Familieverntjenestenes tilbud til foreldre i konflikt

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

Familieverntjenesten gir gratis rådgivning og behandling til familier som opplever vanskeligheter i samliv og familie. Tjenesten består av en rekke faggrupper, inkludert psykologer, sosionomer og jurister, og tilbyr samtaleterapi, mekling og hjelp til bedre foreldresamarbeid. Tjenesten er regulert i lov om familievernkontorer og tilbyr årlig hjelp til over 40 000 par og familier. Foreldre som skiller lag og har barn under 16 år, må møte til en times mekling før de kan få separasjon og/eller utvidet barnetrygd. Alle familievernkontorer tilbyr inntil seks timer frivillig mekling, i tillegg til den obligatoriske timen. Formålet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å inngå avtaler om foreldreansvar, bosted og samvær, og å høre barnas stemmer i disse avtalene. Hvis konflikten mellom foreldrene er høy, bør de søke hjelp fra familieverntjenesten eller en ekstern mekler for å komme til gode og holdbare avtaler som vil bidra til stabilitet rundt barnets omsorgssituasjon på et tidlig stadium. Familieverntjenesten kan også gi råd og informasjon til foreldre om deres formelle posisjoner og rettigheter, og hjelpe dem med å dempe konflikten og fokusere på barnets behov. For barnets trivsel og utvikling er det vesentlig at konfliktene mellom foreldrene ikke vedvarer over tid, og derfor er det viktig å søke hjelp fra profesjonelle voksne rundt barnet.


Størst sannsynlighet for at advokaten kan gi deg god hjelp i din sak videre etter familievernkontoret har du dersom du allerede før du er på mekling har hatt møte med din advokat for å gjennomgå rollen til familievernkontoret og hva de forskjellige rettslige begrepene innebærer.

Har du behov for bistand kan du ringe 751 75800

Meklingsattest

meklingsattest familievernkontoret

Barneloven § 54 regulerer reglene om meklingsattest ved foreldretvister. Mekling er en obligatorisk prosess som foreldre må gjennomgå før de kan bringe en sak om foreldreansvar, bosted eller samvær inn for domstolene. Hensikten med mekling er å finne en minnelig løsning på konflikten uten at saken går til retten.

Ifølge § 54 i barneloven skal det skrives ut en meklingsattest etter én times mekling. Den som har behov for meklingsattest for å begjære separasjon, søke om utvidet barnetrygd eller legge ved stevning i sak om foreldreansvar, bosted eller samvær, må møte til mekling. Det er ikke avgjørende hvem som har begjært mekling når det kommer til spørsmålet om meklingsattest skal utstedes.

Kravet om mekling gjelder både for gifte og samboende foreldre. Foreldre som ikke blir enige i løpet av én times mekling, skal oppfordres av mekleren til å fortsette med mekling i inntil tre nye timer. Når partene har meklet i fire timer totalt, skal mekleren foreta en skjønnsmessig vurdering av muligheten for at partene skal komme fram til en løsning dersom de får tilbud om ytterligere tre timer med mekling. Det er ingen automatikk i tildelingen av de siste tre timene, men det forutsetter en avgjørelse av mekleren.

Meklingsattesten er gyldig i seks måneder. Dersom en av foreldrene ikke møter til mekling, skal vedkommende heller ikke få utstedt meklingsattest. Det er kun den som har møtt til mekling som har krav på meklingsattest, selv om den andre av foreldrene ikke møter.

Formålet med meklingsattesten er å dokumentere at partene har forsøkt å løse konflikten på en minnelig måte før de bringer saken inn for retten. Meklingsattesten er derfor et viktig dokument som kan bli fremlagt som bevis i retten.

I 2020 ble det vedtatt en endring i barneloven som begrenser den obligatoriske delen av meklingen til én time. Departementet vil også ta stilling til eventuelle formaliteter rundt innkallinger ved endringer i meklingsforskriften.


Ønsker du bistand i din sak etter barneloven? kontakt advokat Christian Wulff Hansen her:

[wcp_contactform id=”wcpform_1″]