Hva skjer om du ikke leverer tilsvar i sak etter barnevernloven § 4-12?

 

Barnevernloven § 7-11.Begjæring om tiltak. Tilsvar
Begjæring om tiltak sendes fylkesnemnda og skal inneholde eller vedlegges:
a) betegnelse på nemnda,
b) partenes, lovlige stedfortrederes og advokaters navn, stilling og adresse,
c) en kort angivelse av hva begjæringen gjelder,
d) saksfremstilling,
e) de bevis som vil bli ført, herunder oppgave over vitner og sakkyndige, med angivelse av hva forklaringene gjelder, og
f) forslag til vedtak, en kort oppsummerende redegjørelse for de omstendigheter som begrunner forslaget med henvisning til de rettsregler som kommer til anvendelse.
mockups (773)I begjæringen skal det redegjøres for forhold som kan ha betydning for nemndsleders vurdering av den videre behandling og avgjørelsesform, herunder nemndas sammensetning og fremdriftsplan for et eventuelt forhandlingsmøte.
Dersom en begjæring om tiltak ikke tilfredsstiller de krav som følger av første og annet ledd, skal nemndsleder gi pålegg om retting og sette en kort frist for dette.
De private parter skal umiddelbart varsles om begjæringen, og gis en kort frist for tilsvar, normalt ikke lenger enn ti dager. De skal redegjøre for sitt syn på begjæringen og det angitte grunnlaget for den, egne bevistilbud og forhold av betydning for nemndsleders vurdering av den videre behandling og avgjørelsesform, herunder fylkesnemndas sammensetning og fremdriftsplan for et eventuelt forhandlingsmøte.


Ingenting skjer dersom tilsvar ikke innleveres. Det fremgår av siste ledd at det skal gis en kort tilsvarsfrist. normalt 10 dager. Likevel opplever man ofte at tilsvar leveres mye senere eller ikke i det hele tatt. Man får fortsatt sagt sitt under prosessen. Saker etter barnevenloven, da også 4-12 saker som er omsorgsovertakelsesbestemmelsen, er indispositive. Med indispositiv menes at partene ikke har fri rådighet over saken. Når partene ikke rår fritt over saken vil saken som regel likevel bli gjennomført som planlagt selv om tilsvar ikke blir sendt inn eller forsåvidt om parten velger ikke å møte.