Hva er et sekvensielt avhør?

Hva er et sekvensielt avhør?

Når man skal avhøre barn, som regel på et barnehus, vil det av og til være snakk om å ta et sekvensielt avhør. 

Sekvensielle avhør er avhør som er delt opp i flere korte bolker (sekvenser) for best å tilpasse seg barnets fungering. Den første sekvensen vil være omhandle å bli kjent med hverandre. Her får man innblikk i barnets funksjonsnivå mht hvordan barnet forstår ord og formidler ord og opplevelser. Man får også informasjon om hvordan barnet klarer å konsentrere seg. 

Etter første sekvens har man en pause. Det skal være minimum 30 minutters pause mellom sekvens 1 og 2, men det er ikke alltid dette følges. I sekvens to snakkes det om det som har skjedd og som er grunnen for at barnet avhøres (enten som fornærmet eller mistenkt/siktet.) Hvis barnet har behov for pauser vil det som regel legges til rette for det. Noen ganger kan det være mange sekvenser og andre ganger få. Dette er veldig avhengig av barnets funksjon. Det vanligste er at avhøret gjennomføres på en dag, men i noen saker vil det være naturlig å gjennomføre det over flere dager.

Dersom du er verge for barnet som skal avhøres og barnet har krav på advokat, så kan du som verge velge advokat for barnet. Hvis det ikke tas et valg vil en fast bistandsadvokat oppnevnes hvis vilkårene er tilstede. 

Trenger du advokat til ditt barn? Kontakt oss på 751 75 800

Barnehusets rolle når et tilrettelagt avhør tas på Barnehuset

Barnethusets rolle når et tilrettelagt avhør etter stprl. § 239 skal gjennomføres på et barnehus er barnehusets rolle definert i Forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør) § 5.

§ 5. Barnehusets rolle

Tas avhøret på et barnehus, jf. straffeprosessloven § 239f, skal ansatte ved barnehuset møte og ivareta vitnet når det kommer til barnehuset. Ansatte ved barnehuset skal også delta i samrådsmøter, formøter og ettermøter og gis anledning til å følge avhøret via videooverføring sammen med de andre som skal følge avhøret på barnehuset.

Tas avhøret et annet sted, avgjør avhørslederen om ansatte fra barnehuset skal gis anledning til å være til stede.

Barnehusets ansatte skal ha barnefaglig kompetanse og kompetanse om psykisk utviklingshemmede og andre med funksjonsnedsettelse. De skal bidra til å gi vitner som avhøres på barnehuset god oppfølging og behandling og til at avhørsleder får et godt grunnlag for sine beslutninger.

Etterforskning av barn

Det er for de fleste kjent at straffbar lavalder i Norge er 15 år. Det er likevel et spørsmål om saker hvor mistenkte er barn under 15 år skal etterforskes eller ikke. Det følger av Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) § 7-4, andre ledd at dersom barnet var mellom 12 og 15 år på gjerningstidspunktet så skal forholdet etterforskes, jf. straffeprosessloven § 224, andre ledd.

Barn under 12 år skal ikke etterforskes for straffbare handlinger.

 

Påtaleinstruksen § 7-4 – Iverksetting av etterforsking

Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.

Etterforsking etter første ledd skal også foretas når en ellers straffbar handling er begått av et barn som var mellom 12 og 15 år på handlingstidspunktet, jf. straffeprosessloven § 224 andre ledd. Riksadvokaten kan gi nærmere retningslinjer om gjennomføringen og om begrensninger i plikten. Det kan også foretas etterforsking når et barn, som ikke er fylt 12 år, har begått en ellers straffbar handling.

Etterforsking kan også foretas når en ellers straffbar handling er begått av en person som ikke kan straffes på grunn av utilregnelighet.

Påtalemyndigheten kan beslutte å henlegge en anmeldelse uten at det foretas etterforsking når det er klart at det anmeldte forhold ikke er straffbart eller ikke er gjenstand for offentlig påtale. Bestemmelsene i § 17-2 om underretning til anmelderen gjelder tilsvarende.

Ved brann skal det foretas etterforsking om årsaken selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold. Det samme gjelder ved annen ulykke som har voldt alvorlig personskade eller betydelig ødeleggelse av eiendom. Ved ulykker som skal undersøkes av fast eller særskilt oppnevnt kommisjon eller av vedkommende myndighet, kan etterforsking foretas i den utstrekning påtalemyndigheten finner grunn til det. Kommisjonen eller vedkommende myndighet skal i tilfelle varsles om igangsetting av etterforsking. Også ellers kan politiet foreta etterforsking om årsaken til ulykker, jf. straffeprosessloven § 224 annet ledd.

Når et barn under 18 år dør plutselig og uventet, skal politiet innlede etterforsking selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold. Det gjelder ikke dersom det er åpenbart at dødsfallet ikke skyldes en straffbar handling. Riksadvokaten kan gi nærmere retningslinjer om hvordan etterforskingen skal skje og om begrensninger i plikten.