Om beskyttet tilsyn

 

Beskyttet tilsyn kan være en nødvendighet i tilfeller der samvær med en av foreldrene kan være skadelig for barnet. Beskyttet tilsyn kan også bli pålagt dersom en av foreldrene har en historikk med vold, misbruk eller annen risikofylt atferd. § 43a i barneloven gir retten muligheten til å pålegge beskyttet tilsyn dersom det er til barnets beste.

Beskyttet tilsyn kan pålegges av retten i særskilte tilfeller og der omsynet til barnets behov tilsier det. Det er kommunal barnevernsteneste eller departementet som skal oppnevne en person som skal føre tilsyn under samvær. Før avgjørelsen blir fattet, vil retten innhente en konkret vurdering fra barnevernstenesten eller departementet om hvordan pålegget kan gjennomføres.

Beskyttet tilsyn kan pålegges med inntil 16 timer per år, og retten vil ta hensyn til barnets behov når timetallet og vilkårene for samvær blir fastsatt. Beskyttet tilsyn kan være en god løsning for å ivareta barnets behov samtidig som barnet fortsatt kan ha kontakt med begge foreldrene.

Barneverntenesten i kommunen der barnet bor fast har ansvaret for å sørge for at det blir oppnevnt tilsynsperson når retten har pålagt beskyttet samvær. Dersom barnet ikke bor fast i Norge, skal barneverntenesten i kommunen der samværsforelderen bor fast, oppnevne tilsynsperson.

Det er viktig å påpeke at det er en stor forskjell mellom beskyttet tilsyn og støttet tilsyn. Beskyttet tilsyn skal brukes der begrenset samvær er til barnets beste, men hensynet til barnet krever at forelder og barn har tilsyn under hele samværet. Støttet tilsyn er derimot en støtteordning som skal hjelpe foreldrene med å opprettholde kontakt med barnet, men der det ikke er behov for beskyttet tilsyn.

Beskyttet tilsyn kan være en viktig løsning for å sikre at barnet får den nødvendige omsorgen og beskyttelsen når samvær med en av foreldrene kan være utfordrende. Det er viktig at retten tar hensyn til barnets behov når beskyttet tilsyn blir pålagt, og at barnevernstenesten sørger for at det blir oppnevnt en person som er egnet til å utføre tilsynet.