Fri Rettshjelp

Fri rettshjelp er en vei til rettferdighet for alle.

I Norge er det en grunnleggende rettighet at alle skal ha lik tilgang til rettsvern og en rettferdig rettergang. Men hva skjer når økonomien setter begrensninger for å kunne kjøpe juridisk bistand? Det er her fri rettshjelp kommer inn som en løsning.

Fri rettshjelp er en ordning der staten helt eller delvis dekker kostnadene for advokatbistand. Dette innebærer både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er når man får hjelp og veiledning i juridiske spørsmål utenfor rettergang, mens fri sakførsel er når man får hjelp i saker som går for domstolene.

Det er flere typer saker hvor man kan søke om fri rettshjelp. For eksempel i familiesaker, noen typer klagesaker til NAV, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse i arbeidsforhold. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp.

Det er visse inntekts- og formuesgrenser som må overholdes for å kunne få fri rettshjelp. Fra januar 2023 er inntektsgrensen for enslige 350 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 540 000 kroner. Formuesgrensen er 150 000 kroner. Det kan gjøres unntak fra disse grensene i spesielle tilfeller.

Men uavhengig av inntekt og formue kan man få fri rettshjelp i visse saker. For eksempel i barnevernssaker for barneverns- og helsenemnda, saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, saker om militærnekting, saker om tvangsekteskap, saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen, saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging og i visse anmeldelser om voldtekt eller menneskehandel.

Hvis man får innvilget fri rettshjelp, er det som hovedregel en egenandel som må betales. I behovsprøvde saker er denne én gang den offentlige salærsatsen, som for tiden er på 1140 kroner. I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene, med en øvre grense på åtte ganger salærsatsen.

Fri rettshjelp kan søkes ved å ta kontakt med Statsforvaltaren eller en advokat. Det er viktig å være klar over at man ikke nødvendigvis må ha en advokat for å søke om fri rettshjelp, men det kan likevel være lurt å ha en advokat med seg i en rettssak for å sikre best mulig utfall.

 

Fri rettshjelp har to underkategorier; fritt rettsråd og fri sakførsel.


Fritt rettsråd
Fritt rettsråd er den offentlige støtte du kan få for advokathjelp når du tar kontakt med advokat. Dette er en stykkprissats hvor advokaten i utgangspunktet får betalt for 7 timer. Dersom saken blir betydelig mer omfattende enn 7 timer kan Fylkesmannen i det fylket klienten bor innvilge flere timer, men dette må det søkes om. Fritt rettsråd innvilges av advokaten selv. Det er derfor advokaten som skal innhente dokumentasjon rundt inntekt og formue til søkeren. I tillegg skal klienten utfylle en egenerklæring som leveres til advokaten.

Den dokumentasjonen som klienten skal levere til advokaten er siste tilgjengelige likning og siste utbetaling av lønn eller støtte fra NAV. Vær oppmerksom på at dersom du har felles økonomi med en samboer eller er gift så skal begge sine inntekter legges til grunn og det skal da leveres dokumentasjon for dere begge.

For fritt rettsråd er det en egenandel på 1 x statens timesats (i dag på kr. 1140,-). Vær oppmerksom på at du ikke skal betale mva. på egenandelen. De resterende 6 timene krever advokaten inn fra Fylkesmannen.

Fri sakførsel er tiden frem til saken bringes inn for tingretten eller den avsluttes utenfor retten på annen måte.

 

Fri sakførsel
Fri sakførsel innvilges ikke av advokaten, men av den tingretten saken skal bringes inn for. Det må da søkes på forhånd (før det sendes inn salæroppgave.) Vær klar over at det er nåværende økonomi som skal ligge til grunn for søknaden, slik at det ikke er noen garanti for innvilgelse at man fikk fri sakførsel. En ikke uvanlig problemstilling er at klienten i prosessen får en samboer og at man ikke lengre skal vurderes alene. Noen tingretter har i slike situasjoner gjort unntak fra at samboerne skal vurderes samlet og lagt vekt på at det er urimelig at den nye samboeren skal lastes for at det foregår en barnefordelingssak fra før de ble sammen. Denne vurderingen er konkret og kan ikke tas til inntekt for at alle tingretter vil gjøre det samme.

Også andre unntak kan gjøres fra de økonomiske grensene, men de kan ofte ikke forutsis før saken er avgjort. Momenter som at man strekker seg langt i et forlik eller at saken blir usedvanlig omfattende og dyr vil kunne spille inn.

Det er også en egenandel for fri sakførsel. Denne kommer i tillegg til den egenandelen som ble betalt da det ble gitt fritt rettsråd. Denne egenandelen er på 25% av sakens netto omkostninger, men ikke mer enn 5 x statens salærsats ( i dag på 8 x kr. 1140,-). Når advokaten betales under fri sakførsel får advokaten betalt pr. time og ikke en stykkpris. Retten kan sette ned advokatens sakær dersom tidsbruket fremstår urimelig høyt.

I saker etter barnelovens kapittel 7 (fast bosted, samvær og foreldreansvar) skal det heller ikke betales gebyr til tingretten for behandling av saken.

Krav til sakstype
Ikke alle sakstyper faller inn under rettshjelpordningen. Saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar er områder som det innvilges fri rettshjelp til. Dersom du ønsker å se hvilke andre områder som faller inn under ordningen kan du lese om dette her…
_________________________________________________________________________

Advokatfirmaet Wulff AS innvilger fri rettshjelp (fritt rettsråd) til sine klienter.

 

fri rettshjelp