Barnerettslinker

Norges Høyesterett
I Grunnloven § 88 heter det at «Høiesteret dømmer i sidste Instans.» Høyesterett er således Norges øverste domstol og har hele landet som virkeområde.

NAV Familie
Barnetrygd, kontantstøtte, barnebidrag og forsørgertillegg. Dette er noen av temaene på denne siden fra NAV.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
BLD har ansvar for forbrukerinteresser, familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, kjønnslikestilling, antidiskriminering og integrering av innvandrere.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFETAT)
Hovedoppgaven til BUFETAT er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Barneombudet
Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytral, opprettet gjennom en egen lov (Lov av 6. mars 1981 nr 5 om barneombud). Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Advokatfirmaet Wulff AS
Advokatfirmaet Wulff jobber med saker etter barneloven: Fast bosted, samvær og foreldreansvar.

Redd barna
Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor.

Stine Sofies Stiftelse
Stine Sofies Stiftelse skal bekjempe voksnes vold og overgrep mot barn. Dette gjør de ved å forebygge og avdekke vold, ivareta det voldsutsatte barne og dets pårørende, og styrke deres rettsikkerhet gjennom å påvirke myndighetene.

Barnevakten
BarneVakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Deres visjon er å bidra til at barn bruker mediene på en trygg og bevisst måte.