Rett til å bestemme når barnet er hos den andre forelderen

Når foreldre går fra hverandre, blir avgjørelser knyttet til barnas hverdag ofte et tema. Hvem bestemmer når barnet skal legge seg, hva de skal spise til middag, og hvilke leker de kan ha? Det er en grunnleggende tanke at foreldrene forvalter sin egen tid med barna, men det er noen unntak. Bostedsforelderen har rett til å ta de fleste avgjørelser når det gjelder barnas hverdag.

Barneloven § 37 fastslår at hvis foreldrene har delt foreldreansvar, men barnet bor fast med en av dem, kan ikke den andre forelderen motsette seg avgjørelser som gjelder vesentlige sider av barnets omsorg. Dette inkluderer spørsmål om barnehageplass, bosted og andre større avgjørelser i dagliglivet.

Selv om bostedsforelderen har rett til å ta de fleste avgjørelser, bør det likevel være en selvfølge at begge foreldre er involvert i barnas liv. Bostedsforelderen kan melde på fritidsaktiviteter og andre lignende arrangementer, men dette kan gå ut over samværsforelderen tid. Samværsforelderen bør likevel følge opp disse aktivitetene, da det er i barnets interesse. På den annen side kan ikke samværsforelderen melde på barnet i aktiviteter som skjer i bostedsforelderens tid, eller bestille reiser for barnet uten å konferere med bostedsforelderen.

I sum er det viktig at begge foreldre samarbeider når det gjelder barnas hverdag, selv om bostedsforelderen har rett til å ta de fleste avgjørelser. Avgjørelsene bør tas i barnets interesse, og begge foreldre bør sørge for å følge opp de beslutningene som tas.

  

§ 37.Avgjerder som kan takast av den som barnet bur fast saman med.

Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet.

[wcp_contactform id=”wcpform_1″]