Barneorientering i juridiske prosesser: Hvorfor og hvordan

Barnets mening er av stor betydning i juridiske prosesser som involverer dem, spesielt i familierettslige saker. Barneloven § 61 første ledd nr. 4 andre punktum understreker viktigheten av å ikke bare høre barnets mening, men også å gi barnet en tilbakemelding om utfallet av saken.

Når et barn har uttrykt sin mening i en juridisk sak, skal barnet informeres om resultatet og hvordan deres synspunkter har blitt tatt i betraktning. Dette er en kritisk komponent for å sikre barnets rettigheter og anerkjenne deres deltakelse i prosessen.

Denne tilbakemeldingen skal gis av dommeren eller en person utpekt av dommeren. Den utpekte personen kan være en sakkyndig hvis en slik har vært oppnevnt i saken, eller noen andre som kjenner barnet godt. Hvis en dom er avsagt i saken, anbefales det vanligvis at tilbakemeldingen gis av en annen enn foreldrene.

Ofte er det hensiktsmessig at den personen som tidligere har snakket med barnet, også formidler utfallet. Dette bidrar til å opprettholde en følelse av sammenheng og trygghet for barnet. Det er viktig å merke seg at tilbakemeldingen skal gis også i tilfeller der saken avgjøres ved rettsforlik.

Målet med tilbakemeldingen er å informere og skape en sammenheng, ikke å innlede en diskusjon med barnet eller tilby emosjonell støtte. Hvis resultatet av saken ikke stemmer overens med barnets uttrykte ønske, kan det være lurt at barnet har med seg en trygg voksen under denne prosessen.

Selv når resultatet er i tråd med barnets ønske, er det viktig å understreke at resultatet ikke er barnets ansvar. Barnet bør aldri føle skyld eller ansvar for utfallet av en juridisk prosess.

Til slutt bør det lages dokumentasjon i saken om at barnet er blitt informert. Dette kan være i form av et oversendelsesbrev til den som skal orientere barnet, en bekreftelse fra denne personen, eller et notat på saken der dommeren selv gir denne orienteringen. Dette sikrer at prosessen er transparent og at barnets rettigheter er blitt respektert.