Foreldreansvar etter dødsfall

 

 

Når en av foreldrene dør, er det vanligvis ønskelig at barnet fortsetter å bo hos den gjenlevende forelderen. Dette gjelder også når foreldrene hadde felles foreldreansvar og den ene av dem dør. I disse tilfellene vil den gjenlevende forelderen som hovedregel fortsette å ha foreldreansvaret for barnet, selv om forelderen ikke bodde sammen med barnet. Dette reguleres av barneloven, og barneverntjenesten spiller normalt ingen rolle.

Men det kan være situasjoner der det er nødvendig å ta vare på barnet midlertidig etter dødsfallet, mens man venter på at den gjenlevende forelderen skal kunne overta foreldreansvaret. I slike tilfeller kan barneverntjenesten ta ansvar for barnet i en kortere overgangsperiode. Barneverntjenesten må imidlertid undersøke om barnet har en annen forelder som ønsker å overta omsorgen. Hvis ingen har foreldreansvar for barnet, eller retten vurderer at de som ber om å få foreldreansvaret ikke er egnet, kan barneverntjenesten plassere barnet med hjemmel i barnevernloven.

Når den som har foreldreansvaret alene dør, vil den gjenlevende forelderen normalt få overført foreldreansvaret hvis barnet bodde sammen med begge foreldrene ved dødsfallet. Men hvis den gjenlevende forelderen ikke hadde foreldreansvar eller ikke bodde sammen med barnet ved dødsfallet, må han eller hun reise sak for retten etter barneloven for å få foreldreansvaret. Andre personer, som for eksempel tanter og onkler, besteforeldre eller steforeldre, kan også reise sak innen seks måneder og be om å få foreldreansvaret.

Når ingen har foreldreansvar for et barn på grunn av dødsfall, vil den lokale tingretten ta stilling til hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet. Hvis flere ønsker foreldreansvaret, kan tingretten bestemme at de skal ha det sammen, for eksempel bestemoren og den gjenlevende forelderen, hvis dette er til barnets beste. Hvis ingen ønsker foreldreansvaret eller de som ønsker det, ikke er egnet, vil retten melde fra til barneverntjenesten, som kan plassere barnet med hjemmel i barnevernloven.

Hvis barnet er under barneverntjenestens omsorg og foreldreansvaret faller bort på grunn av dødsfall, kan fosterforeldrene be om å få foreldreansvaret overført til seg etter barneloven. Hvis retten gir dem foreldreansvaret, vil de ikke lenger være å regne som fosterforeldre, og barnet vil ikke lenger være under barnevernets omsorg. Hvis ingen ber om foreldreansvaret, vil barneverntjenesten fortsatt ha omsorgen for barnet.