Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

sortrondelagtingrett

3. juni 2016 er advokat Christian Wulff Hansen i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim i sak etter barneloven.

Saksforberedende møter etter barneloven § 61 foregår på forskjellige måter i mange domstoler og dommere har sin egen stil som også fører til at man opplever gjennomføringen svært forskjellig innad i domstolene. Det er forskjellig hvordan domstolene bruker de sakkyndige og det er svært forskjellig hvilken terskel hver domstol og dommer har for å oppnevne en sakkyndig etter barneloven § 61, første ledd nr. 3. Sagt på en annen måte, du vet nesten aldri hva du kommer til. Det er derimot noen unntak. Jeg har opplevd både i Salten tingrett og i Ofoten tingrett å bli oppringt på forhånd og orientert om hvordan de velger å gå frem i slike møter. Når praksis er så varierende er det fint når man på forhånd får slik informasjon slik at vi som advokater bedre er i stand til å informere våre klienter om hva som venter dem når de møter i retten.

Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

Sortrondelagtingrett4. mai 2016 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Sør-Trøndelag tingrett. Saken er en hovedforhandling etter tre saksforberedende møter etter barneloven § 61.

Saken går etter barneloven § 36, som vil si at det handler om fast bosted. Saker om fast bosted vil nesten alltid også handle om samvær for den som ikke har fast bosted (barneloven § 42 og § 43.) I mange tilfeller vil også retten bli bedt om å ta stilling til hva som skal være bosted og samvær frem til saken er endelig rettskraftig avgjort gjennom en midlertidig avgjørelse (barneloven  § 60)

Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

IMG_20150916_10311316. september er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Sør-Trøndelag tingrett.

Tingretten er lokalisert i Trondheim tinghus i sentrum av Trondheim. Sør-Trøndelag tingrett gjennomfører saker etter barneloven § 61, første ledd nr. 1 ved å samle alle rundt møtebordet i et møterom. Det gjennomføres ikke separate meklinger i denne domstolen slik som er hovedregelen i mange andre domstoler rundt i landet. I Sør-Trøndelag er dommeren aktiv i meklingen mellom partene. Etter å ha erfart svært mange av landets domstoler og hvordan de behandler denne sakstypen anser jeg det som en fordel, spesielt i saker med høyt konfliktnivå, at det gjennomføres separate meklinger. Det leder oftere til enighet. Hvor konfliktnivået er lavere kan modellen Sør-Trøndelag tingrett anvender ofte være bedre.