Foreldre med delt bosted: En analyse av barneoppdragelsen

Et viktig aspekt ved foreldresamarbeid etter samlivsbrudd er hvordan de samarbeider om den daglige barneoppdragelsen. En studie fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gir innsikt i denne problemstillingen og avdekker interessante funn om foreldres enighet og uenighet på dette området.

Studien avslører at omtrent én av tre delt-bostedsforeldre er helt enige med den andre forelderen om den daglige barneoppdragelsen, mens over halvparten er litt enige. Kun et minimalt antall delt-bostedsforeldre er helt uenige med den andre forelderen om hvilke regler barnet skal ha i det daglige.

På den annen side viser dataene at én av fire foreldre uten delt bosted er helt samkjørte med den andre forelderen når det gjelder reglene for barnets daglige liv. Videre er det en betydelig andel av foreldre med fast bosted for barnet hos en av foreldrene som er litt uenige om den daglige barneoppdragelsen.

En interessant observasjon er at delt-bostedsforeldre har en signifikant lavere sannsynlighet for å være uenige med den andre forelderen om den daglige barneoppdragelsen, sammenlignet med foreldre som har fast bosted hos en av foreldrene. Dette gjelder både fedre og mødre. Videre viser alternative analyser at samværsmødre (barnet bor hos faren) har en høyere sannsynlighet for å rapportere uenighet med barnets far om daglige regler sammenlignet med delt-bostedsmødre og bostedsmødre (barnet bor hos mor). Blant fedrene er det derimot ingen signifikante forskjeller mellom bosteds- og samværsfedre, men begge grupper er mer tilbøyelige til å være uenige med barnets mor enn delt-bostedsfedre.

Disse funnene gir verdifulle innsikter i dynamikken mellom foreldre etter samlivsbrudd og understreker betydningen av å forstå faktorer som påvirker samarbeidet om barneoppdragelsen ved delt bosted. Det er et viktig skritt mot å bedre forståelsen av hvordan foreldre best kan støtte barna gjennom denne utfordrende overgangsperioden.

Kilde: Lavere konfliktnivå blant foreldre med delt bosted – SSB