De ledende spørsmåls rike

lukkede spørsmål og ledende spørsmål

«Var det slik at mor ikke ville ta imot råd og veiledning?» er et fiktivt ledende spørsmål. I stedet for å spørre «hvordan stilte mor seg til råd og veiledning?» velger advokaten ofte å stille spørsmål der det bare er å svare ja eller nei. Altså bekrefte eller avkrefte. Dette er et lukket spørsmål og det leder den som skal svare til det svaret man er ute etter. Man legger da svaret i spørsmålet i stedet for at svaret evt. kommer fra den som er informasjonsleverandøren.

Det er grunnleggende i sakførsel at man skal unngå en slik måte å føre en utspørring på. I amerikanske rettssaler ser man gjerne på TV og film at man roper «objection, leading» – og det er det samme man drøfter her.

Hvorfor er det problematisk med slike spørsmål? Det er problematisk fordi man ikke vet om vitnet eller parten ellers ville gitt dette svaret. Det blir advokaten som blir vitne/part uten at det er tilsiktet rolle, mens den som svarer blir redusert til en formell bekrefter/avkrefter og man vet ikke om vedkommende i det hele tatt vurderer eller sitter på det faktum det er snakk om.

Ukulturen med lukkede, ledende spørsmål opplever jeg har blitt større de siste årene. I mindre og mindre grad griper saksstyrer inn i og det er en følelse av at det har blitt mer greit med den type utspørring, selv om dette nok ikke er tilsiktet. Min opplevelse er at Fylkesnemndene i mye mindre grad griper inn i slik fremtreden enn domstolene.

Iverksettelse av vedtak fra Fylkesnemnda

Etter at Fylkesnemnda har avgjort en sak og det er kommet et vedtak har barneverntjensten 6 uker på seg til å iverksette vedtaket.  Blir ikke vedtaket iverksatt innen 6 uker faller vedtaket bort.

Barnevernloven § 4-13. Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse.

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal settes i verk så snart som mulig. Vedtaket faller bort dersom det ikke er satt i verk innen seks uker fra vedtakstidspunktet. Fylkesnemndas leder kan forlenge fristen når særlige grunner tilsier det.

Når barnevernstjenesten har igangsatt en barnebortføringssak, skal vedtaket om omsorgsovertakelse gjelde for ett år. Fylkesnemndas leder kan forlenge fristen.

Fylkesnemnda for Troms og Finnmark – Sak etter barnevernloven

Fylkesnemnda i Tromsø

16. november  er advokat Christian Wulff Hansen i Fylkesnemnda for Troms og Finnmark (Tromsø) i sak etter barnevernloven.

Fylkesnemnda avgjør flere sakstyper enn bare barnevern, men det er nok barnevernsakene som dominerer. Da spesielt akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 og omsorgsovertakelse etter § 4-12. Saker om samvær og tilbakeføring av omsorg er det også en del av.

Løst forhold til prosessreglene i Fylkesnemndene

gsv-1I fylkesnemnda gjelder noen egne prosessregler, men i all hovedsak gjelder reglene i tvisteloven.

Jeg har nå opplevd gjennomgående over tid at Fylkesnemndas prosessforståelse og prosesstyring er svært svak.

Eksempelvis så tillattes mye ledende, lukkede spørsmål, som hvor kommunens advokat spør på en slik måte:

«Skolen har sagt at barnet ikke konsentrerer seg og helsesøster bekrefter dette. Kan du si noe mer om dette» (fiktivt spørsmå)

Nemndsleder stopper nesten aldri slik utspørring og om advokat på andre siden protesterer så sklir det like fort ut igjen.

De samme problemstillingene har vist seg i hvordan bevis fremlegges. Kontradiksjon er nedprioritert og saksforberedelsene synes ikke avsluttet før prosedyren tar til. Nye dokumenter og beviser tillattes fremlagt over en lav sko med svært begrensede muligheter til å konferere med klient. Hvis man protesterer heftig nok så kanskje man får 5 minutt for å diskutere det nye beviset med sin klient.

Kritikken er ikke teoretisk men erfaringsbasert. Å gjøre prosessuelle innsigelser i nemndsbehandlingen fører som regel ikke frem selv om det er åpenbart at fremgangsmåten er lovstridig.

At sakene er indispositive (uten fri rådighet) er nok bare en liten del av forklaringen. En større del vil jeg tro at nemndene har utviklet seg så langt i retning av å være særdomstoler at de også har utviklet en tanke om at de kan styre prosessen på en helt annen måte.

Sak for Fylkesnemnda for Troms- og Finnmark i Tromsø

Fylkesnemnda i Troms- og Finnmark
Fylkesnemnda i Troms- og Finnmark

23-24. april 2015 førte advokat Wulff Hansen sak for Fylkesnemnda for Troms- og Finnmark i Tromsø etter barnevernloven. Slike saker er lukket for offenligheten og avgjørelsene er undratt offentlighet og skal ikke refereres.

Fylkesnemnda i Nordland har fine lyse lokaler i Tromsø sentrum. Advokat Christian Wulff Hansen representerer bare mødre og fedre (og barna når de har krav på egen advokat.) Wulff Hansen tar ikke oppdrag for noen kommuner.

statistikk om barnevern

15. desember 2014 publiserte SSB; Statistisk sentralbyrå statistikk som viser hvor mange barn og unge som mottar tiltak fra barnevernstjensten.

Det fremgår av statistikken at 3 150 barn og unge fikk tiltak fra barnevernet i 2013, om lag det samme som i 2012. På slutten av 2013 var det òg 4 prosent færre barn og unge med tiltak enn på slutten av 2012. Dette kan tyde på at omfanget av barn med tiltak fra barnevernet stabiliserer seg.

Andre tall som kan leses ut av statistikken:

  • 79% av bekymringsmeldingene fører til videre undersøkelser
  • Politi, barnevernstjenste og skole står bak de fleste bekymringsmeldingene
  • De fleste meldingene dreier seg om manglende foreldreferdigheter
  • 41 500 undersøkelser ble startet
  • 43% av undersøkelsene ledet til tiltak
  • Barnevernstjenestene hadde driftsutgifter på 10,7 milliarder kroner

Les alt hos SSB

Advokat med deg i møtet med barnevernet

barnevernadvokat
Advokat i saker mot barnevernet

Det er mange som spør om de har rett til å ha med seg advokat eller andre tillitspersoner i møte med barnevernet.

Barnevernloven hjemler pr i dag ikke spørsmålet. Det vil si at det ikke fremgår av loven at man har en slik rett og det fremgår heller ikke at man ikke har rett til å ha med seg advokat eller tillitsperson i møter med barnevernet. Min opplevelse er at barnevernstjenestene rundt i landet vanligvis ikke ønsker at folk tar med seg andre i disse møtene. Jeg kan ha forståelse for at barnevernet er redd for krangel og motstand og at møtet blir lite konstruktivt. Det vil alltid være tilfeller der personer som møter en slik alvorlig situasjon blir opprørt og usaklig. Det kan også skje uten at noen er med. Det viktigste er de privates rettssikkerhet da vi som advokater (og samfunnet forøvrig) også får høre hvordan barnevernet misbruker sin maktposisjon overfor private i slike møter. Jeg ser det som en selvfølge at advokaten for være med i møtet slik at begge parter møter med forståelse for reglene, for hvordan slike saker skal håndteres og med erfaring mht fremgangsmåte hvis tvangsvedtak vurderes.

Situasjonen bør sammenlignes med avhør hos politiet der det er lovfestet rett til å ha forsvarer. Også der opplever vi ofte at en etterforsker presser, lyver eller går utenfor sine fullmakter for å oppnå den forklaringen som ønskes. Flere pågrepne i arresten har fått beskjed om å bare si at de har gjort det så skal de slippe fri. Eller mildere, hvis du bare forklarer deg så slipper vi deg. Et løfte som er uten betydning så lenge det ikke er etterforskeren, men juristen som etterpå vil vurdere løslatelse eller varetekt.

Det er ingen grunn til at ikke den private i alle sine møter med barnevernet skal kunne ha med seg advokat. Man må gå ut fra at en advokat vil opptre saklig, som rådgiver og korrekt. Andre tillitspersoner har ikke samme yrkesetiske retningslinjer som rådgivere og jeg har større forståelse for at det ikke er ønskelig at en bringer med seg en opprørt onkel.