Lover & Regler

Barneloven av 1981
Barneloven av 1981 regulerer farskap, fast bosted, samvær, foreldreansvar, barnebidrag.

Lov om barnehager (barnehageloven)
Barnehageloven fra 2005

Barnebortføringsloven
Lov om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn (barnebortføringsloven).

Barnevernloven av 1992
Formålet med barnevernloven av 1992 er
– å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
– å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven
Forskr om mekling etter ekteskapsl. og barnel. Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven. (2006-12-18)

Forskrift om godskriving av pensjonspoeng (omsorgspoeng) for personer som har omsorg for små barn.
Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 3-16 fjerde ledd. Endret ved forskrifter 24 jan 2000 nr. 59, 30 juni 2006 nr. 790.

Forskrift om i hvilke tilfelle det kan ytes bidragsforskott til barn som har delt bosted.
Forskriften her gir regler om i hvilke tilfelle det kan ytes bidragsforskott til barn som har delt bosted (se barneloven § 35a og i forskrift av 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 8).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Loven gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler og lærebedrifter.

Lov om vergemål for umyndige
Her kan du lese at verge for mindreårig er den eller de som har foreldreansvaret for barnet etter reglene i barneloven. Du kan også lese om når barn har rett til å tjene egne penger.