan ikke forlenges, og dersom de ikke overholdes, kan det ha alvorlige konsekvenser.

Et eksempel på en preklusiv frist kan være fristen for å bringe en sak for retten. Dersom fristen for å bringe en sak for retten er overskredet, vil ikke retten høre saken.


Ikke-preklusiv frist

En ikke-preklusiv frist er en tidsbegrensning som ikke hindrer en part i å utøve en rettighet eller gjøre en påstand dersom tidsfristen overskrides. Dette betyr at hvis en part ikke overholder fristen, kan de fortsatt gjøre sin påstand eller kreve sin handling, men de kan få redusert sine muligheter til å vinne saken.

Et eksempel på en ikke-preklusiv frist kan være fristen for å avgi et tilsvar i en rettssak. Hvis fristen for å avgi tilsvar er overskredet, kan saken likevel fortsette, men den part som har brutt fristen kan få redusert sin mulighet til å vinne saken.

FNs barnekonvensjon, internasjonal avtale, barns rettigheter, beskyttelse, FNs generalforsamling, ratifisert, Norge, 54 artikler, barns rett til liv, utvikling, beskyttelse, vold, misbruk, utnyttelse, artikkel 11, frihet fra ulovlig frihetsberøvelse, arrestasjon, fengsling, utvisning, utlevering, utskillelse fra foreldrene, rettferdig behandling, advokat, retten til å anke, umiddelbar og regelmessig kontakt med foreldrene, familien, medisinsk behandling, helse, utdanning, kultur, religion, fritid, diskriminering, urfolksbarn, flyktningbarn, asylsøkerbarn
FNs barnekonvensjon artikkel 11
I dette blogginnlegget vil vi fokusere på artikkel 11 i FNs barnekonvensjon, som omhandler beskyttelse...
Om oppnevning av egen advokat for barnet
Om oppnevning av egen advokat for barn i saker etter barneloven
I Norge er det ikke uvanlig at barn blir involvert i foreldrenes konflikter, spesielt i forbindelse med...
Artikkel 20 i FNs Barnekonvensjon: Barns rett til beskyttelse og omsorg når de ikke kan bo hos foreldrene sine
Artikkel 20 i FNs Barnekonvensjon: Barns rett til beskyttelse og omsorg når de ikke kan bo hos foreldrene sine
Artikkel 20 i FNs barnekonvensjon omhandler barn som midlertidig eller permanent er fratatt sin familie...
Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen
Barnevernets avslutning av undersøkelser
  Barnevernet har en viktig oppgave med å ivareta barns rettigheter og behov. En av de sentrale...
mekling, protokollføring, meklingsattest, begjæring om mekling, foreldres personalia, møtetidspunkt, avslutning av saken, ikke-møtende foreldre, innkalling, innsynsrett, informasjonsplikt, meklingsprotokoll, kassasjon, elektronisk protokoll, papirbasert protokoll, familievernet, klientjournal, journalforskriften, oppbevaring av dokumenter, korrespondanse, personvern, datasikkerhet, eksterne meklere, Bufetat, kontorrutiner, statistiske formål, forsvarlig dokumentasjon, sensitive opplysninger, konfidensialitet, meklingsprosessen
Sakkyndighet i barnefordelingssaker: Hvor viktig er observasjon av begge foreldre?
Når foreldre går fra hverandre, kan det være utfordrende å bestemme hva som er det beste for barna. I...
FNs barnekonvensjon, barns rettigheter, barns beskyttelse, ratifisering, artikkel 10, foreldrekontakt, barns rett til liv og utvikling, vold mot barn, misbruk av barn, utnyttelse av barn, adskilte foreldre, regelmessig personlig kontakt, barns beste interesse, beskyttelse mot mishandling, hindring av kontakt, internasjonale avtaler, barnebortføringsloven, barneloven, skilsmisse, separasjon, domstolsavgjørelser, implementering av artikkel 10, retningslinjer for foreldre, og staters ansvar for å beskytte barns rettigheter.
FNs barnekonvensjon artikkel 10
FNs barnekonvensjon er en av de mest omfattende internasjonale avtalene om barns rettigheter og beskyttelse....
mekling, protokollføring, meklingsattest, begjæring om mekling, foreldres personalia, møtetidspunkt, avslutning av saken, ikke-møtende foreldre, innkalling, innsynsrett, informasjonsplikt, meklingsprotokoll, kassasjon, elektronisk protokoll, papirbasert protokoll, familievernet, klientjournal, journalforskriften, oppbevaring av dokumenter, korrespondanse, personvern, datasikkerhet, eksterne meklere, Bufetat, kontorrutiner, statistiske formål, forsvarlig dokumentasjon, sensitive opplysninger, konfidensialitet, meklingsprosessen
Viktigheten av Protokollføring i Meklingssaker
I henhold til Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven § 9 er det pålagt meklere å føre...
Beskytta tilsyn, samvær med tilsyn, barneloven, barneverntenesta, tilsynsperson, pålegg om samvær, timar per år, kommunen, oppnemnd tilsynsperson, Noreg, avtale, rettens pålegg, ansvar, barnet sitt beste, behov, vilkår for samvær, fastsettelse, utførelse, egnethet, beskyttelse, tilsynsordning, kommunalt ansvar, barnefordelingssaker, barneoppdragelse
Forskrift om beskytta tilsyn etter barnelova - Hva er beskytta tilsyn og når skal det brukes?
Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova regulerer samvær mellom foreldre og barn når det er behov...
Viktigheten av arbeidsgivere som tilrettelegger for aleneforeldre: En analyse av utfordringene i aleneforeldresituasjonen
Viktigheten av arbeidsgivere som tilrettelegger for aleneforeldre: En analyse av utfordringene i aleneforeldresituasjonen
Aleneforeldre står overfor mange utfordringer når det gjelder å balansere arbeid og omsorg for barna....
Forskrift om samvær med tilsyn, barneloven, rettsforlik, beskyttet tilsyn, støttet tilsyn, grunngivelse, tvisteloven, foreldrerett, tilsynsvilkår, gjennomføring av tilsyn, barnets behov, ansvarlig myndighet, uttalelse, varighet, timetall, nødvendige vilkår, rettens avgjørelse, tilsynsordning, tilsynsperson, samværsrett, tilsynskostnader, samværsavtale, barnevernet, domstolsbehandling
Samvær med tilsyn etter barneloven: Retten sin avgjørelse og vilkår for gjennomføringen
Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova § 2 er en regulering som fastsetter rettens avgjørelse...

Ulik terskel og praksis mht separat mekling på familievernkontorene rundt om i Norge

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

I Norge er det en del av familievernkontorenes oppgaver å foreta mekling når det oppstår konflikter i familien. Mekling kan være en viktig del av konfliktløsning og kan bidra til å unngå en langvarig og kostbar konfliktprosess. En viktig del av meklingen er å finne løsninger som både parter kan godta og som er til det beste for eventuelle felles barn.

Det har imidlertid blitt rapportert om at familievernkontorene rundt om i Norge har ulik terskel for å innvilge separat mekling. Separat mekling betyr at partene møter med mekleren hver for seg, i stedet for å møtes sammen. Dette kan være aktuelt dersom det er en høy konfliktnivå eller risiko for vold eller trusler i forbindelse med møtet.

Denne ulikheten kan være uheldig fordi det kan føre til at noen par ikke får tilgang til den hjelpen de trenger. Dersom et familievernkontor har en høy terskel for å innvilge separat mekling, kan det bety at enkelte par ikke får tilgang til denne typen konfliktløsning i det hele tatt. Dette kan i verste fall føre til at konflikten eskalerer og blir enda mer fastlåst.

Det er derfor viktig at familievernkontorene har en felles praksis når det gjelder å innvilge separat mekling. Dette kan bidra til å sikre at alle par som trenger det, får tilgang til denne typen hjelp. Samtidig må det tas hensyn til den enkelte families situasjon og behov.

Familievernkontorene bør derfor samarbeide og utveksle erfaringer og kunnskap for å sikre at praksisen er lik over hele landet. På denne måten kan man sikre at alle som trenger det, får den hjelpen de trenger for å løse konflikter og skape et bedre liv for seg selv og eventuelle felles barn.

Barnelovens utvikling

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

Barneloven i Norge har utviklet seg over tid i tråd med den til enhver tid rådende politiske oppfatningen og samfunnsutviklingen. I dag regulerer loven foreldreskap, barnefordeling, samværsrett og foreldreansvar, og det er viktig å forstå at loven har endret seg i takt med samfunnsendringer og utviklingen av barns rettigheter.

Et eksempel på en endring i samfunnet som har ført til en endring i den norske barneloven, er likestillingen mellom kvinner og menn. Som et resultat av likestillingskampen på 1970-tallet og 80-tallet, ble det stadig vanligere at kvinner var i jobb og tjente like mye som menn. Dette førte til en økt bevissthet rundt at kvinner også hadde rettigheter til å ta del i omsorgsoppgavene i hjemmet, og barneloven ble endret i 1981 for å gi mødre og fedre like rettigheter til foreldreansvar.

En annen viktig endring i samfunnet som har påvirket barneloven, er økt bevissthet rundt barns rettigheter. FNs barnekonvensjon, som ble vedtatt i 1989, fastslår at barn har rettigheter til beskyttelse, omsorg og deltakelse i samfunnet. Dette førte til en endring i barneloven i 1998, hvor det ble fastslått at hensynet til barnets beste skal være det avgjørende i alle saker som omhandler barn.

En tredje endring i samfunnet som har ført til endringer i barneloven, er utviklingen av moderne familieformer. I dag ser vi stadig flere samboende par, homofile par og regnbuefamilier som ønsker å stifte familie. Dette har ført til at barneloven har blitt endret for å gi disse familiene like rettigheter og muligheter som tradisjonelle familier.

I sum viser dette hvordan barneloven i Norge har utviklet seg over tid for å møte endringer i samfunnet og samtidig ta hensyn til barns rettigheter og behov. Selv om loven stadig blir endret, vil barnets beste alltid være det avgjørende hensynet i saker som omhandler barn, og dette vil alltid være en viktig faktor i utviklingen av barneloven i Norge.

Samtykke til samtaleprosess i fylkesnemndene

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

I barnevernssaker er det ofte nødvendig med samtaleprosesser mellom partene for å finne fram til en løsning som er til det beste for barnet. Men hva betyr egentlig samtykke til en samtaleprosess, og hva slags konsekvenser kan det få for barna?

For det første er det viktig å understreke at en samtaleprosess kun kan igangsettes dersom alle parter gir sitt samtykke til det. Dette gjelder også barna, selv om de ikke nødvendigvis har myndighet til å gi samtykke på egen hånd. Barnevernstjenesten skal derfor vurdere om det er til barnets beste å igangsette en samtaleprosess, og innhente samtykke fra både barn og foreldre dersom de mener det er hensiktsmessig.

Men hva skjer dersom en part ombestemmer seg og ønsker å trekke sitt samtykke? Det er viktig å vite at en part kan trekke sitt samtykke på ethvert trinn i prosessen, og at dette vil bli respektert. Det betyr at en samtaleprosess kan avbrytes hvis en part ikke lenger ønsker å delta i den.

Nemndlederen har også et ansvar for å sørge for at partene får god og tilrettelagt informasjon om hva en samtaleprosess innebærer, og hva slags konsekvenser det kan få. Dette gjelder spesielt for barna, som skal få tilpasset informasjon og hjelp til å forstå hva samtykket innebærer. Det er viktig å legge vekt på at barna får informasjon om hva som skiller en samtaleprosess fra en ordinær prosess, slik at de kan ta en informert beslutning om å delta.

Til syvende og sist handler samtykke til en samtaleprosess om å gi partene en mulighet til å komme til enighet på en måte som er til det beste for barnet. Det kan være en krevende prosess, men ved å sørge for god og tilrettelagt informasjon, og respektere alles rett til å trekke sitt samtykke, kan man legge til rette for en prosess som er både rettferdig og effektiv.

Hague-konvensjonen om sivile sider ved internasjonal barnebortføring

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen
Hague-konvensjonen om sivile sider ved internasjonal barnebortføring er en internasjonal avtale som har som formål å beskytte barn som blir bortført over landegrenser av en av foreldrene sine. Konvensjonen ble undertegnet i 1980 i Haag i Nederland, derav navnet. Norge har vært en del av konvensjonen siden 1981. Barnebortføring er en traumatisk opplevelse for både barnet og de involverte foreldrene. Det er en handling som kan ha alvorlige konsekvenser for barnets utvikling og velvære, samt for foreldrenes og familiens liv. Hague-konvensjonen har som mål å beskytte barn mot disse konsekvensene, og sikre at de blir gjenforent med den forelderen som har rettmessig omsorg for dem. Konvensjonen fastslår at hvis et barn blir bortført til et annet land av en av foreldrene sine, skal den andre forelderen ha rett til å kreve at barnet blir returnert tilbake til sitt hjemland. Dette gjelder kun i tilfeller der det er etablert at det er barnets vanlige oppholdssted og at bortføringen har skjedd i strid med foreldreansvaret. Det er viktig å merke seg at konvensjonen ikke tar stilling til spørsmål om foreldreansvar eller foreldrenes rettigheter og plikter, men kun regulerer spørsmål om gjenforening av bortførte barn med den rettmessige omsorgspersonen. Hague-konvensjonen har vært et verdifullt verktøy for å beskytte barn mot internasjonal bortføring, og har gjort det lettere for foreldre å få hjelp fra myndighetene i sitt eget land når de står overfor denne vanskelige situasjonen. Norge har en egen sentralmyndighet som er ansvarlig for å behandle saker som involverer barnebortføring i henhold til konvensjonen. Til tross for Hague-konvensjonens positive effekter, kan det fortsatt være utfordrende å få barnet returnert til sitt hjemland når en forelder har bortført det til et annet land. Dette skyldes ofte forskjeller i juridiske systemer, kultur og språkbarrierer mellom landene som er involvert. Det er derfor viktig at det internasjonale samfunnet fortsetter å arbeide for å styrke og forbedre implementeringen av konvensjonen, samt å øke bevisstheten om den blant foreldre og samfunnet som helhet.  
Har du behov for hjelp fra advokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen:

Parental Alienation Syndrome (PAS) – På norsk kalt foreldrefremmedgjøring eller foreldrefiendtliggjøring

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

Parental Alienation Syndrome (PAS) (foreldrefremmedgjøring eller foreldrefiendtliggjøring) er en teori som har vært omstridt siden den ble introdusert i 1985 av psykiateren Richard Gardner. Teorien hevder at noen foreldre, vanligvis mødre, manipulerer sine barn til å avvise og hate den andre forelderen. Dette kan skje som et resultat av en vanskelig skilsmisse eller barnefordelingssak, der en forelder bruker barna som våpen mot den andre forelderen. Men er PAS et kjønnsnøytralt begrep? Svaret er nei. Ifølge The American Psychological Association (APA) er PAS ikke et kjønnsnøytralt begrep, og teorien kan føre til å sykeliggjøre kvinner som fremmer påstander om vold og overgrep. I tillegg kan begrepet brukes til å skyve skylden for barnas redsel eller sinne over på moren, selv når faren har vært voldelig eller psykologisk overgrepsfull.

Har Parental Alienation Syndrome støtte i forskning? PAS har vært gjenstand for mye forskning, men det er ingen data som støtter teorien om at en forelder kan manipulere et barn til å avvise den andre forelderen. Likevel brukes begrepet fortsatt av noen sakkyndige og domstoler til å avfeie barnas frykt og reaksjoner i fiendtlige og psykologisk belastende situasjoner. APA advarer om bruk av begrepet På grunn av den manglende støtten i forskningen har APA proklamert en advarsel om bruk av begrepet. APA mener at alle psykologer og fagpersoner som jobber med vold og familierelasjoner, inkludert rettsvesenet, må ta rapporter om vold i skilsmisse- og barnefordelingssaker på alvor. I tillegg har APA uttrykt bekymring for bruken av begrepet PAS og har påpekt at det mangler støtte i forskningen.

Er Parental Alienation Syndrome en diagnose? PAS er ikke en diagnose i verken ICD-10 eller DSM-IV. Dette betyr at det ikke finnes noen offisiell diagnose for PAS. Møter Parental Alienation Syndrome rimelige krav til faglig standard? Basert på den manglende støtten i forskningen og bekymringene fra APA, er det gode grunner til å betvile om begrepet PAS møter rimelige krav til en faglig standard. Derfor bør sakkyndige være forsiktige med å bruke begrepet i sine rapporter og vitnemål. Rettsvesenet bør også være forsiktige med å bruke begrepet som grunnlag for avgjørelser i skilsmisse- og barnefordelingssaker. I en amerikansk veileder for dommere utgitt av State Justice Institute og National Council of Juvenile and Family Court Judges, henvises det til høyesteretts testbarhetskrav til «soft science» og gir følgende veiledende råd: «Parent Alienation Syndrome» passer ikke denne test.  


Har du behov for hjelp fra advokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen:

Barnehageloven § 26: Hva er grunnbemanning og hva betyr det for barnehagene?

Barnehageloven § 26: Hva er grunnbemanning og hva betyr det for barnehagene? barnefoerdelingsadvokat Christian Wulff Hansen

Grunnbemanningen i barnehagene er en viktig faktor for å sikre en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehageloven § 26 gir klare retningslinjer for bemanningen i norske barnehager.

Ifølge loven skal det være tilstrekkelig med ansatte for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Det betyr at bemanningen skal være tilpasset barnas behov og sikre at alle barna får den oppfølgingen de trenger.

Når det gjelder antall ansatte, fastslår loven at det skal være minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Det er viktig å merke seg at barna regnes som over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Det er også mulig for kommunen å gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanningen dersom særlige hensyn tilsier det. Dette kan være tilfelle for eksempel hvis det er mangel på kvalifiserte ansatte, eller hvis barnehagen ligger i en spesiell geografisk eller demografisk situasjon. Dispensasjonen kan gis for inntil ett år av gangen, og barnehageeieren må legge ved en uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden.

Dersom kommunen vedtar å gi dispensasjon, kan vedtaket påklages til statsforvalteren. Dette er viktig for å sikre at dispensasjonen kun gis når det er strengt nødvendig.

Det er imidlertid viktig å merke seg at grunnbemanningen kun er en del av det totale antallet ansatte i barnehagen. Det betyr at barnehagen kan ha flere ansatte enn det som kreves av loven, og at det kan være nødvendig for å sikre en god og trygg drift av barnehagen.

Som foreldre eller foresatte til et barn i barnehagen er det viktig å være klar over grunnbemanningen og hva den betyr for barnets hverdag i barnehagen. Det er også viktig å være oppmerksom på om barnehagen overholder kravene til grunnbemanning, og å ta opp eventuelle bekymringer med barnehageledelsen eller kommunen.


Har du behov for hjelp fra advokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen:

Artikkel 9 i FNs Barnekonvensjon

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen
  Artikkel 9 i FNs Barnekonvensjon omhandler barnets rett til å opprettholde kontakten med begge foreldrene, dersom de er adskilt av ulike årsaker. Denne artikkelen er viktig for å sikre at barnet har rett til å opprettholde en relasjon med begge foreldrene, uavhengig av samlivsbrudd eller andre situasjoner der foreldrene ikke bor sammen. I praksis kan det være vanskelig å oppfylle kravet om at barnet skal ha kontakt med begge foreldrene. I noen tilfeller kan det være viktig å begrense kontakten med en av foreldrene av hensyn til barnets beste, for eksempel hvis det er fare for vold eller overgrep. Likevel er det viktig å huske på at barnet fortsatt har rett til å ha kontakt med den forelderen som det er trygt og godt å være sammen med. Artikkel 9 understreker også viktigheten av å respektere barnets ønsker og meninger når det gjelder kontakt med begge foreldrene. Dette betyr ikke nødvendigvis at barnets ønsker alltid skal etterkommes, spesielt hvis dette ikke er til barnets beste. Men det betyr at barnets meninger og ønsker skal tas på alvor og vurderes nøye når man tar beslutninger om kontakt mellom barnet og foreldrene. Videre kan Artikkel 9 også sees på som en påminnelse om at begge foreldrene har et ansvar for å opprettholde en relasjon med barnet, selv om de ikke bor sammen. Dette betyr at foreldrene må samarbeide for å finne løsninger som fungerer for alle parter, og at de må unngå å bruke barnet som et våpen i konflikten mellom dem. Samtidig kan Artikkel 9 også hjelpe til med å fremme foreldrenes ansvar overfor barnet. Ved å påpeke at begge foreldrene har en plikt til å opprettholde kontakten med barnet, kan dette føre til at foreldrene tar mer ansvar for barnets omsorg og oppvekst, selv om de ikke bor sammen. I sum viser Artikkel 9 viktigheten av å respektere barnets rett til å ha en relasjon med begge foreldrene, selv når de er adskilt. Det understreker også betydningen av å ta hensyn til barnets ønsker og meninger når det gjelder kontakt med foreldrene, samtidig som det fremhever foreldrenes ansvar for å opprettholde en god relasjon med barnet. Ved å huske på disse prinsippene kan vi bidra til å sikre at barnets beste alltid er i fokus, uansett situasjonen.
Har du behov for hjelp fra advokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen: