Hvordan fungerer gratis råd på Barnerettsbloggen?


Barnerettsbloggen er drevet av advokat Christian Wulff Hansen som er ukentlig i retten med saker etter barneloven. Vi behandler ikke saker gratis, men vi kan svare raskt og konkret på din henvendelse slik at du får en indikasjon på om du har en god sak eller ikke. Det er mange myter innen barneretten og det er vårt mål å gi en realitetsorientering slik at det kanskje blir lettere å bli enige med den andre forelderen uten bruk av retten eller familievernkontoret. Når foreldre er opplyst og kjenner risikoen som ligger i saken vil dette kunne dempe mange konflikttanker.

Hvis du har spørsmål om din sak etter barneloven (barnefordeling) eller barnevernloven (vanligvis knyttet til omsorgsovertakelse) er det fint om du skriver litt om nøkkeldetaljene i saken. Det vil si at det hjelper oss å vite alder på barnet, når evt. samlivsbrudd har vært, hvor dere holder til geografisk, hva dere ønsker å oppnå. Jo mer konkret informasjon som skrives jo lettere er det å gi god tilbakemelding. Husk også avsnitt når dere skriver.

Barnerettsbloggen i Advokatbladet september 2015

Uttalelse i advokatbladetUttalelsen kom på bakgrunn av en rapport med en del forslag hvor begrensning av adgangen til å få prøvd barnevernsaker for tingretten er ett av forslagene, mens det også er foreslått at det skal være faste advokater som har saker for Fylkesnemnda. Begge forslagene er etter min mening helt feil.

Min opplevelse er at prosessen i Fylkesnemndene ofte ikke er like betryggende som i domstolene. Jeg har opplevd mange ganger at Fylkesnemndene rett og slett ser bort fra mange av de prosessregler de skal følge. Det er svært viktig at det er en automatisk adgang til å få prøvd saken for tingretten.

Når det gjelder faste advokater har jeg svært vanskelig med å forstå forslaget. At kvaliteten på advokater varierer er ikke spesielt for barnevernsaker. Det gjelder alle saker. Man må akseptere at det er klientene som velger sin rådgiver og at deres valg kan avhenge av mange faktorer. Så får det være en etisk vurdering av advokaten om han påtar seg en rolle som han ikke burde i mangel av kunskap eller erfaring. Systemet som det er fungerer i all hovedsak. Om man skulle endre noe så mener jeg fokus på prosessuell kompetanse i Fylkesnemndene er viktigere.

Les hele artikkelen i Advokatbladet her…

Manipulasjon i barnefordelingssaker – Kritisk blikk på sakkyndigrollen i barnefordelingssaker

I en artikkel for Tidsskrift for Norsk Psykologforening skriver Grethe Nordhelle om sakkyndiges rolle i barnefordelingssaker med fokus på avsløring av manipulasjon.

Grethe Nordhelle er både advokat og psykolog og har flere interessante vinklinger knyttet til hvordan sakkyndige fungerer, eller ikke fungerer, hvor avdekking av manipulerende trekk er et sentralt tema.

Les “Kritisk blikk på sakkyndigrollen i barnefordelingssaker”

Barneloven – Kommentarutgave

Barneloven kommentarutgave
Barneloven - kommentarutgave

For alle som har særlig interesse for fagfeltet barnerett eller er interessert i juridiske spørsmål knyttet til barn er kommentarutgaven til barneloven, skrevet av Inge Lorange Backer et nødvendig eie. Boken tar for seg alle bestemmelsene i barneloven og går i dybden i alle lovens kapittel. Dette er det viktigste verktøyet i min praksis.

2. utgave er utgitt i 2008 av Universitetsforlaget.

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Veileder barneloven
Veileder til barneloven (2004)
Saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn er en veileder fra Barne- og familiedepartementet som har fått betegnelsen Veileder Q15/2004. Veilederen som er knyttet opp til saksbehandlingen i barneloven ble utgitt samme år, 2004, som barneloven gjennomgikk flere store endringer. Veielderen har 6 hovedkapittel; “Særlig om dommerens oppgaver og plikter”, “De sakkyndiges roller”, “Advokatens roller”, “Taushetsplikt, vitneforbud og meldeplikt” og “Høring av barn.” Veilederen er et godt arbeidsverktøy for de som jobber med barnerett da barneloven har prosessregler som avviker fra tvistelovens regler, og som da går foran. I praksis opplever jeg at veilederen ofte blir benyttet av rettens aktører til å formulere et mandat til den sakkyndige som evt. er oppnevnt i saken.

Du kan laste ned veilederen i PDF utgave her….

“Det er barnets sak” av Elisabeth Gording Stang

I denne boka analyseres og beskrives barnevernets hjelpetiltak fra et praktisk og juridisk perspektiv. Dette er nytt og etterlyst fagstoff. Framstillingen tar utgangspunkt i konkrete saker fra barneverntjenesten. Tidligere barnevernsbarns uttalelser knyttet til bruken av hjelpetiltak er brukt som illustrasjoner for å løfte fram barnas stemmer. Boka har et gjennomgående fokus på barnet og på barnets egen deltakelse i saken. Et hovedbudskap er at hensynet til barnet i større grad enn det som hittil har vært vanlig skal prioriteres, både i teori og praksis. I boka skisseres flere forslag til å styrke barnets stilling. Hensynet til barnets beste, det biologiske prinsipp og det minste inngreps prinsipp diskuteres.

Boka behandler blant annet spørsmål om:
– barnets rett til å bli sett og hørt
– prosessuelle rettigheter
– samtykke
– bruk av tvang
– retten til hjelp
– erstatning for barnevernets unnlatelser
– forholdet mellom barnevernloven og FNs barnekonvensjon.

Målgruppen er alle som arbeider med barns rettigheter og barnevernsspørsmål. Boka retter seg også mot studenter innenfor juss- og barnevernpedagogutdanningen, og bør for øvrig kunne leses av alle med interesse for barnerett og barnevern. Framstillingsformen er lettfattelig, grundig og oversiktlig.

Elisabeth Gording Stang er ansatt som forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Boka ble til i årene som stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt boka Barns rett til foreldre. Tvangsadopsjon av fosterbarn etter barnevernloven (1995).

Boken kan kjøpes:
Universitetsforlaget
Bokkilden

Fortsatt Foreldre

“Fortsatt foreldre” er et kurs fra Modum bad.

Modum bad beskriver på sine nettsider at kurset er for deg som ønsker å:

• bidra til at samarbeidet etter bruddet skal fungere mest mulig positivt for både voksne og barn
• møte mulige konflikter på en konstruktiv og løsningsfokusert måte
• legge bruddet bak deg – og se framover i livet
• få ny innsikt og forståelse som kan bidra til at du kan ivareta foreldrerollen din og samarbeide GODT NOK med den andre forelderen til barna

Kurset Fortsatt Foreldre er mer enn et kurs. Det er også et møtested for foreldre som har barn med en de ikke bor sammen med, et møtested for ny kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring av sin egen rolle som forelder og samarbeidspartner. På kurset treffer man andre i samme situasjon som kan gi viktige innspill til hvordan man kan skape et godt samarbeidsklima og prioritere barnas behov for trygghet og forutsigbarhet i sine liv hvor de skal tilpasse seg mor og far sine nye livssituasjoner, som kan inkludere både nye partnere og andre barn, bosted og sosialt liv.

kursoversikt finner du her…

Har du deltatt på dette kurset? Gi gjerne tilbakemelding.

Delt bosted for barn

Boken baserer seg på resultatene fra delt bosted-undersøkelsen utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Den tar for seg erfaringer foreldre og barn har med denne organiseringen av hverdagen, hva som skal til for at delt bosted fungerer bra for barna og foreldrene…

Kjøp boken hos Bokkilden.no

Barneminister Audun Lysbakken

Audun Lysbakken er statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Han overtok 20. oktober 2009 ledelsen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Et sentralt spørsmål for alle bør være hvilke kvalifikasjoner statsrådene har for å styre de departement de er satt til å styre. Justisministeren er jurist, det er bra. At forsvarsministeren ikke har vært i militæret eller at helseministeren tidligere var forsvarsminister er noe mer spesielt. I denne bloggen tenkte jeg det var interessant å se på hva slags kvalifiksasjoner Barnas minister fra SV har.

CVen som ligger på regjeringens nettsider ser slik ut:

Stortingsperioder
2001 – 2005 Representant for Hordaland

Medlemskap i stortingskomiteer
2001 – 2005 Finanskomiteen, medlem
Valgkomiteen, varamedlem

Utdanning
1993 – 1996 Bergens Handelsgymnasium, allmennfag
1996 – 1998 Universitetet i Bergen, grunnfag i fransk og sammenlignende politikk

Verv
2008 – 2009 Leder SVs programkomité
2005 – Nestleder SV
2000 – 2002 Nestleder Sosialistisk Ungdom
1998 – 2000 Leder i Hordaland SU
1996 – 1998 Medlem i styret i Bergen SV

Yrkeserfaring
2000 – 2001 Klassekampen, journalist
1999 – 2000 Norsk Økologisk Landbrukslag, sivilarbeider

Offentlige verv
2007 – 2008 Medlem Mannspanelet
2006 – 2008 Medlem utviklingsutvalget
1999 – 2000 Meldem representanskapet for Stor-Bergen Boligbyggerlag
1999 – 2000 Medlem representantskapet for Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap
1999 – 2000 Medlem Bergen bystyre

Jeg stiller meg noe undrende til om eneste yrkesmessige bakgrunn som journalist i Klassekampen i 1 år og sivilarbeider i Norsk Økologisk Landbrukslag i 1 år kvalifiserer til å våke over barnas departement. Kanskje ville en person med psykologfaglig bakgrunn vært å foretrekke i stedet for å ha steget i de rette partigrader i det rette tempoet?

Barnefordelingstvister: håndbok i barnerettslige emner

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet til barnefordelingstvister. Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær.

Boken er skrevet av Gunn-Mari Kjølberg & Sigrid Redse Johansen

Boken kan kjøpes hos Bokkilden

Barnefordelingstvister: håndbok i barnerettslige emner

Boken er en praktisk rettet fremstilling av utvalgte barnerettslige emner. Den tar for seg prosessen og de rettslige problemstillingene som er knyttet til barnefordelingstvister. Videre behandles begrepene foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær.

Boken er skrevet av Gunn-Mari Kjølberg & Sigrid Redse Johansen

Boken kan kjøpes hos Bokkilden

Barnerett: Gudrun Holgersen

Høyskoleforlaget har utgitt boken “Barnerett” skrevet av Gudrun Holgersen. Holgersen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet i Bergen.

Boken går utover den tradisjonelle barnerettsfremstillingen ved at den er lagt opp rundt barnets alder og utviling. Det er derfor større fokus på ufødt liv, barnehage, skole osv. Eksempelvis er det kapittel i som heter “Det ufødte barnet”, Det nyfødte barnet” og “Før skolealder – barnehagebarnet.”

Boken kan kjøpes her:
Høyskoleforlaget: “Barnerett” av Gudrun Holgersen

Domstol.no

domstol.no er en nettsideav og fra Domstolsadministrasjonen.

Nettsiden har mange praktiske funksjoner. Hvis du lurer på hvilken tingrett saken din hører inn under kan du slå inn postnummeret i adressen der barnet bor fast. Du vil da finne ut hvilken tingrett du skal forholde deg til.

Du kan også gå på funksjonen “Når går rettssaken?” og finne ut dato og klokkeslett for din sak. Dersom det er en sak etter barneloven skal partsnavnene ikke fremgå, men vanligvis fremgår advokatnavnene og hvem som er dommer i saken. For å få tilgang til oversikten er det viktig at du klikker på “for publikum.” En praktisk funksjon for å kontrollere klokkeslettet for oppmøte, eller rettssalnummer.

Saker etter barneloven

rettsakbarnefordelingOslo tingrett har utgitt en brosjyre om saksbehandlingen i barnefordelingssaker. Denne gir en god innføring i de viktigste skrittene som tas på veien fra uenighet og mot et resultat i retten.
For alle som står i en barnefordelingssak eller som vurderer å ta dette skrittet er dette nyttig informasjon. Oslo tingrett beskriver selv brosjyren som en “Orientering om Oslo tingretts
behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær.” Selv om det på noen punkter vil være avvik i gjennomføringen av møter, vil orienteringen være like nyttig for personer som tilhører andre tingretter. Brosjyren er delt opp i følgende hovedkapittel:

Før saken reises

Saksbehandlingen for tingretten

Mekling i rettsmøter

Hovedforhandling

 Les brosjyren (pdf) her….