Barneombudet – Beskytter barnas rettigheter i Norge

Barneombudet har en viktig rolle i å beskytte og fremme barns interesser overfor det offentlige og private. De skal også følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. Barneombudet har særlige oppgaver som inkluderer å av eget tiltak eller som høringsinstans ivareta barns interesser i samband med planlegging og utredning på alle felter, følge med på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet, fremme forslag til tiltak som kan løse eller forebygge konflikter mellom barn og samfunn, og følge med på at det gis tilstrekkelig informasjon til det offentlige og private om barns rettigheter og de tiltak de har behov for.

Barneombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre. De avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til behandling. Dette er en viktig oppgave fordi det sikrer at de kun bruker tiden sin på saker som faktisk er relevante og viktige for barns interesser.

Barneombudet spiller en viktig rolle i å sikre at barns rettigheter blir ivaretatt. De jobber for å sikre at norske lover og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. De foreslår også tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet og forebygge konflikter mellom barn og samfunn.

Som foreldre, lærere, og samfunnsborgere er det viktig å vite om Barneombudet og deres arbeid for å beskytte og fremme barns interesser. Vi kan også bidra ved å henvende oss til dem når vi ser at barns rettigheter ikke blir ivaretatt. Barneombudet spiller en viktig rolle i å sikre at alle barn i Norge får de rettighetene og den beskyttelsen de fortjener.