Barnets beste i barnevernloven

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

Barnets beste er et grunnleggende hensyn som skal veie tungt i alle handlinger og avgjørelser som berører barn, ifølge Barnevernloven §1-3. Det er et prinsipp som skal gjelde i alt barnevernets arbeid og skal være en overordnet prioritering i organisatoriske avgjørelser og prioriteringer. For at en avgjørelse skal være i tråd med dette prinsippet, må det gjøres en konkret vurdering av hva som vil være best for barnet i hver sak. Barnets mening er også viktig i denne vurderingen.

Barnets beste skal ikke vurderes på lik linje med andre hensyn, og hvis det er konflikt mellom barnets beste og andre hensyn, må det vurderes hvor sterkt berørt barnet er og hvor alvorlig beslutningen er for barnet. Bestemmelsen gjelder for alle myndigheter som har oppgaver etter loven og for private som utfører oppgaver på vegne av det offentlige.

Det er også et krav om at tiltakene som settes i verk, må være til barnets beste. Tiltaket må være bedre for barnet enn alternativet om ikke å iverksette tiltaket. Videre kan barnevernstiltak bare vedtas for å ivareta barnets interesser, ikke for å ivareta andre interesser, for eksempel av hensyn til samfunnsvern.

Tvangsvedtak etter barnevernsloven er inngrep i både barn og foreldres familieliv, og det er derfor et krav om at tiltaket må være nødvendig og forholdsmessig i forhold til både barn og foreldre. Det er også et krav om at hensynet til barnet skal gå foran hensynet til foreldrene når barnevernstjenesten eller nemnda etter en konkret og grundig vurdering konkluderer med at tiltaket er nødvendig for å ivareta barnets beste.

Barnets beste er altså en grunnleggende og sentral bestemmelse i barnevernloven som skal sikre at alle handlinger og avgjørelser som berører barn, er til barnets beste. Det er en overordnet prioritering som skal veie tungt i alle avgjørelser, og det er et krav om en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det er også et krav om at tiltakene som settes i verk, må være til barnets beste, og at hensynet til barnet skal gå foran hensynet til foreldrene i tilfeller der det er konflikt mellom deres interesser.