Advokatens rolle i barnefordelingssaker: Realitetsorientering og etiske betraktninger

Advokat i barnefordeling, realitetsorientering, etiske betraktninger i familierett, advokatens rolle, forhandling i barnefordeling, advokatskifte, bruk av meklingsinformasjon, klientens beste, barnets beste, advokatetikk, minnelige løsninger, juridisk strategi, klientrepresentasjon, etiske retningslinjer for advokater. Hva kjennetegner advokatens rolle i barnefordelingssaker?, Hvordan bør advokaten håndtere klientens standpunkt?, Hva innebærer realitetsorientering for advokaten?, Når bør det vurderes advokatskifte i barnefordelingssaker?, Hvordan balanserer advokaten klientens ønsker med barnets beste?

I barnefordelingssaker skiller advokatens rolle seg markant fra den tradisjonelle saksbehandlingen. Det kreves en tilnærming som er mer fokusert på realitetsorientering og mindre på skriftlig og muntlig argumentasjon i forhold til klientens påstander. Denne tilnærmingen setter advokatens dyktighet og etiske forståelse på prøve.

En viktig aspekt av advokatens rolle i disse sakene er evnen til å skape nyanser i klientens standpunkt underveis i prosessen. Advokaten bør opprettholde en profesjonell distanse til klienten samtidig som klientens interesser blir ivaretatt. Dette innebærer å kunne guide klienten mot mer realistiske og konstruktive standpunkter, spesielt i lys av barnets beste.

Advokaten må kontinuerlig realitetsorientere klienten og beholde oversikten over prosessens utvikling. Dette inkluderer vurderingen av om det kan være nødvendig å gå tilbake til klientens opprinnelige standpunkt dersom forlik ikke oppnås. Advokaten må være fleksibel og tilpasningsdyktig, klar til å endre strategi basert på sakens utvikling.

Dersom advokaten har vært svært aktiv i å veilede klienten mot en løsning og meklingen mislykkes, bør det vurderes om klienten kan være tjent med et advokatskifte før en hovedforhandling. Dette kan være nødvendig for å sikre at klienten føler seg fullstendig støttet og representert i saken.

I hovedforhandlingen etter mekling må advokaten være forsiktig med å bruke informasjon fra meklingen mot motparten. Advokatens etiske regler er retningsgivende her, og de krever diskresjon og integritet i behandlingen av sensitiv informasjon.

En kritisk utfordring for advokaten oppstår når det er mulig å vinne frem med klientens ønske, men det eksisterer en annen løsning som vil tjene barnets beste i større grad. I slike situasjoner må advokaten veie klientens ønsker mot hva som er etisk forsvarlig og i barnets beste interesse. Det er advokatetisk forsvarlig å anbefale en løsning som tjener barnets beste, selv om dette kan kreve en del overtalelse overfor klienten.

Fylkesmannen kan gi avtaler om samvær eller bosted tvangskraft

Etter barneloven § 55 kan kan en av foreldrene sende avtalen de har knyttet til felles barn til fylkesmannen og be om at avtalen gis tvangskraft etter barneloven § 65. Dette er en måte å gi en avtale samme tvangskraft som en avtale inngått i retten eller en dom. I tillegg til at avtalen (må fattes et enkeltvedtak) får samme tvangskraft etter § 65 vil også avtalen få posisjon etter barneloven § 64 ved at det må et “endringssøksmål” til for å endre avtalen.

Avtalen skal sendes til den fylkesmannen hvor barnet har sitt hjemting/verneting. Altså det fylket hvor barnet bor fast. Dersom fylkesmannen ikke fatter et slikt vedtak som begjært, kan dette klages inn til departementet.

Barneloven § 55

Vedtak om tvangskraft for avtaler

Når begge foreldra ber om det, kan fylkesmannen fastsetje at ei skriftleg avtale om foreldreansvar, bustad og samvær skal kunne tvangsfullførast etter reglane i § 65. Vilkåret er at avtala først og fremst rettar seg etter det som er best for barnet. Trengst det, bør sakkunnige, barneverntenesta eller sosialtenesta uttale seg før fylkesmannen avgjer spørsmålet.

Eit vilkår for å bringe ei sak inn for fylkesmannen etter første stykket er at foreldra kan leggje fram gyldig meklingsattest.

Saka må bringast inn for den fylkesmannen der barnet har alminneleg verneting på den tida saka vert reist.