Hvem er omfattet av aktivitetsplikten på skolen? En guide til ansvarsfordelingen

Hvem er omfattet av aktivitetsplikten på skolen? En guide til ansvarsfordelingen

Aktivitetsplikt er en plikt som omfatter personkretsen som arbeider på skolen eller yter tjenester til elevene. Det er viktig at aktivitetsplikten omfatter en vid personkrets for å sikre at alle i elevens omgivelser er årvåkne og kan gripe inn dersom eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Aktivitetsplikten omfatter ansatte med en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, uavhengig av arbeidsforholdets art, samt andre personer som regelmessig oppholder seg på skolen for å yte tjeneste eller service til elevene eller skolen. Dette omfatter for eksempel helsesøster og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste, samt ansatte i eksterne tjenesteleverandører. Frivillige, lærlinger og praksisstudenter er også omfattet av aktivitetsplikten.

Aktivitetsplikten gjelder ikke for personer som befinner seg på skolen mer tilfeldig, som for eksempel personer som henter avfall, håndverkere som utfører enkeltoppdrag, bud eller andre som leverer varer til skolen. Foreldre eller slektninger som regelmessig følger eller henter elevene på skolen er heller ikke omfattet av aktivitetsplikten. Heller ikke bussjåfører eller drosjesjåfører i tjeneste på skolebuss og/eller skoleskyss er omfattet av aktivitetsplikten, med mindre de også har en annen rolle ved skolen og denne rollen er omfattet av aktivitetsplikten.

Det er skolen som har plikten til å undersøke saken og sette inn tiltak. Det er viktig å fastsette hvilke ansatte som skal undersøke saken og bestemme hvilke tiltak som skal settes inn på vegne av skolen. Selv om plikten til å undersøke og sette inn tiltak i saken hviler på skolen, er det likevel alltid skoleeier som har det overordnede ansvaret for at opplæringsloven oppfylles på den enkelte skole. Det var et bevisst valg fra Kunnskapsdepartementet å utpeke skolen som pliktsubjekt, og ikke skoleeier.

Slik håndheves aktivitetsplikten i skolen

Slik håndheves aktivitetsplikten i skolen

Aktivitetsplikten på skolen er et viktig tema som berører både elever, lærere og foreldre. Skolens aktivitetsplikt innebærer at skolen har ansvar for å sørge for et trygt og godt skolemiljø for elevene. Men når gjelder egentlig aktivitetsplikten?

Det er ikke bare én aktivitetsplikt på skolen. De ulike delpliktene utløses av ulike omstendigheter og løper til ulik tid. For eksempel gjelder plikten til å følge med hele tiden, mens plikten til å varsle og undersøke utløses av mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

En av de viktigste delpliktene under aktivitetsplikten er plikten til å sette inn tiltak. Denne plikten utløses av at en elev sier fra at det ikke oppleves trygt og godt på skolen eller at skolens undersøkelse viser det samme. Ordlyden «trygt og godt skolemiljø» sikter til elevenes psykososiale skolemiljø og retten etter oppll. § 9 A-2.

Retten til et trygt og godt skolemiljø er ikke avgrenset av årsaken til hvordan elevene har det. Det er faktisk hvordan eleven faktisk opplever å ha det som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt. Årsaken til elevens mistrivsel, om det er skole-relatert eller ikke, begrenser ikke skolens aktivitetsplikt så lenge elevens opplevelse av skolemiljøet påvirkes negativt av det.

Digitale krenkelser er en spesielt aktuell problemstilling i dagens samfunn. Skolen har også aktivitetsplikt i forbindelse med digitale krenkelser selv om disse har skjedd utenom skoletiden og utenfor skolens område. Dette er fordi digitale krenkelser kan føre til at eleven opplever mistrivsel ved å være på skolen.

Tidligere har det vært usikkerhet om hvor grensen går for skolens ansvar når en ansatt ved skolen har kjennskap til eller mistanke om at en elev har blitt krenket. Dette har særlig vært problematisk når det gjelder digitale krenkelser. Men ifølge NOU 2015:2 s. 242 pkt. 15.13 utløses aktivitetsplikten til den ansatte hvis det er sammenheng mellom relasjonen mellom de involverte og skolen, og det som har skjedd, er en krenkelse av betydning for skolehverdagen.