Kan advokaten si opp klienten?

Kan en advokat si opp klienten? Kan oppdraget stoppes av advokaten eller er det bare klienten som har fritt advokatvalg. Svaret er enkelt. Advokaten kan si opp klienten på visse vilkår:

Forskrift til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften)
3.1.6 En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker dette, med mindre det viser seg:
– at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger
– at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken
– at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger
– at klienten ikke på anmodning betaler á konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger
– at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
– at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.

Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.