Barneloven § 45: Samværsrett for andre enn foreldra

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

Barneloven § 45 regulerer spørsmål om samværsrett for personer som ikke er foreldre til et barn. I utgangspunktet kan bare slektninger eller andre som er nær knyttet til barnet, kreve samvær når en eller begge foreldre er døde. I tillegg kan barnets besteforeldre kreve samvær når den ene forelderen er nektet samvær med barnet.

Spørsmålet om sosiale foreldre eller steforeldre skal ha rett til å kreve samvær med barn, har vært diskutert flere ganger, men departementet har ikke funnet grunn til å foreslå noen lovendring på dette området.

EMD har imidlertid slått fast at det kan være i strid med EMK artikkel 8 å nekte samvær til en person som har tatt vare på et barn over lang tid og utviklet et nært personlig bånd til barnet, selv om vedkommende ikke er beslektet med barnet. Staten må vurdere om kontakt med vedkommende er til barnets beste før det nektes samvær.

Inntil lovgiver eventuelt endrer bestemmelsen, kan samvær tilkjennes en mann som tidligere har vært juridisk far til et barn, men som senere har mistet det juridiske farskapet fordi det ble fastslått at han ikke var biologisk far til barnet. Det er imidlertid en forutsetning at han ikke får møte barnet.

Barnets beste skal alltid være det viktigste hensynet i saker om samværsrett. Reglene i kapittel 7 gjelder også for slike saker, og det kreves ikke at partene har vært til mekling før de går til sak.

Samværsrett for andre enn foreldrene

Barneloven har en bestemmelse om samværsrett for andre enn foreldrene.

Bestemmelsen gir i hovedsak rett til samvær for familien til en forelder som ikke selv får samvær enten fordi han/hun er avdød eller fordi han/hun nektes av andre grunner. Bestemmelsen skal ivareta barnets kontakt med denne forelder sin øvrige familie hvor han/hun selv ikke kan gjøre det.

Barneloven § 45. Samværsrett for andre enn foreldra

Når den eine av foreldra eller begge er døde, kan slektningane til barnet eller andre som er nær knytte til barnet, krevje at retten fastset om dei skal ha rett til å vere saman med barnet, og kva for omfang samværsretten skal ha.

I sak om samværsrett mellom foreldra, kan ein forelder som vert nekta samvær krevje at avgjerdsorganet fastset om hans eller hennar foreldre skal ha rett til å vere saman med barnet og kva for omfang samværsretten skal ha. Samvær for besteforeldra kan berre fastsetjast på vilkår av at den som er nekta samvær ikkje får møte barnet.

Reglane i kap. 7 gjeld også for desse sakene. Det krevst ikkje at partane har vore til mekling før dei går til sak.

Barnevernloven har en bestemmelse som bygger på samme prinsipp i § 4-19, 4. ledd. I barnevernloven er denne retten dessuten utvidet i 3. ledd til andre som har ivaretatt den daglige omsorgen i stedet for foreldrene i tiden før omsorgsovertakelsen. Det kan for eksempel være en frivillig plassering eller et beredskapshjem.

Barnevernloven § 4-19. Samværsrett. Skjult adresse.

Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre.

Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, skal fylkesnemnda ta standpunkt til omfanget av samværsretten, men kan også bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. Fylkesnemnda kan også bestemme at foreldrene ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er.

Andre som har ivaretatt den daglige omsorgen for barnet i foreldrenes sted forut for omsorgsovertakelsen, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og hvilket omfang samværsretten skal ha.

Barnets slektninger, eller andre som barnet har en nær tilknytning til, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og samværsrettens omfang når

a) den ene eller begge foreldrene er døde, eller
b) fylkesnemnda har bestemt at den ene eller begge foreldrene ikke skal ha rett til samvær med barnet eller at foreldrenes rett til samvær skal være svært begrenset.

De private parter kan ikke kreve at sak om samvær skal behandles av fylkesnemnda dersom saken har vært behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de siste tolv månedene.