Partene har møteplikt i retten

Etter tvisteloven § 23-1 plikter begge partene i saken å møte. Jeg har aldri opplevd at retten har fritatt en part fra å møte i en barnefordelingssak i retten med hjemmel i tvl. § 23-1 første ledd eller andre bestemmelser. Det kan selvfølgelig være at en part har gyldig fravær og kan fremskaffe legeattest. Forskjellen er at da utsettes saken, ikke at parten fritas for å møte som part. Dersom en part uteblir uten å ha gyldig fravær kan retten sørge for at parten blir hentet. Det står ikke direkte nevnt i bestemmelsen, men det er antatt at retten kan søke bistand hos politiet for avhenting.