Hvem fører tilsyn med familievernkontorene?

 

Familievernkontorene er en viktig tjeneste for mange familier og enkeltpersoner som trenger hjelp til å løse konflikter og vanskelige situasjoner. For å sikre at tjenestene som tilbys er av god kvalitet og at alle brukere blir ivaretatt på en forsvarlig måte, er det viktig med tilsyn og kontroll av virksomheten ved familievernkontorene. Dette er også grunnen til at det er nedfelt i lovverket at det skal føres tilsyn med familievernkontorene.

Ifølge familievernkontorloven § 3 er det Statsforvalteren som har ansvar for å føre tilsyn med familievernkontorene i fylket. Dette innebærer at Statsforvalteren skal påse at familievernkontorene følger de kravene som er fastsatt i loven og i forskriftene. Tilsynet skal også sørge for at brukernes rettigheter og behov blir ivaretatt på en god måte.

Statsforvalteren har rett til innsyn i nødvendige opplysninger for å kunne utøve tilsynsoppgaven sin på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren kan kreve innsyn i dokumenter og annen informasjon som er relevant for å vurdere om familievernkontorene utfører oppgavene sine på en forsvarlig måte.

Tilsynsordningen er viktig for å sikre at familievernkontorene gir brukerne den hjelpen de trenger og at tjenestene som tilbys er av god kvalitet. Ved å føre tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene kan Statsforvalteren bidra til å forebygge at det oppstår feil eller mangler i tjenestene, og sikre at brukernes behov blir ivaretatt på en forsvarlig måte.