Advokatens rolle i barnefordelingssaker: Realitetsorientering og etiske betraktninger

Advokat i barnefordeling, realitetsorientering, etiske betraktninger i familierett, advokatens rolle, forhandling i barnefordeling, advokatskifte, bruk av meklingsinformasjon, klientens beste, barnets beste, advokatetikk, minnelige løsninger, juridisk strategi, klientrepresentasjon, etiske retningslinjer for advokater. Hva kjennetegner advokatens rolle i barnefordelingssaker?, Hvordan bør advokaten håndtere klientens standpunkt?, Hva innebærer realitetsorientering for advokaten?, Når bør det vurderes advokatskifte i barnefordelingssaker?, Hvordan balanserer advokaten klientens ønsker med barnets beste?

I barnefordelingssaker skiller advokatens rolle seg markant fra den tradisjonelle saksbehandlingen. Det kreves en tilnærming som er mer fokusert på realitetsorientering og mindre på skriftlig og muntlig argumentasjon i forhold til klientens påstander. Denne tilnærmingen setter advokatens dyktighet og etiske forståelse på prøve.

En viktig aspekt av advokatens rolle i disse sakene er evnen til å skape nyanser i klientens standpunkt underveis i prosessen. Advokaten bør opprettholde en profesjonell distanse til klienten samtidig som klientens interesser blir ivaretatt. Dette innebærer å kunne guide klienten mot mer realistiske og konstruktive standpunkter, spesielt i lys av barnets beste.

Advokaten må kontinuerlig realitetsorientere klienten og beholde oversikten over prosessens utvikling. Dette inkluderer vurderingen av om det kan være nødvendig å gå tilbake til klientens opprinnelige standpunkt dersom forlik ikke oppnås. Advokaten må være fleksibel og tilpasningsdyktig, klar til å endre strategi basert på sakens utvikling.

Dersom advokaten har vært svært aktiv i å veilede klienten mot en løsning og meklingen mislykkes, bør det vurderes om klienten kan være tjent med et advokatskifte før en hovedforhandling. Dette kan være nødvendig for å sikre at klienten føler seg fullstendig støttet og representert i saken.

I hovedforhandlingen etter mekling må advokaten være forsiktig med å bruke informasjon fra meklingen mot motparten. Advokatens etiske regler er retningsgivende her, og de krever diskresjon og integritet i behandlingen av sensitiv informasjon.

En kritisk utfordring for advokaten oppstår når det er mulig å vinne frem med klientens ønske, men det eksisterer en annen løsning som vil tjene barnets beste i større grad. I slike situasjoner må advokaten veie klientens ønsker mot hva som er etisk forsvarlig og i barnets beste interesse. Det er advokatetisk forsvarlig å anbefale en løsning som tjener barnets beste, selv om dette kan kreve en del overtalelse overfor klienten.

Avslutte advokatoppdrag

Både klienten og advokaten kan velge å avslutte et advokatoppdrag. Dersom advokaten velger å avslutte oppdraget bør dette gjøres på et tidspunkt som ikke er til skade for klienten. I dette ligger at advokaten bør gi klienten tid til å finne seg ny advokat til f.eks. et rettsmøte. Sier advokaten opp oppdraget èn dag eller to før rettsmøtet kan dette være i strid med etiske regler advokatforeningen har vedtatt. Det kan selvfølgelig være etisk også rett før et rettsmøte eller andre viktige hendelser dersom klienten har truet eller vært voldlig mot advokaten. Manlende betaling eller generelt dårlig samarbeid bør helst kunne avklares noe tidligere.

En klient kan fritt velge å bytte advokat når han eller hun måtte ønske. Den vanlige fremgangsmåten ved advokatbytte er at den nye advokaten sender et brev til den tidligere advokaten og ber denne oversende sakens dokumenter. Dersom klienten ikke har betalt den første advokaten kan dokumenter tilbakeholdes frem til utestående er betalt.

Avslutte advokatoppdrag

Både klienten og advokaten kan velge å avslutte et advokatoppdrag. Dersom advokaten velger å avslutte oppdraget bør dette gjøres på et tidspunkt som ikke er til skade for klienten. I dette ligger at advokaten bør gi klienten tid til å finne seg ny advokat til f.eks. et rettsmøte. Sier advokaten opp oppdraget èn dag eller to før rettsmøtet kan dette være i strid med etiske regler advokatforeningen har vedtatt. Det kan selvfølgelig være etisk også rett før et rettsmøte eller andre viktige hendelser dersom klienten har truet eller vært voldlig mot advokaten. Manlende betaling eller generelt dårlig samarbeid bør helst kunne avklares noe tidligere.

En klient kan fritt velge å bytte advokat når han eller hun måtte ønske. Den vanlige fremgangsmåten ved advokatbytte er at den nye advokaten sender et brev til den tidligere advokaten og ber denne oversende sakens dokumenter. Dersom klienten ikke har betalt den første advokaten kan dokumenter tilbakeholdes frem til utestående er betalt.