Hvordan kan sakkyndige og meklere hjelpe i saker om tvangsfullføring

 

Når foreldre ikke oppfyller pliktene sine til samvær med barna, kan det være nødvendig å benytte tvangsfullbyrdelse. Før retten tar en slik beslutning, har den imidlertid muligheten til å oppnevne en sakkyndige , godkjent mekler eller en ansatt ved familieverntjenesten. Disse personene kan hjelpe foreldrene med å finne en frivillig løsning, slik at tvangsfullbyrdelse ikke er nødvendig.

Fristen for oppdraget

Retten vil normalt sette en frist på to uker for at den oppnevnte personen skal hjelpe foreldrene med å finne en frivillig løsning. Hvis det er mulig å finne en frivillig løsning, kan fristen forlenges. Hvis ikke, vil saken bli behandlet av domstolen på vanlig måte.

Rapportering etter oppdraget

Den som får oppdraget, må levere en rapport om hvilke tiltak som er forsøkt og eventuelle andre vesentlige opplysninger som har kommet frem i saken.

Målsettingen med meklingen

Målsettingen med meklingen er å få foreldrene til å oppfylle pliktene sine frivillig, slik at tvangsfullbyrdelse unngås. Den som får oppdraget, har frihet til å bestemme hvordan oppdraget skal løses, innenfor rammen av oppdraget.

Saker med påstander om vold og overgrep

Hvis det er en sak med påstander om vold og overgrep eller andre forhold som kan utløse tvil om partenes omsorgsevne, kan retten allerede etter dagens regelverk oppnevne en sakkyndig til å utrede saken og uttale seg om spørsmålene som saken reiser. Dette gjelder også dersom barnet selv uttrykker motvilje mot samvær på en klar og selvstendig måte, og det derfor kan være betenkelig å få til en frivillig oppfyllelse av avgjørelsen.Hjemmel for tiltaket er barneloven §65a:

§ 65 a.Bruk av sakkunnig, godkjend meklar eller ein annan tilsett ved familieverntenesta i saker om tvangsfullføring

Før retten tek avgjerd om tvangsfullføring, kan den oppnemne ein sakkunnig, godkjend meklar eller ein annan tilsett ved familieverntenesta for å mekle eller ha samtalar med foreldra. Føremålet med meklinga eller samtalane er å få foreldra til å oppfylle pliktane sine frivillig. Retten kan fastsetje eit mandat for utføring av oppdraget.

Retten skal setje ein frist for utføringa av oppdraget, normalt ikkje lenger enn to veker etter oppnemninga. Fristen kan forlengjast om retten meiner ei frivillig løysing mellom foreldra er mogeleg om meklinga eller samtalane held fram.

Den som har fått oppdrag etter første leddet, skal innan fristen levere ei utgreiing med opplysningar om kva for tiltak som er sette i verk mv. Opplysningar om andre vesentlege omstende for saka skal gå fram av utgreiinga.

I saker om tvangsfullføring gjeld § 61 første leddet nr. 3 tilsvarande

Bruk av sakkyndige i domstolen – hva du trenger å vite
Bruk av sakkyndige i domstolen – hva du trenger å vite
08 June 2023
I en foreldretvistsak kan det være vanskelig å komme til enighet om spørsmål som gjelder barnets omsorg,...
Les mer
Begrensninger i valg av etternavn?
Begrensninger i valg av etternavn?
07 June 2023
  Navn er en viktig del av vår identitet, og det er derfor viktig å forstå hva som er tillatt når...
Les mer
Sakkyndige i foreldretvistsaker: En veileder for oppnevning og bruk
Sakkyndige i foreldretvistsaker: En veileder for oppnevning og bruk
06 June 2023
Domstolen har et viktig ansvar for å sikre at saker blir tilstrekkelig opplyst. I en foreldretvistsak...
Les mer
Barneloven og farskapets betydning: Hva skjer når farskapet endres?
Barneloven og farskapets betydning: Hva skjer når farskapet endres?
05 June 2023
Høyesteretts dom HR-2022-847-A gir oss et godt innblikk i hvordan barneloven regulerer farskapets betydning....
Les mer
FNs barnekonvensjon artikkel 11
FNs barnekonvensjon artikkel 11
04 June 2023
I dette blogginnlegget vil vi fokusere på artikkel 11 i FNs barnekonvensjon, som omhandler beskyttelse...
Les mer
Om oppnevning av egen advokat for barn i saker etter barneloven
Om oppnevning av egen advokat for barn i saker etter barneloven
03 June 2023
I Norge er det ikke uvanlig at barn blir involvert i foreldrenes konflikter, spesielt i forbindelse med...
Les mer
Artikkel 20 i FNs Barnekonvensjon: Barns rett til beskyttelse og omsorg når de ikke kan bo hos foreldrene sine
Artikkel 20 i FNs Barnekonvensjon: Barns rett til beskyttelse og omsorg når de ikke kan bo hos foreldrene sine
02 June 2023
Artikkel 20 i FNs barnekonvensjon omhandler barn som midlertidig eller permanent er fratatt sin familie...
Les mer
Barnevernets avslutning av undersøkelser
Barnevernets avslutning av undersøkelser
01 June 2023
  Barnevernet har en viktig oppgave med å ivareta barns rettigheter og behov. En av de sentrale...
Les mer
Sakkyndighet i barnefordelingssaker: Hvor viktig er observasjon av begge foreldre?
Sakkyndighet i barnefordelingssaker: Hvor viktig er observasjon av begge foreldre?
31 May 2023
Når foreldre går fra hverandre, kan det være utfordrende å bestemme hva som er det beste for barna. I...
Les mer
FNs barnekonvensjon artikkel 10
FNs barnekonvensjon artikkel 10
30 May 2023
FNs barnekonvensjon er en av de mest omfattende internasjonale avtalene om barns rettigheter og beskyttelse....
Les mer