Når kan fastsettelse av farskap og medmorskap skje i Norge?

Ifølge loven kan farskap og medmorskap fastsettes i Norge dersom mora hadde vanlig bosted i Norge da barnet ble født, hvis barnet senere har fått vanlig bosted i Norge eller hvis den oppgitte faren eller medmora har vanlig bosted i Norge.

Det er imidlertid viktig å merke seg at farskap ikke skal fastsettes i Norge dersom partene har nær tilknytning til en annen stat der de kan kreve fastsetting av farskapen, og saken vil bli bedre opplyst og behandlet i denne staten.

Det kan imidlertid være situasjoner der en mann ønsker å få fastsatt farskap selv om barnet ikke er født i Norge eller mor eller verge ikke ønsker å få fastsatt farskapet. I slike tilfeller foreslår loven en endring som gjør det tilstrekkelig at barnet er bosatt i Norge for at norsk domstol skal ha jurisdiksjon.

Dette vil også omfatte barn som er født i utlandet, men som senere blir bosatt i Norge, og hvor utenlandsk farskap ikke kan anerkjennes etter § 85 andre ledd eller hvor det er behov for at det offentlige fastsetter farskap etter § 5.

Selv om moren eller barnets verge ikke ønsker å få fastsatt et farskap, kan det være rimelig at en mann som påstår at han er barnets far får anledning til å prøve saken når barnet er bosatt i Norge. Derfor foreslår loven å oppheve vilkåret om at moren eller vergen til barnet må ønske å få fastsatt farskapet i Norge.