Barnebortføringsloven

Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn, eller mer populært kalt barnebortføringsloven, gjelder for barn som ikke har fylt 16 år.

Hovedregelen følger av § 6.

§ 6.
(1) En avgjørelse om foreldreansvar eller samværsrett som er truffet i en stat som er tilsluttet Europarådkonvensjonen, gjelder her i landet. Kan avgjørelsen danne grunnlag for fullbyrdelse i den stat hvor den er truffet (opphavsstaten), kan tvangsfullbyrding også gjennomføres her i landet.

(2) Foreligger det ikke noen avgjørelse som nevnt i første ledd som kan danne grunnlag for fullbyrdelse i opphavsstaten på den tid barnet ble bortført over en statsgrense, skal enhver seinere avgjørelse som er truffet i en konvensjonsstat og som erklærer bortføringen ulovlig, ha samme virkning som en avgjørelse etter første ledd.

En kommentar om “Barnebortføringsloven”

  1. Flyttet til Sverige,med et felles barn,Ble skit med dom der. Avtalte om felles/delt omsorg og foreldrerett, og bostad ble skrevet etter mekling.Barnet bodde mest hos mor(meg). Vi flyttet til Norge, med tanke på retur til sverige,uten fars samtykke I norge åpnes sak 4-12 mot meg. November melder jeg flytting tilbake til Sverige, er en tur i Norgefor å hente flytte-lass, og barnet blir hentet av abrnevernet M/bistand fra politiet hastevedtak|§ 4-6.,barnet plasseres i beredskapshjem.I mars får Kommunen medhold i § 4-12 i fylkesnemda ogblir jeg blir fratatt omsorgen.Barnevernet har under denne prosessen holdt far utenfor.
    Spørsmål: er dette en barnebortføringssak fra Sverige?ettersom barnet har 2 adresser?Hvike rettigheter har far? Om far får hele foreldrerett og omsorgsrett?kan /Må barnet da flyttes til far?.

Det er stengt for kommentarer.