Forslag til endringer i barneloven 2015 – Samværssabotasje – tvangsbot og barnebidrag

bluglov-1I en pressemelding 28.04.2015 kommer barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) med flere endringsforlsag som nå skal ut på høring.

Jeg kommenterer forslagene her i barnerettsbloggen (ett tema i hvert innlegg)

Pressemelding av 28.04.2015

Samværssabotasje – tvangsbot og barnebidrag

– Enkelte samværsforeldre opplever at dagens ordning med tvangsbot ikke fungerer godt nok og at det å hindre samvær ikke får konsekvenser for bostedsforelderen. Derfor foreslår jeg å styrke tvangsbot som virkemiddel, og at reglene i barneloven om tvangsbot skal gjøres mer forståelige og tilgjengelige for den enkelte, sier Solveig Horne.

For å sikre en mer ensartet og effektiv innkreving, foreslår statsråden at Statens innkrevingssentral (SI) overtar ansvaret for innkrevingen av tvangsbøter etter barneloven.

Statsråden foreslår å styrke mulighetene for mekling i saker om tvangsfullbyrdelse. Det gjør hun gjennom forslag om å lovfeste at dommere kan oppnevne en sakkyndig, og/eller be om bistand fra familievernet til å hjelpe partene for å bidra til en frivillig oppfyllelse av samværsavgjørelsen.

– For samværsforelderen kan det oppleves som urimelig å betale fullt barnebidrag der samværet hindres av bostedsforelderen. Jeg ønsker derfor å få innspill fra høringsinstansene om tilbakehold eller trekk i barnebidrag kan være egnet som et nytt sanksjonsmiddel, sier Horne.


Jeg