Barnehageloven § 26: Hva er grunnbemanning og hva betyr det for barnehagene?

barnefordeling, barnefordelingssaker, barnets kjønn, kjønnsbias, rettssystem, familierett, skilsmisse, omsorgsrett, barneomsorg, kjønnsnøytrale lover, rettferdighet i fordelingssaker, morsrolle, farsrolle, kulturelle forventninger, juridisk rådgivning, barnets beste interesse, foreldrerettigheter, felles fordeling, hovedomsorg, rettigheter i fordelingssaker, mødres rettigheter, fedres rettigheter, kjønnsdiskriminering, kjønnsstereotyper, barnefordelingsstatistikk, barnefordelingsutfall, barnefordelingslover, barnefordelingsprosess, barnefordelingsdom, barnefordelingsadvokat.

Grunnbemanningen i barnehagene er en viktig faktor for å sikre en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehageloven § 26 gir klare retningslinjer for bemanningen i norske barnehager.

Ifølge loven skal det være tilstrekkelig med ansatte for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Det betyr at bemanningen skal være tilpasset barnas behov og sikre at alle barna får den oppfølgingen de trenger.

Når det gjelder antall ansatte, fastslår loven at det skal være minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Det er viktig å merke seg at barna regnes som over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Det er også mulig for kommunen å gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanningen dersom særlige hensyn tilsier det. Dette kan være tilfelle for eksempel hvis det er mangel på kvalifiserte ansatte, eller hvis barnehagen ligger i en spesiell geografisk eller demografisk situasjon. Dispensasjonen kan gis for inntil ett år av gangen, og barnehageeieren må legge ved en uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden.

Dersom kommunen vedtar å gi dispensasjon, kan vedtaket påklages til statsforvalteren. Dette er viktig for å sikre at dispensasjonen kun gis når det er strengt nødvendig.

Det er imidlertid viktig å merke seg at grunnbemanningen kun er en del av det totale antallet ansatte i barnehagen. Det betyr at barnehagen kan ha flere ansatte enn det som kreves av loven, og at det kan være nødvendig for å sikre en god og trygg drift av barnehagen.

Som foreldre eller foresatte til et barn i barnehagen er det viktig å være klar over grunnbemanningen og hva den betyr for barnets hverdag i barnehagen. Det er også viktig å være oppmerksom på om barnehagen overholder kravene til grunnbemanning, og å ta opp eventuelle bekymringer med barnehageledelsen eller kommunen.


Har du behov for hjelp fra advokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen:

[wcp_contactform id=”wcpform_1″]