Dommerens innledning i det første saksforberedende møte

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

Det første saksforberedende møtet er en viktig anledning for dommeren å sette rammen for saken og for å forsøke å skape en konstruktiv atmosfære for partene. Dommeren har en plikt til å opplyse saken grundig og forsøke å finne en løsning som er til det beste for barnet.

På møtet vil dommeren gi en kort innledning om prosessen og formålet med saksbehandlingsformen generelt, samt om formålet med møtet i den konkrete saken. Det kan være hensiktsmessig å nevne følgende momenter i innledningen:

 • Dommeren har ansvar for sakens opplysning, og taushetsplikt er opphevet for barneverntjenesten i henhold til barneloven § 61 a.
 • Barneloven legger opp til at retten skal forsøke mekling mellom partene, og det er mange fordeler med å komme til enighet.
 • Foreldrekonflikter har negativ innvirkning på barna, og det er derfor viktig å finne en løsning som er til deres beste.
 • Muligheten for prøveordninger med bistand fra sakkyndig, og alternative til dommer.
 • Den sakkyndiges bidrag og rolle i prosessen.
 • Partenes og advokatenes rolle.
 • Habilitetsproblematikk ved en overgang fra mekling til hovedforhandling, se nærmere under punkt 5.
 • Barnets syn skal vektlegges etter alder og modenhet, og det skal avklares hvem som skal snakke med barnet og øvrige rammer dersom dette ikke allerede er gjennomført.
 • Barnet skal høres også før det inngås rettsforlik som avslutter saken.
 • Hvordan rettsmøtet er tenkt lagt opp og om noen har kommentarer til det, for eksempel om informasjonsinnhenting og drøfting og løsningsorientering.
 • Sakkyndig presenterer seg med arbeidssted, kompetanse, og erfaring mv.
 • Dersom den sakkyndige har opplysninger han/hun har innhentet forut for rettsmøtet, kan det redegjøres for disse nå, eller etter partsforklaringene.