Hvordan skal dommeren styre hovedforhandlingen?

Hvordan skal dommeren styre hovedforhandlingen? advokat barnevern, advokat barnefordeling

Dommerens rolle i en hovedforhandling er avgjørende for å sikre en effektiv og rettferdig behandling av saken. I henhold til tvisteloven §9-13, skal dommeren sørge for at forhandlingene foregår på en konsentrert og forsvarlig måte, uten unødig tidsspille for aktørene. Det er også dommerens ansvar å sørge for at forhandlinger om forhold som er uten betydning for saken, samt unødvendige gjentakelser og omfattende behandling, blir nektet. Dommeren har rett til å påse at avtalte eller fastsatte tidsrammer for innlegg eller bevisføring blir overholdt, og kan foreta nødvendige avskjæringer.

Ved åpningen av hovedforhandlingen må dommeren kontrollere at alt er lagt til rette for at forhandlingene kan foregå som fastsatt under saksforberedelsen. Dette kan omfatte en gjennomgang av rettens drøftinger med partene etter avsluttet saksforberedelse, og en sjekk av om planen blir fulgt. Dommeren må vurdere hvor detaljert denne kontrollen skal gjennomføres, men det er viktig å sørge for at saken behandles på en forsvarlig måte.

Det er også viktig å understreke at dommerens saksstyring under hele saksforberedelsen og den etterfølgende styringen forut for hovedforhandlingen bør bidra til at det oppstår en felles forståelse mellom retten og partene om hva som er de sentrale tvistepunktene, og hva forhandlingene bør konsentreres om. Dette vil redusere behovet for å bruke hjemlene i §9-13 annet ledd, og bidra til en effektiv og rettferdig behandling av saken.

Når det likevel oppstår behov for å bruke hjemlene i §9-13 annet ledd, er det viktig at dette skjer på en måte som skaper forståelse hos vedkommende part for rettens inngripen. Dommeren bør ha klare forestillinger om hva som er de sentrale tvistepunktene, og kommunisere dette tydelig til partene. Dommeren bør også sørge for å gi partene mulighet til å komme med innspill og argumenter før en beslutning tas.

I tillegg til å sørge for en effektiv og rettferdig behandling av saken, har dommeren også ansvar for å skape en trygg og respektfull atmosfære i rettssalen. Dommeren må sørge for at alle aktørene blir behandlet med respekt, og at det ikke forekommer noen form for diskriminering eller trakassering.

Midlertidige avgjørelser om foreldreansvar når en forelder er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død

Midlertidige avgjørelser om foreldreansvar når en forelder er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død - advokat foreldrekonflikt, advokat samvær, advokat foreldreansvar, omsorgen for barn

Barneloven §64b om midlertidige avgjørelser om foreldreansvar når en forelder er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død, er en viktig bestemmelse for å beskytte barnets interesser i slike situasjoner.

Dersom den gjenlevende forelderen er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død, skal retten av eget tiltak og uten ugrunnet opphold ta en midlertidig avgjørelse om foreldreansvaret. Det betyr at den gjenlevende forelderen midlertidig fratas foreldreansvaret, og at det ikke skal være samvær eller fast bosted med barnet så lenge denne midlertidige avgjørelsen gjelder.

Formålet med denne bestemmelsen er å beskytte barnet mot mulig fare eller skade ved å unngå at den gjenlevende forelderen med en mulig forbindelse til den andre forelderens død, utøver foreldreansvar eller samvær med barnet. Avgjørelsen kan også gi tid til å undersøke om det vil være trygt for barnet å ha kontakt med den gjenlevende forelderen.

Det er viktig å merke seg at denne midlertidige avgjørelsen ikke er en endelig avgjørelse om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Den gjenlevende forelderen kan reise saken etter barneloven §64 for å få vurdert spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Retten vil da ta en endelig avgjørelse etter en grundig vurdering av alle relevante faktorer.

Det er også viktig å påpeke at denne bestemmelsen kun gjelder i tilfeller der den gjenlevende forelderen er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død. I andre tilfeller vil retten ta en avgjørelse om foreldreansvaret etter en ordinær behandling av saken.

Barneloven §64b gir dermed retten verktøy for å ta midlertidige avgjørelser som kan være nødvendige for å beskytte barnet i situasjoner der den ene forelderen er siktet eller tiltalt for å ha forårsaket den andre forelderens død. Det er viktig at denne bestemmelsen brukes med forsiktighet og kun når det er nødvendig for å beskytte barnets interesser.

Plikt til å vitne i saker etter barneloven (og andre saker)

Plikt til å vitne i saker etter barneloven (og andre saker) - vitner i saker etter barneloven

Vitneplikt er en viktig del av det norske rettssystemet. Vitner har en plikt til å møte i retten og gi sin forklaring når de blir innkalt. Dette er nedfelt i tvisteloven §24-1, som fastslår at enhver som kan ha noe å forklare av betydning for det faktiske avgjørelsesgrunnlaget i saken, har plikt til å møte som vitne i rettsmøte etter innkalling i henhold til § 13-3.

Det er viktig å merke seg at vitneplikten gjelder personer som bor eller oppholder seg i Norge, og som ikke har gyldig fravær etter § 13-4 første ledd. Dette betyr at selv om man midlertidig befinner seg utenfor landets grenser, har man fortsatt en plikt til å møte i retten dersom man blir innkalt som vitne. Dette gjelder også for nordiske borgere, som omfattes av lov 21. mars 1975 nr. 9 om nordisk vitneplikt.

Dersom vitnet ikke møter, kan det få alvorlige konsekvenser. Tvisteloven §24-5 regulerer situasjoner der vitnet uteblir eller nekter å forklare seg. Dette kan føre til bøter eller fengselstraff. Det er derfor viktig å ta vitneplikten på alvor og møte i retten når man blir innkalt.

Det kan være ulike grunner til at man ønsker å unngå å møte som vitne, for eksempel av frykt for gjengjeldelse eller andre negative konsekvenser. I slike tilfeller kan man ha krav på å få beskyttelse og unntak fra vitneplikten. Dette må imidlertid dokumenteres og godkjennes av retten på forhånd.

Til tross for at vitneplikten kan oppleves som en byrde eller en utfordring, er den en viktig del av rettssikkerheten i samfunnet vårt. Vitner kan bidra til å kaste lys over saken og bidra til å avdekke sannheten. Det er derfor viktig at vitner tar sin plikt på alvor og møter i retten når de blir innkalt.

Samvær når samværsforelderen er ilagt et kontaktforbud/besøksforbud

Samvær når samværsforelderen er ilagt et kontaktforbud/besøksforbud advokat barnefordeling

Barneloven § 43 b regulerer situasjoner der noen har fått forbud mot å ha kontakt med et barn i henhold til straffeloven § 57 eller straffeprosessloven § 222 a. Bestemmelsen innebærer at personen ikke kan ha samvær med barnet etter avtale eller avgjørelse, med mindre forbudet gir unntak for dette. Det kan heller ikke inngås en avtale om samvær når det foreligger et kontaktforbud eller besøksforbud.

Forbudet gjelder også i situasjoner der besøksforbudet eller kontaktforbudet bare gjelder for barnet, eller både forelder og barnet. Personer som får et slikt forbud, uansett om de er foreldre eller andre med samværsrett, kan ikke gjøre gjeldende rett til samvær med barnet selv om dette er fastsatt av domstolen eller avtalt mellom partene i henhold til reglene i barneloven.

Det følger av barneloven § 65 at det ikke skal fastsettes tvangsbot dersom oppfyllelsen av samværsretten er umulig, for eksempel hvis det er en risiko for at barnet vil utsettes for vold eller annen skade. Dette vil være relevant i saker der det foreligger et kontaktforbud eller besøksforbud.

Foreldre kan heller ikke inngå avtale om samvær når det foreligger et kontaktforbud eller besøksforbud. Hvis foreldre allerede har fått fastsatt samvær etter barnevernloven, vil kontaktforbud eller besøksforbud bety at «noe annet er bestemt» i henhold til barnevernloven § 4-19, siden samvær ikke kan gjennomføres etter barneloven. Hvis det allerede er fastsatt samvær, vil kontaktforbud og besøksforbud bety at dette samværet ikke kan gjennomføres, med mindre det er fastsatt i forbudet at samvær skal være tillatt.

Unntak fra forbudet kan gjøres dersom det er fastsatt i lov eller avgjørelse. I slike tilfeller må det klart fremgå på hvilken måte samværet kan begrenses, og avgjørelsen må inneholde detaljerte retningslinjer om hva begrensningene går ut på og hvordan de skal praktiseres.

Barneloven § 43 b sikrer at barnets interesser og velferd alltid kommer først. Lovbestemmelsen klargjør gjeldende rett og sikrer at det ikke kan inngås avtaler som bryter med kontaktforbud eller besøksforbud. Forbudet er viktig for å beskytte barnet mot eventuelle skader eller farer som kan oppstå når noen med kontaktforbud eller besøksforbud har samvær med barnet.

Meklingsattest

meklingsattest familievernkontoret

Barneloven § 54 regulerer reglene om meklingsattest ved foreldretvister. Mekling er en obligatorisk prosess som foreldre må gjennomgå før de kan bringe en sak om foreldreansvar, bosted eller samvær inn for domstolene. Hensikten med mekling er å finne en minnelig løsning på konflikten uten at saken går til retten.

Ifølge § 54 i barneloven skal det skrives ut en meklingsattest etter én times mekling. Den som har behov for meklingsattest for å begjære separasjon, søke om utvidet barnetrygd eller legge ved stevning i sak om foreldreansvar, bosted eller samvær, må møte til mekling. Det er ikke avgjørende hvem som har begjært mekling når det kommer til spørsmålet om meklingsattest skal utstedes.

Kravet om mekling gjelder både for gifte og samboende foreldre. Foreldre som ikke blir enige i løpet av én times mekling, skal oppfordres av mekleren til å fortsette med mekling i inntil tre nye timer. Når partene har meklet i fire timer totalt, skal mekleren foreta en skjønnsmessig vurdering av muligheten for at partene skal komme fram til en løsning dersom de får tilbud om ytterligere tre timer med mekling. Det er ingen automatikk i tildelingen av de siste tre timene, men det forutsetter en avgjørelse av mekleren.

Meklingsattesten er gyldig i seks måneder. Dersom en av foreldrene ikke møter til mekling, skal vedkommende heller ikke få utstedt meklingsattest. Det er kun den som har møtt til mekling som har krav på meklingsattest, selv om den andre av foreldrene ikke møter.

Formålet med meklingsattesten er å dokumentere at partene har forsøkt å løse konflikten på en minnelig måte før de bringer saken inn for retten. Meklingsattesten er derfor et viktig dokument som kan bli fremlagt som bevis i retten.

I 2020 ble det vedtatt en endring i barneloven som begrenser den obligatoriske delen av meklingen til én time. Departementet vil også ta stilling til eventuelle formaliteter rundt innkallinger ved endringer i meklingsforskriften.


Ønsker du bistand i din sak etter barneloven? kontakt advokat Christian Wulff Hansen her:

7 ting å tenke på dersom du vurderer å bytte advokat

7 ting å tenke på dersom du vurderer å bytte advokat

 1. Hvorfor vil du bytte advokat? Det første du bør spørre deg selv er hvorfor du vil bytte advokat. Er du misfornøyd med kommunikasjonen eller det juridiske rådet du har mottatt? Har du opplevd uetisk oppførsel eller en kollisjon av personligheter? Å identifisere årsaken til misnøyen din kan hjelpe deg med å finne en advokat som bedre passer dine behov.
 2. Hva er kostnadene? Du bør også vurdere hva det vil koste deg å bytte advokat. Noen advokater tar bare betalt hvis de vinner saken din, mens andre krever et fast gebyr eller timepris. Før du bytter advokat, må du sørge for at du forstår kostnadene og at det er innenfor budsjettet ditt.
 3. Hvem vil overta saken din? Det er viktig å finne ut hvem som vil overta saken din før du bytter advokat. Du vil ikke bytte advokat bare for å finne ut at det er en annen advokat du heller ikke føler deg komfortabel med. Sørg for at du har en avtale på plass med en advokat du stoler på og som har erfaring med saker som din.
 4. Hva er tidsplanen? Du bør også vurdere tidsplanen for å bytte advokat. Hvis saken din allerede er i rettssystemet, kan det ta tid å få en ny advokat oppdatert og klar til å ta over saken din. Du vil også ønske å sikre at du ikke går glipp av noen frister eller viktige rettsdatoer under bytteprosessen.
 5. Hva er advokatens erfaring? Før du bytter advokat, bør du også sjekke advokatens erfaring. Sørg for at den nye advokaten har erfaring med saker som ligner på din og har gode anmeldelser og anbefalinger.
 6. Hva er advokatens kommunikasjonsstil? Kommunikasjon er avgjørende når du arbeider med en advokat. Før du bytter advokat, bør du finne ut hva kommunikasjonsstilen til den nye advokaten er. Vil de oppdatere deg regelmessig og svare på spørsmålene dine raskt og tydelig?
 7. Har du et godt forhold til den nye advokaten? Å ha et godt forhold til advokaten din er viktig for å sikre at du føler deg komfortabel og trygg når du håndterer saken din. Før du bytter advokat, bør du ha en samtale med advokaten.

Hvordan fortelle barna at foreldre er i konflikt og at de trenger hjelp fra domstolen?

Hvordan fortelle barna at foreldre er i konflikt og at de trenger hjelp fra domstolen?

Hvordan fortelle barna at foreldre er i konflikt og at de trenger hjelp fra domstolen for å finne ut av fast bosted og samvær kan være en vanskelig samtale å ha. Det kan være vanskelig å vite hva du skal si og hvordan du skal si det på en måte som ikke skader barnets følelser og gir dem trygghet. Derfor har jeg satt sammen fem gode råd som kan hjelpe deg å navigere gjennom denne samtalen på en god måte.

 1. Vær ærlig og åpen: Det er viktig at du er åpen og ærlig med barnet ditt om hvorfor dere trenger hjelp fra domstolen. Forklar på en enkel måte hva som skjer og hvorfor det skjer. Vær forsiktig med å legge skylden på den andre parten, men heller fokusere på at dere ønsker å finne en løsning som er best for alle involverte.
 2. Bruk enkelt språk: Når du snakker med barnet ditt, er det viktig å bruke enkelt språk som er lett å forstå. Unngå å bruke kompliserte juridiske begreper som kan gjøre barnet ditt forvirret eller skremt. Gjør samtalen så klar og tydelig som mulig.
 3. Vær støttende og lyttende: Det kan være tøft for barnet ditt å høre at dere er i konflikt. Vær støttende og lyttende når barnet ditt snakker om sine følelser og bekymringer. Bekreft deres følelser og forsikre dem om at du vil gjøre ditt beste for å finne en god løsning for alle.
 4. Hold en positiv tone: Selv om det kan være en vanskelig situasjon, er det viktig å holde en positiv tone når du snakker med barnet ditt. Forklar at det er vanlig at foreldre har ulike synspunkter, og at dere jobber med å finne en god løsning for alle. Unngå å la din egen frustrasjon og sinne påvirke samtalen.
 5. Forklar hva som vil skje videre: Barn liker å vite hva som skjer videre og hva de kan forvente seg. Forklar hva som vil skje videre i prosessen, og hvordan det kan påvirke livet deres. Forklar også hva domstolens rolle er og hva som forventes av dem når de møter i retten.

Å fortelle barnet ditt at dere er i konflikt og trenger hjelp fra domstolen kan være en utfordrende samtale å ha. Ved å følge disse fem rådene, kan du gjøre samtalen så positiv og støttende som mulig. Husk at det viktigste er å være ærlig og åpen med barnet ditt og å forsikre dem om at du vil gjøre ditt beste for å finne en god løsning for alle. Lykke til!

Hva betyr det at en advokat har kapasitet til å bistå?

Hva betyr det at en advokat har kapasitet til å bistå? advokat barnefordeling foreldrekonflikt barneloven erfaring

I det siste har jeg fått spørsmålet om jeg har kapasitet til å bistå i en sak etter barneloven flere ganger enn jeg kan telle. Jeg tror mange mennesker antar at en travel advokat ikke vil ha tid til å ta på seg nye oppdrag. Men i realiteten kan det å ha mye å gjøre faktisk være en fordel for både advokaten og klienten.

Når du velger en advokat som allerede har en full timeplan, er det sannsynlig at du velger noen som har bevist sin evne til å håndtere mange saker samtidig. Dette betyr at advokaten har et godt system for å organisere og prioritere oppgaver, og kan levere kvalitetsarbeid innen tidsfrister. En travel advokat vil også ha erfaring med å håndtere stress og press, og vil kunne være mer effektiv i sitt arbeid.

En annen fordel ved å velge en travel advokat er at det kan utvide kapasiteten deres. Når en advokat har mange saker å håndtere, vil de bli tvunget til å optimalisere tiden sin og delegere oppgaver til andre i teamet. Dette betyr at flere personer vil være involvert i din sak, noe som kan øke hastigheten og kvaliteten på arbeidet som blir utført.

Videre kan det å ha mange saker samtidig også gi en advokat en bredere erfaring og innsikt. De vil ha jobbet med forskjellige typer saker, noe som kan gi dem et unikt perspektiv og bredere kunnskap. Dette kan være svært gunstig når det gjelder å finne innovative og kreative løsninger på utfordrende saker.

Så, neste gang du tenker på å kontakte en advokat, vær ikke redd for å velge en som allerede har mye å gjøre. Å ha en travel advokat kan være en fordel for deg, da det kan bety at du har en erfaren, effektiv og kunnskapsrik advokat på din side

Kan du hjelpe meg?

Kan du hjelpe meg

Ettersom foreldre i konflikt kan ta kontakt gratis på denne nettsiden for litt lett rådgivning/veiledning så blir jeg ganske ofte spurt om jeg kan hjelpe til også mer enn den veiledningen som gis gratis.

Det jeg tenkte med dette innlegget er å si litt om hva som avgjør hvorvidt jeg vil si ja til å bistå eller ikke. Grunninnstillingen er at jeg alltid vil si ja til å bistå en forelder som trenger hjelp. Likevel er det ofte det praktiske som blir avgjørende. Hvis jeg har mange rettssaker berammet, mer eller mindre ukentlig, de kommende månedene, så vil jeg være varsom med å påta meg en sak som allerede har kommet et stykke på vei. Er det snakk om en konflikt som knapt har vært innom familievernkontoret så vil det være lettere å si ja, da disse sakene tar noen måneder før de kommer opp for retten, hvis de gjør det. Da har jeg en god del kontroll på tiden saken tar. Det vanskeligste er å påta seg saker der hovedforhandling allerede er berammet i nær fremtid. Dette kan gå, men som oftest ikke. En annen svakhet med slike saker er å ikke ha kontroll på hvilken informasjon som er gitt retten og hvordan den er presentert. Det er utfordrende å overta en sak på oppløpssiden.

Det er aldri noe med selve saken som gjør at jeg sier nei. Jeg representerer alle typer mennesker i alle sosiale lag og med alle slags utfordringer i livet. En vesentlig del av at det ofte blir konflikter er nettopp at en eller begge foreldre har noen vansker i livet som påvirker omsorgssituasjonen.

 

Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge (FHI)

Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge

«Folkehelseinstituttet (FHI) utga i 2012 rapporten «Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge» forfattet av Nilsen W, Skipstein A, Gustavson K.

Rapporten er gratis og kan lastes ned/leses her: Rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge (pdf)

Rapporten på 51 sider har kapitler/temaer som «Kognitiv-kontekstuell teori», «hypotesen om emosjonell trygghet», «Geografiske og kulturelle forskjeller» og «Familiestruktur og delt omsorg/bosted»