NOU 2020:14

NOUen handler om barnerett og foreslår endringer i barneloven og enkelte andre lover. Hovedtemaene i utredningen er:

  1. Barnets beste: Utvalget foreslår en ny bestemmelse i barneloven § 1 om barnets beste. Bestemmelsen skal klargjøre at barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn ved avgjørelser som berører barn.
  2. Barnets rett til medvirkning: Utvalget foreslår å styrke barnets rett til medvirkning. Barneloven § 31 skal endres for å tydeliggjøre at barn har rett til å uttrykke sine meninger i alle saker som berører dem, og at barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.
  3. Foreldreansvar, bosted og samvær: Utvalget foreslår flere endringer i reglene om foreldreansvar, bosted og samvær. Blant annet foreslås det at barneloven skal inneholde en bestemmelse om at barn har rett til samvær med begge foreldrene, også når foreldrene ikke bor sammen.
  4. Økonomiske forhold mellom foreldre og barn: Utvalget foreslår også endringer i reglene om økonomiske forhold mellom foreldre og barn, inkludert regler om barnebidrag.
  5. Endringer i andre lover: Utvalget foreslår også endringer i en rekke andre lover, inkludert ekteskapsloven, arveloven, vergemålsloven og straffeloven.

Håper dette gir en bedre forståelse av innholdet i NOU 2020: 14.