Hvordan partnervold kan påvirke omsorg

barnetrygd, Barnetrygdloven, trygdeordninger, økonomisk støtte, barnefamilier, omsorgspersoner, Barnetrygd historie, Barnetrygd vilkår, Barnetrygd størrelse, søknadsprosess for barnetrygd, trygdemottakerens plikter, Barnetrygd i Norge, barnetrygdens betydning, barnetrygdlovendringer, barnetrygd 2023, økonomisk støtte til familier, Barnetrygdloven 2023, barnetrygd for studenter i utlandet, utvidet barnetrygd, skilsmisse og barnetrygd, barnefordeling og barnetrygd, barnetrygd og samværsrett, barnetrygd og bostedsadresse, barnetrygd og lovgivning, juridiske aspekter av barnetrygd, søknadsprosess for barnetrygd, trygdens størrelse, utvidet barnetrygd for skilte foreldre, Barnetrygdlovens bestemmelser, barnetrygd i internasjonale sammenhenger, Barnetrygd i utlandet, barnetrygd og bosettingsregler.

 

Vold mot partner er et av de mest alvorlige bruddene på omsorg i en relasjon. Det er en handling som kan ha ødeleggende effekter ikke bare på offeret, men også på barna og familielivet som helhet. Dessverre er det mange uheldige verdier og holdninger som ofte blir formidlet ved voldelig atferd.

Ofte blir ofrene for volden skyldt for handlingen, og vold blir ansett som en akseptabel måte å løse konflikter på. Utøveren kan bli sett på som dominerende, og offeret forventes å underkaste seg deres vilje uten å møte negative konsekvenser. Offeret blir også ofte mistenkeliggjort og sett på som svakt, inkompetent, dumt og til og for slemme personer.

Vold kan prege all samhandling i en familie og påvirke barnas atferd og oppførsel. De lærer å være snille, greie og pliktoppfyllende for å unngå ny vold, og de er konstant på vakt for faresignaler. Dette kan skape en utrygg atmosfære i familien, og barna kan distansere seg fra moren og til og med bli voldelige mot henne som et resultat av fars defineringsmakt.

Vold kan også ha en destruktiv innflytelse på mor-barn relasjonen. Det lærer barna at offerets fysiske integritet ikke trenger å respekteres, og offeret kan oppleve at deres verdi som menneske blir svekket i barnas øyne. Offeret står ofte igjen hjelpeløst, krenket og gjort liten i barnas øyne. Dette kan føre til at offeret opplever vansker med å knytte gode relasjoner til barna, og kan føre til utrygg tilknytning.

Vold kan også skape endringer i morsrollen når utøveren er til stede. Offeret kan bli tilbaketrukket, utålmodig og hissig, og kan oppleve emosjonell ustabilitet. Noen voldsutsatte kan til og med bryte sammen og oppleve depresjon, suicidalitet og andre negative konsekvenser av volden.

I sum kan det konkluderes med at vold mot partner er en handling som har en ødeleggende effekt på alle involverte parter. Det er viktig å bekjempe uheldige verdier og holdninger som formidles ved voldelig atferd, og å støtte og hjelpe voldsutsatte og deres barn i å komme seg ut av en farlig situasjon.

Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova § 2: Retten sin avgjerd om samvær med tilsyn

Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova § 2: Retten sin avgjerd om samvær med tilsyn barnefordelingsadvokaten

Når det er nødvendig med samvær med tilsyn mellom foreldre og barn, fastsetter retten om det skal være beskyttet eller støttet tilsyn i henhold til § 4 eller § 6 i forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova § 2. Avgjørelsen skal begrunnes etter tvisteloven § 19-6, og i tilfelle rettsforlik må formålet og begrunnelsen for tilsynet fremgå av kjennelsen.

Formålet med tilsynet er å gi barnet en trygg og stabil ramme for samvær med foreldrene. Retten skal ta hensyn til barnets behov, synspunkter og forutsetninger, samt foreldrenes forhold og behov. Kravene til begrunnelse omfatter også om det er særlige forhold som vold, rus, psykiske lidelser eller høyt konfliktnivå som påvirker foreldrefunksjonene, eller om barnet og foreldrene er ukjente for hverandre.

Retten skal også angi vilkårene som er nødvendige for gjennomføringen av tilsynet, inkludert timetall og varighet. Hvis tilsynet skal vare i mer enn ett år, skal dette spesielt begrunnes.

Før retten treffer avgjørelse om samvær med tilsyn, skal retten hente inn uttalelse fra ansvarlig myndighet om hvordan pålegget kan gjennomføres, i henhold til § 5 første ledd og § 7 første ledd.

Det er også viktig å merke seg at barn yngre enn syv år, som er i stand til å danne egne synspunkter, skal få anledning til å si sin mening i henhold til lovendringen i barneloven § 31. Retten skal ta hensyn til barnets behov for henholdsvis beskyttelse eller støtte. Når barnet har uttrykt sin mening, skal retten informere barnet om utfallet av saken og hvordan barnets syn er tatt hensyn til i henhold til barneloven § 61 første ledd nr. 4.

Samvær med tilsyn er en viktig ordning for å sikre at barnet får opprettholdt kontakten med foreldrene på en trygg og forsvarlig måte. Retten skal ta hensyn til barnets behov og synspunkter, samt foreldrenes forhold og behov når de treffer avgjørelser om samvær med tilsyn.