Dekning av reiseutgifter – Økonomisk støtte under meklingsprosessen

Når sterke grunner taler for det, kan foreldrene få deler av sine reiseutgifter dekket. Barne-, ungdoms- og familieetaten tar denne beslutningen etter å ha rådført seg med mekleren.

Når sterke grunner foreligger, kan foreldre som skal delta i mekling, søke om økonomisk støtte for reiseutgiftene. Slike sterke grunner kan være lang reisevei til nærmeste mekler, inhabilitet hos nærmeste mekler eller lignende. Det vil bli lagt vekt på forelderens økonomiske situasjon.

Det er viktig å merke seg at lang reisevei og store utgifter alene ikke utgjør sterke grunner. I tilfeller der en forelder har rett til fri rettshjelp, kan det være rimelig å dekke deler av reiseutgiftene.

Søkerens økonomiske situasjon må dokumenteres ved hjelp av lønnsslipper, årsoppgaver fra Skatteetaten eller tilsvarende dokumentasjon.

Ved beregning av reisekostnader vil rimeligste reisemåte bli lagt til grunn. Som regel vil dette være kollektivtransport. Hvis Bufetat, etter en nøye vurdering, godkjenner bruk av bil, vil kilometergodtgjørelse basert på satsen for pendlerfradrag ved arbeidsreiser (standardisert avstandsfradrag) bli brukt i beregningen. Bompenger kan også inkluderes. Andre utgifter som tapt arbeidsfortjeneste, kostnader og lignende vil ikke bli dekket.

I tilfeller der sterke grunner tilsier det, kan nødvendige overnattingsutgifter dekkes. Dette kan være aktuelt når det er umulig å reise frem og tilbake til mekleren samme dag.

Kun utgifter som overstiger 600 kroner kan bli dekket.

Muligheten for refusjon av reiseutgifter gjelder kun for innenlandsreiser.

Avgjørelsen om hvorvidt og i hvilken grad reiseutgiftene skal dekkes, blir tatt av Bufetat ved regionkontoret i den regionen der meklingen finner sted, etter å ha rådført seg med mekleren.