Salten tingrett – Sak etter barneloven

saltentingrett26. mai 2015 er advokat Wulff Hansen i Salten tingrett i sak etter barneloven. Salten tingrett ligger i Bodø sentrum i “Rydmark-gården” i Sjøgata 1. Domstolen består i dag av 5 dommere, 2 dommerfullmektiger og 8 saksbehandlere. Domstolen er ledet av Sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik.

Salten tingrett praktiserer vanligvis saksforberedende møter ved at dommeren etter et kort fellesmøte uten innledningsforedrag trekker seg tilbake på sitt kontor og at sakkyndig oppnevnt gjennomfører særmøter med partene. Ordningen med særmøter fører etter min mening oftere frem til enighet enn hvor man alltid er samlet og hvor dommeren alltid deltar. Problemet med at dommeren alltid deltar er at terskelen blir lavere for å inhabilisere seg selv og at ny dommer må ta hovedforhandlingen dersom saken går så langt.