Barnehageloven

LOV 2005-06-17 nr 64: Lov om barnehager (barnehageloven)

I barnehageloven kan du lese om hva som skal være barnehagens innhold. F.eks. i § 2 står det bl.a. at “Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.”

At barnehagen har en lovfestet omsorgs- og oppdragerrolle viser hvor viktig barnehagen som institusjon er i det norske samfunnet.

Kommunens plikt til å tilby barnehageplass fremgår av § 8 i barnehageloven hvor det heter at “Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.”

Diskuter barn og barnehage her…