Forskrift om føring av klientjournal og meklingsprotokoll ved familievernkontorene

Forskrift om føring av klientjournal og meklingsprotokoll ved familievernkontorene mv. er en viktig regulering som angår journalføring og protokollføring ved familievernkontorer. Forskriften omfatter virksomhet som kommer inn under lov om familievernkontorer og gjelder for familievernkontorer som drives av den statlige regionale familievernmyndigheten eller den som statlig regional familievernmyndighet inngår avtale med om drift av familievernkontorer.

Forskriften er spesielt viktig for ansvarlig behandler, som har plikt til å føre journal. Det betyr at det er behandleren som er ansvarlig for at klientjournalen føres på en korrekt og forsvarlig måte. Dette inkluderer å sørge for at all informasjon som er relevant for behandlingen, blir nedtegnet i journalen.

Lederen ved et familievernkontor har også et overordnet ansvar for at journalføringen og oppbevaringen skjer i henhold til forskriften, personopplysningsloven og forskrift om offentlig arkiv. Dette betyr at lederen må sørge for at alle ansatte på kontoret følger forskriften og at de er godt kjent med bestemmelsene som gjelder for journalføring og protokollføring.

Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig håndtering av klientjournaler og meklingsprotokoller ved familievernkontorene. Det er viktig å ha en god og ryddig journalføring for å sikre kvalitet i behandlingen av klienter og for å ivareta personvernet og taushetsplikten. En god journalføring kan også være til stor hjelp for behandlere i forbindelse med etterkontroll og oppfølging av behandlingen.

Samtidig må man huske på at journalføringen også har begrensninger. Personopplysningsloven og andre lover og regler setter krav til taushetsplikt og personvern. Dette betyr at opplysninger som er unødvendige eller ikke relevante for behandlingen, ikke skal nedtegnes i klientjournalen.