Er det nødvendig å møte til mekling etter ekteskapsloven og barneloven?

Når det kommer til samlivsbrudd og utfordringer knyttet til foreldreansvar, er det viktig å forstå de juridiske forpliktelsene som følger med. Forskriften om mekling etter ekteskapsloven og barneloven (FOR-2006-12-18-1478) inneholder bestemmelser som regulerer plikten til å møte til mekling for foreldre som er involvert i saker knyttet til foreldreansvar, samværsavtaler og andre lignende spørsmål. Men når er det egentlig nødvendig å møte til mekling, og når kan man bli fritatt?

Plikten til å møte til mekling

§7 av forskriften slår fast at foreldrene plikter å møte samtidig for mekler. Dette betyr at begge foreldrene må være til stede under meklingsprosessen med mindre mekler gir tillatelse til noe annet. I noen særlige tilfeller kan mekler tillate at en eller begge foreldre møter sammen med en fullmektig, men dette krever en spesiell tillatelse.

Unntak fra møteplikten

Selv om det er en plikt til å møte til mekling, finnes det unntak. Foreldre har ikke plikt til å møte dersom det er tvingende grunner som hindrer dem i å møte. Mekler er den som avgjør om slike tvingende grunner foreligger. Dette kan inkludere helsemessige grunner, som alvorlig sykdom eller smittevernhensyn. Andre tvingende grunner kan være utvisning fra landet, fengselsopphold uten mulighet for permisjon, eller andre ekstraordinære omstendigheter som gjør det umulig å delta i meklingen.

Foreldre har heller ikke plikt til å møte til mekling hvis en av foreldrene er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn, som definert i §8a av forskriften. Denne bestemmelsen tar barnets sikkerhet på alvor, og det er viktig å merke seg at det ikke er nødvendig å ha en rettskraftig dom for at denne regelen skal gjelde.

Møteplikten og meklingstimer

Når det kommer til meklingstimer, er det viktig å være oppmerksom på hvordan plikten håndteres. Foreldre bør normalt møte sammen og samtidig til mekling. Hvis bare den ene forelderen møter til den obligatoriske meklingstimen og får en attest, har den andre likevel rett til mekling for å få en attest. Dette avhenger av om den som møtte alene ønsker å mekle videre.

Det er flere scenarioer:

  1. Hvis den som møtte alene ønsker å mekle videre, kan foreldrene møte sammen fra time to og utover. Den som ikke møtte til første time får da attest etter andre time (første felles time).
  2. Hvis den som møtte alene og allerede har attest ikke ønsker å mekle videre, må den andre forelderen begjære ny mekling hvis de ønsker attest. Den som har attesten, skal inviteres med til meklingen, men må få informasjon i innkallingsbrevet om at han eller hun ikke har møteplikt.

Fullmektig

I noen tilfeller kan mekler tillate at en eller begge foreldre møter med fullmektig. Dette er en støtteperson for forelderen, ikke en som skal representere dem. Beslutningen om å tillate fullmektig må tas med hensyn til sensitiviteten til informasjonen som deles under meklingen, da fullmektiger ikke er bundet av taushetsplikt som mekleren.

Separat mekling

I spesielle tilfeller kan mekler beslutte at det skal være separat mekling. Dette innebærer at foreldrene møter til separate meklingstimer og på ulike tidspunkter, slik at de ikke møter hverandre. Dette kan være aktuelt når det har vært vold, trusler eller andre forhold som gjør at en felles mekling er uegnet.

Fritak fra møteplikt

I noen tilfeller kan mekler frita foreldre fra plikten til å møte til mekling. Dette kan skje når det er tvingende grunner, som helsemessige forhold eller utvisning fra landet. Slike fritak må søkes om og dokumenteres.

Mekling ved samlivsbrudd med utenlandske elementer

Når en av foreldrene er bosatt i utlandet, kan det være spesielle regler som gjelder for mekling. Det er viktig å forstå når mekling er påkrevd og når det ikke er nødvendig, avhengig av hvor foreldrene bor.