Hvor lang tid tar en rettssak om fast bosted eller samvær?

Hvor lenge en sak etter barneloven som omhandler fast bosted, samvær eller foreldreansvar vil foregå er svært vanskelig å si med sikkerhet. Det er flere tidsmomenter som skal tas i betraktning.

1. De fleste saker blir ikke brakt rett inn til retten uten noe forløp hvor advokater er innblandet eller hvor familievernkontoret er benyttet til mekling. I noen tilfeller er det ikke nødvendig med meklingsattest før saken bringes inn til tingretten. I hovedsak gjelder dette begjæringer om midlertidige avgjørelser, men også da vil retten som hovedregel måtte sette en frist for stevning som krever meklingsattest. Det er likevel mulig at du får en slik begjæring i posten uten noen som helst forvarsel.

2. Etter at stevning er innsendt til retten vil motparten vanligvis få en frist på 14 dager med å inngi tilsvar. I noen tilfeller hvor tiden er knapp (f.eks. ved flytting) så vil det kunne bli gitt en kortere svarfrist.

3. Saker etter barneloven skal som hovedregel prioriteres foran de fleste andre sakstyper. Dette følger av barneloven § 59, 1. ledd hvor det heter “Dommaren skal påskunde saka så mykje som mogeleg.”

4. Kort tid etter domstolen har mottatt stevning, og noen gang etter mottatt tilsvar, vil dommeren ringe advokatene (parten direkte om han ikke har advokat) og beramme et saksforberedende møte. Dette møtet vil som regel komme i løpet av 1 mnd etter at saken er bragt inn. Noen tingretter er svært trege og jeg har opplevd at saksforberedende møte med begjæring om midlertidig avgjørelse ikke har blitt berammet før 3-4 mnd etter innkommet stevning. Tingretten er da som regel med på å påvirke resultatet i saken ved at en situasjon får satt seg.

5. Et saksforberedende møte kan resultere i en prøveordning med flere slike møter (loven legger opp til maks tre, men jeg har opplevd fire også) eller man kan i et slikt møte beramme en hovedforhandling. Berammes hovedforhandling vil man da vite ca når tingretten avslutter behandlingen av saken. Dersom det prøves ut midlertidige ordninger mellom slike møter kan det gå 3-6 mnd mellom hvert møte. I praksis tar noen slike saker derfor over 1 år i tingrettens behandling. Det er ikke helt sjeldent at en hovedforhandling utsettes enten etter den er påbegynt eller rett før. Dette kan bidra til saksbehandlingstid.

6. til slutt skal man huske på at avgjørelser i retten kan ankes. Det er da fort noen mnd. saksbehandlingstid for lagmannsretten (gjerne 2-3 mnd) før hovedforhandling der. De fleste saker som ankes til Høyesterett avvises.